Aktualności naukowe

Najnowsze badania
Kanagliflozyna a ryzyko sercowo-naczyniowe i nerkowe u chorych z cukrzycą typu 2 i przewlekłą chorobą nerek w grupach sercowo-naczyniowej prewencji pierwotnej i wtórnej. Wyniki randomizowanego badania CREDENCE

dr n. med. Irmina Korzeniewska-Dyl

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

W randomizowanym, wieloośrodkowym badaniu CREDENCE z podwójnie ślepą próbą wzięło udział 4401 chorych w wieku ≥30 lat z rozpoznaną cukrzycą typu 2. U chorych tych jednocześnie rozpoznano przewlekłą chorobę nerek: eGFR mieścił się w granicach od 30 do <90 ml/min/1,73 m2, a albuminuria wyrażona UACR wynosiła od 300 do 5000 mg/g. Hemoglobina glikowana (HbA1c) u tych chorych mieściła się w przedziale 6,5-12,0%. Wszyscy badani przyjmowali stałe, maksymalne dobrze tolerowane dawki inhibitora ACE lub sartanu. Średni czas obserwacji, w trakcie której chorzy przyjmowali 100 mg kanagliflozyny, wyniósł 2,62 roku. Wśród uczestników badania 2181 (49,6%) nie miało żadnej udokumentowanej historii choroby sercowo-naczyniowej i była to grupa prewencji pierwotnej, a 2220 uczestników (50,4%) zakwalifikowano do grupy prewencji wtórnej.

Do góry