Nowości

Nowości

Ginekologia po Dyplomie 2013;15 (1): 76-81

Korzyści z obrzezania noworodków płci męskiej przeważają nad ryzykiem

Według opublikowanych ostatnio wytycznych Task Force on Circumcision of the American Academy of Pediatrics (AAP), popieranych przez American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), obrzezanie noworodków płci męskiej przynosi korzyści, które przeważają nad ryzykiem.

Wielodyscyplinarna grupa robocza powołana przy AAP w celu aktualizacji zaleceń z 1999 roku weryfikowała w 2007 roku korzyści i ryzyko wynikające z obrzezania noworodków płci męskiej. Jej członkowie pochodzili z AAP, American Academy of Family Physicians, ACOG i US Centers for Disease Control and Prevention. Obecne dowody zebrano z piśmiennictwa medycznego z lat 1995-2010.

Jak zauważyli członkowie zespołu, obrzezanie pomaga zapobiegać zakażeniu układu moczowego na wczesnym etapie życia, a także zakażeniu HIV, wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), opryszczki narządów płciowych oraz zachorowaniu na raka prącia w późniejszych latach życia, a także redukuje częstość przenoszenia niektórych chorób przenoszonych drogą płciową i ryzyko raka szyjki macicy u partnerek seksualnych. Dowody wskazują, że obrzezanie nie upośledza czynności ani satysfakcji seksualnej, ale musi zostać przeprowadzone przez osobę przeszkoloną, ponieważ do powikłań – występujących rzadko – częściej dochodzi w przypadku niedoświadczonych operatorów. Aby dziecko dobrze zniosło zabieg, konieczne są sterylne warunki operacyjne i terapia przeciwbólowa. Naukowcy zauważyli, że obrzezanie przynosi więcej korzyści i jest bezpieczniejsze, jeśli wykonuje się je u noworodków, a nie w późniejszym wieku.

Chociaż korzyści zdrowotne z obrzezania uznano za istotne, nie uważano ich za wystarczająco krytyczne, aby zalecić rutynowe obrzezanie wszystkich noworodków. Zabieg jest więc kwestią indywidualnego wyboru. Może też wynikać z przekonań religijnych, przesłanek kulturowych czy etycznych. Rodzinom należy przekazywać dokładne i rzetelne informacje na temat korzyści i ryzyka związanych z obrzezaniem, zapewnić dostęp do zabiegu i ewentualne pokrycie kosztów z tytułu ubezpieczenia. Najlepiej, aby decyzja w sprawie obrzezania została podjęta jeszcze przed poczęciem lub na wczesnym etapie ciąży. Zespół zalecił opracowanie materiałów edukacyjnych dla rodziców i pracowników służby zdrowia, aby w rozmowie z rodzicami na ten temat czuli się komfortowo.

Członkowie zespołu podsumowują: „Ocena obecnych dowodów wykazuje, że korzyści zdrowotne z obrzezania noworodków płci męskiej przeważają nad ryzykiem i uzasadniają udostępnienie tego zabiegu rodzinom, które się nań zdecydują.” ACOG poparł wnioski zespołu przy AAP.

Task Force on Circumcision. Circumcision policy statement. Pediatrics. 2012;130(3):585-586.

Task Force on Circumcision. Male circumcision. Pediatrics. 2012;130(3):e756-e785.

Mammograficzne badania przesiewowe ratują życie

Niektóre opracowania dostępne w piśmiennictwie podważają korzyści wynikające z przesiewowych badań mammograficznych, polegające na redukcji śmiertelności z powodu raka piersi. Ostatnie badanie kliniczno-kontrolne i metaanaliza wskazują jednoznacznie na pozytywny wpływ mammografii na zmniejszenie śmiertelności.

W badaniu kliniczno-kontrolnym analizowano dane z Breast Screen Australia, programu przesiewowych badań piersi, który co dwa lata oferuje bezpłatne badania mammograficzne kobietom w wieku 50-69 lat. Przygotowując nowy raport, naukowcy z zachodniej Australii porównali dane dotyczące kobiet, które zmarły z powodu raka piersi w latach 1995-2006 (tj. grupę badaną), z nie więcej niż 10 kobietami dobranymi pod względem wieku i miejsca zamieszkania, żyjącymi w dniu zgonu badanych (tj. grupą kontrolną). Celem badania było określenie wpływu uczestnictwa w programie BreastScreen na prawdopodobieństwo zgonu z powodu raka piersi. Wyniki wyrażono za pomocą ilorazu szans (odds ratio, OR) i 95% przedziału ufności. Badanie obejmowało 427 kobiet w grupie badanej i 3650 w kontrolnej. Badania przesiewowe były przeprowadzane częściej w grupie kontrolnej (56%) niż badanej (39%). Redukcja ryzyka zgonu przypisywana skriningowi była istotna statystycznie (skorygowany OR 0,48, 95% PU 0,38-0,59). Rezultaty nie różniły się znacznie w podgrupach podzielonych ze względu na rok zgonu (1995-1997, 1998-2001 lub 2002-2006) lub w zależności od wieku w zakresie referencyjnym badania (50-59 lub 60-69 lat).

Przegląd piśmiennictwa zaowocował 9 innymi badaniami kliniczno-kontrolnymi na temat skriningu w kierunku raka piersi i śmiertelności, dotyczącymi kobiet z Australii, Islandii, Włoch, Holandii, Wielkiej Brytanii i Walii. Metaanaliza potwierdziła znaczne zmniejszenie śmiertelności z powodu raka piersi u kobiet poddających się badaniom przesiewowym (OR 0,51, 95% PU 0,46-0,56). Analizując dane dla poszczególnych krajów, uzyskano podobne wyniki.

Badanie to wskazuje, że skrining mammograficzny zmniejsza ryzyko zgonu z powodu raka piersi o połowę. W badaniu kliniczno-kontrolnym spadek śmiertelności z powodu raka piersi w programie BreastScreen Australia wyniósł 52 vs 49% w metaanalizie. Wyniki te potwierdzają wnioski z poprzedniego badania kliniczno-kontrolnego w programie BreastScreen Australia. Autorzy stwierdzają, że „badania przesiewowe przynoszą korzyści kobietom, które się im poddają”.

Nickson C, Mason KE, English DR, Kavanagh AM. Mammographic screening and breast cancer mortality: a case-control study and meta-analysis. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2012;21:1479-1488.

Osteoporoza oraz zwiększone ryzyko nietrzymania moczu i stolca mogą być ze sobą powiązane

Osteoporoza, wypadanie narządów miednicy oraz nietrzymanie moczu i stolca są częstymi problemami u kobiet po menopauzie. Zasadnicze badania wskazują na rolę kolagenu i innych nieprawidłowości macierzy pozakomórkowej w tych stanach. Pojawia się więc pytanie: czy u ich podłoża leży jakiś wspólny szlak przemian?

Odpowiedź na to pytanie może brzmieć „tak”. Wskazuje na to analiza danych uzyskanych w dużej populacji kobiet po menopauzie, u których wykonywano badania gęstości kości.

Analiza, którą przeprowadzili Holly Richter, MD, PhD i jej współpracownicy z University of Alabama w Birmingham, została przedstawiona w maju 2012 roku podczas dorocznej konferencji American Urological Association w Atlancie. Autorzy ocenili prawie 2000 pacjentek, u których przez 3 lata prowadzono badania w kierunku osteoporozy, oceniając gęstość mineralną kości (bone mineral density, BMD) za pomocą dwuenergetycznej absorpcjometrii rentgenowskiej.

W badaniu pytano pacjentki o objawy związane z nietrzymaniem moczu i stolca, wykorzystując kwestionariusz 3 Incontinence Questions Assessment Tool (3IQ), w którym zadaje się pytania o częstość występowania i rodzaj nietrzymania moczu w ciągu ostatnich 3 miesięcy; kwestionariusz International Consultation on Incontinence Modular Questionnaire (ICIQ) Short Form służący do oceny częstości występowania oraz ciężkości nietrzymania moczu; kwestionariusz Modified Manchester Health Questionnaire, którego wybrane pytania dotyczą nietrzymania płynnego i litego stolca w ciągu ostatniego miesiąca; a także pytanie z kwestionariusza Pelvic Floor Distress Inventory, które dotyczy kłopotliwych objawów wypadania narządów miednicy.

Spośród 4026 pacjentek, którym pocztą przesłano kwestionariusz, zwróciło go 1775, uzyskano zatem wyjątkowo dużą liczbę odpowiedzi, przekraczającą 40%. Autorzy byli w stanie przeanalizować 1655 spośród zwróconych kwestionariuszy.

Do góry