Ocena wychwytu Tc-99m-MIBI, dokonywana na poziomie mikrokrążenia i komórek mięśnia sercowego, jest funkcjonalną oceną istotności zwężeń naczyń wieńcowych i wydolności krążenia obocznego oraz dostarcza informacji o żywotności tkanki w obszarach o zaburzonej kurczliwości (objętych zawałem lub przewlekłym niedokrwieniem). Scyntygrafia perfuzyjna ma dużą wartość diagnostyczną i jest najszerzej zweryfikowaną bezpośrednią metodą oceny ukrwienia. Badania zaburzeń kinetyki LV w echokardiografii, CMR czy CT, są pośrednimi metodami oceny perfuzji, oceniającymi następstwa zaburzeń perfuzji, natomiast badania perfuzji w contrast-ECHO, CMR czy w CT są dotychczas słabo zweryfikowane w zakresie wartości prognostycznej oraz kosztów i zysków. SPECT ma bardzo dużą i najszerzej z wszystkich technik udokumentowaną wartość prognostyczną. GSPECT jest udoskonaloną wersją SPECT, z większą wartością diagnostyczną i prognostyczną. SPECT-CT oferuje dalsze zwiększenie skuteczności diagnostycznej. Główne ograniczenia techniki SPECT wynikają ze względnego – a nie ilościowego – charakteru oceny zaburzeń perfuzji oraz z narażenia na promieniowanie jonizujące.

PET cechuje większa czułość i swoistość wykrywania ChNW niż SPECT oraz dostępność ilościowej oceny regionalnego przepływu krwi w mięśniu sercowym. PET jest techniką referencyjną w identyfikowaniu obszarów o zachowanej żywotności za pomocą oceny zachowanego metabolizmu w mięśniu sercowym – w odróżnieniu do rezonansu magnetycznego, który jest uznany za technikę referencyjną w identyfikowaniu wielkości martwicy. Podstawowym ograniczeniem PET jest wysoki koszt radiofarmaceutyków i konieczność posiadania cyklotronu w bezpośrednim pobliżu (nie dotyczy Rb-82 pochodzącego z generatora strontowego i F-18-FDG o stosunkowo długim okresie półrozpadu). Poza tym metoda ta, podobnie jak SPECT, wykorzystuje promieniowanie jonizujące i niesie ze sobą określone (choć małe) ryzyko dla pacjenta.

Do góry