Badanie Contraceptive CHOICE z prospektywną obserwacją ponad 5000 pacjentek wykazało, że bariery w stosowaniu antykoncepcji o przedłużonym odwracalnym działaniu można przezwyciężyć. Kobietom pragnącym uniknąć zajścia w ciążę i gotowym do stosowania nowego środka antykoncepcyjnego zaoferowano 3-letnią bezpłatną antykoncepcję, eliminując tym samym ograniczenia związane z kosztem i dostępem. Wszystkim uczestniczkom badania zapewniono konsultacje związane ze stosowaniem antykoncepcji, tj. przekazano te same informacje i rozwiano mity na temat różnych metod antykoncepcji. Ostatecznie 57% kobiet w wieku poniżej 21 roku życia wybrało jedną z metod antykoncepcji o przedłużonym odwracalnym działaniu.3,32

Chociaż wysoki wskaźnik przerywania antykoncepcji na wczesnym etapie jej stosowania może zniechęcać niektórych lekarzy do oferowania młodym kobietm wkładek lub implantów, projekt CHOICE dowodzi, że osiągnięcie wskaźnika kontynuacji LARC na poziomie 86% jest wykonalne. Jest to poziom znacznie wyższy niż 55% wskaźnik kontynuacji odnotowany wśród stosujących antykoncepcję doustną.8 Nastolatki biorące udział w tym badaniu były równie skłonne do dalszego stosowania LNG-IUS lub implantów co starsze kobiety, ale częściej niż starsze uczestniczki przerywały stosowanie miedzianych IUD (odpowiednio 28 vs 15% w pierwszym roku). Podczas 3-letniej obserwacji kobiet stosujących antykoncepcję doustną, plastry lub pierścienie antykoncepcyjne wśrod kobiet w wieku poniżej 21 roku życia stwierdzono dwa razy wyższy wskaźnik nieplanowanych ciąż w porównaniu do starszych kobiet. Z kolei w przypadku pacjentek stosujących jedną z metod LARC wskaźnik ciąż wśród młodych i starszych kobiet był równie niski i wynosił 0,27%, co sprawia, że LARC uznaje się za dobrze rokujące metody obniżania wskaźnika nieplanowanych ciąż.3

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę obserwowany wzrost stosowania IUD wśród nastolatek i młodych kobiet oraz znaczny spadek wskaźnika ciąż, można stwierdzić, że jesteśmy świadkami pozytywnego trendu. Z pewnością istnieje jeszcze pole do dalszej poprawy tej sytuacji. Według ostatnio opublikowanych danych IUD stosuje 3,6% nastolatek, ale projekt CHOICE dowiódł akceptacji tej metody na poziomie 50% przy braku barier finansowych i przeszkód w dostępie do LARC. Przez edukację pacjentek, wsparcie w początkowym okresie stosowania tych metod i pomoc w postępowaniu w przypadku wystąpienia działań niepożądanych możemy istotnie pomóc naszym pacjentkom, obniżając wskaźnik nieplanowanych ciąż.

Contemporary OB/GYN, Vol. 57, No. 11, November 2012, p. 40. Contraceptive success in patients with low adherence.

Do góry