Do badania włączono 161 chorych z napadowym AF poddanych ablacji RF z izolacją żył płucnych, których losowo przydzielono do grupy leczonej kolchicyną w dawce 0,5 mg dwa razy dziennie przez 3 miesiące (n=81) lub placebo (n=80).

W trakcie 3-miesięcznej obserwacji do nawrotu arytmii doszło u 13 pacjentów (16%) w grupie leczonej aktywnie i 27 pacjentów (33,5%) w grupie placebo (iloraz szans [OR] 0,38, 95% przedział ufności [PU] 0,18-0,80, p=0,01). Leczenie 5,6 chorych zapobiegło nawrotowi AF u jednego pacjenta. Chorzy przyjmujący kolchicynę częściej zgłaszali dolegliwości ze strony układu pokarmowego, w tej grupie biegunka wystąpiła u 7 chorych vs u 1 pacjenta w grupie otrzymującej placebo (p=0,03). W grupie leczonej kolchicyną obserwowano większe zmniejszenie stężenia białka C-reaktywnego (CRP) oraz IL-6, a mediana spadku stężenia między 1 a 4 dniem od zabiegu ablacji RF wynosiła odpowiednio -1,18 mg/l i -0,50 pg/ml, natomiast w grupie placebo odpowiednio -0,46 mg/l i -0,10 pg/ml (dla każdego p <0,01).

Kolchicyna jest skutecznym i bezpiecznym lekiem w zapobieganiu wczesnym nawrotom napadów migotania przedsionków u chorych leczonych ablacją RF z izolacją żył płucnych. Efekt ten wydaje się mieć związek ze znacznym spadkiem parametrów stanu zapalnego, w tym CRP i IL-6.

J Am Coll Cardiol 2012; 60:1790-1796

Wpływ statyn na ryzyko zakrzepicy żylnej – wyniki metaanalizy

Powtórna analiza badania JUPITER wskazuje na korzyści z zastosowania statyn w postaci zmniejszonej częstości występowania żylnych incydentów zakrzepowych. W celu potwierdzenia wpływu statyn na zmniejszenie ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) autorzy publikacji w Public Library of Science – Medicine przeprowadzili metaanalizę badań randomizowanych z zastosowaniem statyn, w których oceniano częstość występowania ŻChZZ.

W 22 badaniach z udziałem łącznie 105 759 uczestników porównywano leczenie statyną z placebo, w kolejnych 7 badaniach z udziałem 40 594 chorych porównywano intensywne leczenie statyną z leczeniem dawką standardową. W badaniach porównujących leczenie statyną z placebo nie zaobserwowano różnic w częstości występowania ŻChZZ między grupami (1,0% w grupie statyny vs 1,0%, iloraz szans [OR] 0,89, 95% przedział ufności [PU] 0,78-1,01, p=0,08). Również intensywna terapia statyną nie wiązała się ze zmniejszeniem incydentów zakrzepicy żylnej (1,0% w grupie leczonej intensywnie vs 1,0%, OR 0,98, 95% PU 0,80-1,20, p=0,87).

Wyniki metaanalizy nie potwierdzają ochronnego działania statyn w profilaktyce ŻChZZ w niewyselekcjonowanej populacji chorych. Autorzy badania nie wykluczają jednak możliwości korzystnego działania statyn na ryzyko wystąpienia żylnych incydentów zakrzepowych w określonych subpopulacjach pacjentów.

PLoS Med 2012; 9(9): e1001310. doi:10.1371/journal.pmed.1001310

Do góry