Temat numeru

Rola lekarza medycyny rodzinnej w walce z cukrzycą
Promocja zdrowia, profilaktyka pierwotna i wtórna cukrzycy typu 2

lek. Michał Jędrzejek

Przychodnia Frontida, Centrum Usług Medycznych Frontida we Wrocławiu

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Adres do korespondencji:

lek. Michał Jędrzejek

Centrum Usług Medycznych Frontida Sp. z o.o.

ul. Opolska 188, 52-014 Wrocław

e-mail: kontakt@przychodniafrontida.pl

  • Rola lekarza medycyny rodzinnej w obecnej sytuacji epidemiologicznej (rosnąca liczba zachorowań na cukrzycę): prowadzenie aktywnych działań z zakresu promocji zdrowia oraz profilaktyki pierwszo- i drugorzędowej
  • Omówienie kluczowych interwencji w zapobieganiu, a także leczeniu cukrzycy typu 2
  • Strategie profilaktyki wtórnej cukrzycy: prowadzenie badań przesiewowych w wybranych subpopulacjach oraz odpowiedniego postępowania terapeutycznego, w tym profilaktyki farmakologicznej
  • Wieloczynnikowe leczenie pacjentów z rozwiniętą cukrzycą, zgodnie z najnowszymi rekomendacjami, w celu redukcji ryzyka rozwoju powikłań przewlekłych

Wprowadzenie

Cukrzyca jest grupą chorób metabolicznych charakteryzujących się przewlekłą hiperglikemią (na skutek braku lub defektu działania insuliny), która powoduje upośledzenie funkcjonowania wielu narządów, prowadząc z czasem do ich niewydolności1,2. Wyróżnia się 2 główne typy cukrzycy: typ 1 (niszczenie komórek β trzustki w mechanizmie autoimmunologicznym, zwykle prowadzące do bezwzględnego niedoboru insuliny) oraz typ 2 (postępująca utrata wydzielania insuliny z komórek β, często na tle insulinooporności).

W raporcie World Health Organization (WHO) cukrzyca znalazła się w grupie chorób niezakaźnych (NCD – noncommunicable diseases), które łącznie są wiodącą przyczyną zgonów na świecie (71%), w tym cukrzyca odpowiada za 3% zgonów (dane za 2016 r.)1. Dane epidemiologiczne jednoznacznie wskazują na tendencję wzrostową zachorowań, co stanowi istotne wyzwanie dla zdrowia publicznego, a także niesie poważne konsekwencje społeczno-ekonomiczne. W związku z tym uznano cukrzycę za jedną z 4 priorytetowych NCD w obszarze ogólnoświatowych działań na rzecz prewencji zdrowotnej1. Obecnie nie istnieje żadna skuteczna metoda zapobiegania cukrzycy typu 1, ale biorąc pod uwagę patogenezę cukrzycy typu 2 (dominujący typ), możliwe jest skuteczne zapobieganie rozwojowi choroby i zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań2,3.

Według danych WHO globalnie liczba osób z cukrzycą wzrosła prawie 4-krotnie w okresie 1980-2014, ze 108 do 422 mln osób1, a przewiduje się, że w 2040 r. cukrzyca będzie dotyczyć nawet 640 mln osób2. W Polsce cukrzyca ma charakter choroby społecznej, ponieważ chorobowość przekracza 1% (od 0,3% w przypadku cukrzycy typu 1 do 4,7% dla cukrzycy typu 2)2. W przypadku cukrzycy typu 2 średni wiek zachorowania przypada na ogół po 30 r.ż., a zapadalność zwiększa się wraz z wiekiem, do ok. 70 r.ż. Większość zgonów (ok. 70%) następuje z powodu powikłań sercowo-naczyniowych2. Według danych WHO dotyczących Polski NCD były odpowiedzialne łącznie za 90% zgonów, w tym cukrzyca za 2% zgonów (dane za 2016 r.)1.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rola lekarza medycyny rodzinnej

Jak zauważa WHO, podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest fundamentalnym ogniwem systemu ochrony zdrowia, a opiekę sprawowaną przez lekarzy medycyny rodzinnej, zgodnie [...]

Promocja zdrowia, profilaktyka oraz edukacja zdrowotna

Promocja zdrowia, zgodnie z definicją WHO, jest całokształtem działań, procesem mającym na celu umożliwienie jednostce oraz społeczeństwu zwiększenie kontroli nad czynnikami [...]

Edukacja zdrowotna (w cukrzycy)

Podstawą działań promujących zdrowie, w tym z zakresu profilaktyki zdrowotnej (każdego poziomu), jest kompleksowa edukacja zdrowotna, która ma na celu nie [...]

Profilaktyka pierwotna i wtórna cukrzycy

W ramach strategii ukierunkowanej na prewencję i opóźnianie rozwoju cukrzycy w aktualnych zaleceniach PTD wymienia się następujące interwencje (głównie w ramach [...]

Diagnostyka i leczenie stanów przedcukrzycowych

Kryteria diagnostyczne stanów przedcukrzycowych według zaleceń PTD zostały przedstawione w tabeli 2. American Diabetes Association (ADA) wymienia dodatkowo wartości hemoglobiny glikowanej [...]

Diagnostyka i leczenie cukrzycy

Dotychczasowe kryteria rozpoznawania cukrzycy na podstawie wartości glikemii pozostają bez zmian (tab. 2). Niewątpliwą nowością w zaleceniach PTD na rok 2021 [...]

(Tele)interwencje w dobie pandemii COVID-19

Zachowanie ciągłości opieki nad pacjentami z cukrzycą w dobie pandemii jest priorytetowym działaniem. Szczególne znaczenie ma realizacja zaleceń postępowania niefarmakologicznego. Dla [...]

Do góry