Doniesienia ostatniego miesiąca

Redaktorzy działu: lek. Marta Załęska-Kocięcka Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii, Warszawa lek. Piotr Góral Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej, Instytut Kardiologii, Warszawa

Doniesienia

Kardiologia po Dyplomie 2014; 13 (3): 59-63

Leczenie trombolityczne wspomagane ultradźwiękami u chorych z zatorowością płucną umiarkowanego ryzyka – wyniki badania ULTIMA

Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego nie zaleca się stosowania leczenia trombolitycznego u chorych z zatorowością płucną (pulmonary emboliom, PE) niewysokiego ryzyka, ale można rozważyć jego zastosowanie u wybranych chorych z PE umiarkowanego ryzyka zgonu (klasa zaleceń IIb, poziom dowodów B).

W najnowszym numerze Circulation opublikowano wyniki wieloośrodkowego badania randomizowanego ULTIMA (Ultrasound Accelerated Thrombolysis of Pulmonary Embolism), które oceniało skuteczność i bezpieczeństwo przezcewnikowej niskodawkowej trombolizy wspomaganej ultradźwiękami (ultrasound-assisted catheter-directed thrombolysis, USAT) w porównaniu z klasycznym leczeniem przeciwkrzepliwym zatorowości płucnej umiarkowanego ryzyka zgonu. Do badania włączono 59 chorych w średnim wieku 63±14 lat z ostrą objawową zatorowością płucną umiarkowanego ryzyka obejmującą główne tętnice płucne lub proksymalne odcinki tętnic dolnopłatowych oraz z cechami przeciążenia prawej komory (w badaniu echokardiograficznym stosunek wymiaru prawej do lewej komory w projekcji koniuszkowej czterojamowej RV/LV >1). Kryteria wykluczające obejmowały m.in. wiek <18 i >80 r.ż., wysokie ryzyko krwawienia, małopłytkowość, INR >2,5 w chwili przyjęcia, wywiad w kierunku krwawienia do OUN, zabieg inwazyjny <10 dni przed przyjęciem do szpitala, duże skrzepliny w prawym przedsionku lub prawej komorze oraz cechy dekompensacji hemodynamicznej – cechy PE dużego ryzyka. Chorych losowo przydzielono do grupy leczonej klasycznie heparyną niefrakcjonowaną (UFH) we wlewie dożylnym (n=29) lub do grupy, w której poza klasycznym leczeniem UFH zastosowano USAT z użyciem systemu EkoSonic Endovascular System (n=30). USAT łączy bezpośrednie przezcewnikowe podanie leku trombolitycnego do tętnic płucnych wraz z lokalnym wspomaganiem ultradźwiękami za pomocą śródnaczyniowego cewnika z licznymi przetwornikami ultradźwiękowymi, które mają zwiększać przepuszczalność zakrzepu dla leku trombolitycznego. W grupie USAT stosowano przez 15 godzin przezcewnikowy wlew rekombinowanego tkankowego aktywatora plazminogenu (rtPA) w dawce 10 lub 20 mg w zależności od jedno- lub obustronnej zatorowości płucnej. W obu grupach po wstępnym leczeniu zalecano klasyczne leczenie przeciwkrzepliwe przez co najmniej 3 miesiące. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania była zmiana wskaźnika RV/LV po 24 godzinach od początku terapii. W grupie USAT wskaźnik RV/LV zmniejszył się istotnie z wyjściowej wartości 1,28±0,19 do 0,99±0,17 w ocenie po 24 godzinach (p <0,001). W grupie leczonej wyłącznie UFH wskaźnik RV/LV nie różnił się istotnie w pomiarach wyjściowych (1,20±0,14) i po 24 godzinach leczenia (1,17±0,20; p=0,31). W obserwacji 90-dniowej nie stwierdzono poważnych powikłań krwotocznych w żadnej z badanych grup.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Leczenie trombolityczne wspomagane ultradźwiękami u chorych z zatorowością płucną umiarkowanego ryzyka – wyniki badania ULTIMA

Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego nie zaleca się stosowania leczenia trombolitycznego u chorych z zatorowością płucną (pulmonary emboliom, PE) niewysokiego [...]

Wyładowania ICD w okresie agonalnym

Wraz z rozszerzeniem wskazań do implantacji kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) i stymulatorów resynchronizujących z funkcją defibrylacji (CRT-D) zwiększa się również grupa chorych, która [...]

Krótko- i długoterminowe wyniki stosowania IABP u pacjentów wysokiego ryzyka poddawanych rewaskularyzacji – wyniki metaanalizy

W ostatnim wydaniu europejskich zaleceń dotyczących leczenia chorych z zawałem serca poddawanych interwencji wieńcowej (PCI) ograniczono wskazania do stosowania kontrapulsacji wewnątrzaortalnej [...]

Hemokoncentracja jako wskaźnik skuteczności leczenia zaostrzenia niewydolności serca

Hemokoncentracja jest potencjalnym wskaźnikiem skuteczności leczenia zaostrzenia niewydolności serca (worsening heart failure, WHF). W European Journal of Heart Failure opublikowano wyniki [...]

Wyniki metaanalizy oceniającej bezpieczeństwo przezcewnikowej ablacji podłoża AF w przebiegu leczenia dabigatranem w porównaniu z warfaryną

Stosowanie nowych doustnych leków przeciwkrzepliwych u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków (AF) staje się powszechne, jednak dane dotyczące wykonywania ablacji podczas [...]

Apiksaban vs warfaryna u chorych z migotaniem przedsionków stosujących ASA

Nowy doustny lek przeciwkrzepliwy apiksaban stanowi alternatywę warfaryny u chorych z niezastawkowym migotaniem przedsionków (AF). Badanie ARISTOTLE wykazało skuteczność apiksabanu w [...]

Allopurinol zmniejsza masę lewej komory u pacjentów z cukrzycą typu 2 i przerostem lewej komory

Przerost mięśnia lewej komory (left ventricular hypertrophy, LVH) stwierdza się u większości chorych z cukrzycą typu 2 (diabetes mellitus type 2, DM2) [...]

Ostre uszkodzenie nerek po PCI – dane z największego rejestru PCI

Kontrast jodowy stosowany podczas koronarografii i przezskórnych interwencji wieńcowych (PCI) może prowadzić do ostrego uszkodzenia nerek (acute kidney injury, AKI). Częstość [...]

Ostre powikłania ablacji podłoża migotania przedsionków – wyniki metaanalizy

Przezcewnikowa ablacja podłoża migotania przedsionków (atrial fibrillation, AF) stanowi uznaną metodę terapeutyczną kontroli rodzaju rytmu serca u chorych z objawowym AF. [...]
Do góry