Kardiodiabetologia

Cukrzyca a niewydolność serca i ryzyko sercowo-naczyniowe – punkt widzenia kardiologa

prof. dr hab. n. med. Tomasz Zieliński

Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii, Narodowy Instytut Kardiologii im. Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Tomasz Zieliński

Klinika Niewydolności Serca i Transplantologii Narodowego Instytutu Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

e-mail: t.zielinski@ikard.pl

  • Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego i cele leczenia chorego z cukrzycą
  • Terapia farmakologiczna chorych z niewydolnością serca – podstawowe grupy leków i preferencje w zakresie terapii
  • Leczenie pacjentów z cukrzycą po zdarzeniach sercowo-naczyniowych i przeszczepieniu serca


Z badań epidemiologicznych wynika, że częstość występowania cukrzycy w populacji polskiej wynosi od 6% do 9%, osiągając w grupie osób >75 r.ż. częstość bliską 20%1. U chorych z niewydolnością serca częstość rozpoznania cukrzycy wynosi ok. 25%, a u chorych hospitalizowanych z niewydolnością serca zbliża się nawet do 45%2.

Częstość występowania innych chorób układu krążenia prowadzących do uszkodzenia serca i naczyń, takich jak nadciśnienie tętnicze czy zmiany miażdżycowe, z reguły jest większa w starszej populacji, jednak współwystępowanie cukrzycy znacznie nasila szybkość i rozległość procesu chorobowego oraz pogarsza rokowanie. Najlepiej zbadany jest wpływ cukrzycy na rozwój agresywnych zmian miażdżycowych, które w cukrzycy pojawiają się wcześniej, narastają szybciej, obejmując wiele naczyń w obszarze zarówno tętnic wieńcowych, jak i domózgowych oraz obwodowych. Wielu autorów wyróżnia także specjalną postać kardiomiopatii cukrzycowej3.

Badania wskazują, że mechanizmy prowadzące do uszkodzenia serca i naczyń tętniczych w przebiegu cukrzycy to:

  • aktywacja procesów zapalnych (wzmożona aktywność rodników tlenowych, komórek zapalnych i mediatorów zapalenia makrofagów w ścianie naczyń i blaszkach miażdżycowych, hiperlipidemia, aktywacja ścieżki poliolowej, receptorów toll-podobnych)
  • zaburzenia funkcji mitochondriów
  • tworzenie i odkładanie zaawansowanych produktów glikacji w sercu i naczyniach
  • uszkodzenie funkcji śródbłonka
  • deregulacja mechanizmów autofagii i mitofagii (niszczenia defektywnych mitochondriów).

Mechanizmy te odgrywają nieco inną rolę w zależności od typu i stopnia zaawansowania cukrzycy, ale należy zapamiętać, że dobra kontrola glikemii i kontrola metaboliczna cukrzycy spowalnia wystąpienie negatywnych efektów tych mechanizmów.

Ryzyko sercowo-naczyniowe i cele leczenia chorego z cukrzycą

Od wielu lat cukrzyca typu 1, typu 2 i stan przedcukrzycowy są uznanymi niezależnymi czynnikami ryzyka chorób układu krążenia. Zwiększają one ryzyko wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych ok. 2-krotnie w stosunku do populacji bez cukrzycy.

Rozpoznanie cukrzycy u osoby bez innych zidentyfikowanych czynników ryzyka jest podstawą do zaliczenia jej do grupy co najmniej średniego ryzyka, a w większości do grupy wysokiego lub bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego, ze wszystkimi te...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Ryzyko sercowo-naczyniowe i cele leczenia chorego z cukrzycą

Od wielu lat cukrzyca typu 1, typu 2 i stan przedcukrzycowy są uznanymi niezależnymi czynnikami ryzyka chorób układu krążenia. Zwiększają one [...]

Chory z cukrzycą i niewydolnością serca

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpiły istotne zmiany w zaleceniach dotyczących leczenia farmakologicznego chorych z niewydolnością serca, co znalazło wyraz w [...]

Diagnostyka chorego z cukrzycą i podejrzeniem zmian naczyniowych w tętnicach wieńcowych, domózgowych lub obwodowych

Cukrzyca stwarza warunki do rozwoju zmian miażdżycowych w różnych łożyskach naczyniowych. U chorych z wieloletnią cukrzycą, szczególnie źle kontrolowaną, wymagane jest [...]

Chory z cukrzycą i chorobą wieńcową, nasiloną miażdżycą tętnic obwodowych lub domózgowych albo obciążony wysokim lub bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym

Cukrzyca, szczególnie źle wyrównana, prowadzi do szybszego tworzenia się zmian miażdżycowych poprzez mechanizmy, które omówiono na początku artykułu. Dodatkowymi zjawiskami sprzyjającymi [...]

Chory z cukrzycą po przeszczepieniu serca

Specjalną grupą chorych z cukrzycą są chorzy po przeszczepieniu serca12. Ze względu na leczenie immunosupresyjne po przeszczepieniu narządu chorzy ci mają [...]

Do góry