Owszem, można podnieść argument, że dzięki temu skróci się czas kształcenia. Droga na skróty nie zawsze jest jednak najlepsza. Zmienił się też model specjalizacji. Już samo wprowadzenie modułów przyspiesza drogę młodego lekarza do zostania specjalistą. Trzynastomiesięczny staż w procesie edukacji nie jest tak bardzo znaczący, jeżeli spojrzymy na to pod kątem szybkości uzyskania tytułu. Odejmując ten czas, pozbawia się lekarza okresu przejściowego, w którym nie ma jeszcze pełnego prawa wykonywania zawodu, ale nie jest już studentem. Staż jest korzystny, ponieważ pod nadzorem lekarz może wykonywać wiele procedur. Natomiast kończąc studia bez stażu, zostaje wrzucony na głęboką wodę bez przygotowania praktycznego, zostaje stażystą z pełnym prawem wykonywania zawodu. Potwierdzają to młodzi lekarze – są doskonale przygotowani teoretycznie, natomiast boją się podejmowania decyzji, bo nie mieli ku temu dotychczas okazji.

Wiemy doskonale, że lekarz uczy się całe życie i tak naprawdę pełnię możliwości zawodowych osiąga w wieku ok. 50 lat, kiedy wiedza wiąże się z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Rzeczywiście jest pewna grupa młodych lekarzy, którzy uważają, że staż jest w sensie zawodowym swojego rodzaju wegetacją, że nie przynosi większych korzyści. Być może w dużych klinikach, gdzie do zawodu przygotowuje się wiele osób, niektórzy mogli czuć się jak piąte koło u wozu. Jestem jednak przekonany, że większa grupa lekarzy uważa staż za doskonałe miejsce nauki. Oczywiście wszystko zależy od tego, gdzie się trafi.

Mam nadzieję, że staż zostanie przywrócony. Z sygnałów dochodzących z resortu wiem, że nic formalnie nie stoi na przeszkodzie, aby tę formę kształcenia przywrócić.

Krzysztof Bąk, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia podejmuje nieustanne działania, które mają na celu zwiększenie dostępności do opieki medycznej, m.in. poprzez zwiększenie liczby lekarzy czy stworzenie możliwości ich szybszego wejścia na rynek pracy, przy zachowaniu jakości kształcenia. Jednym z takich działań jest likwidacja stażu podyplomowego.

1 lipca 2011 roku, wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wprowadzone zostały zmiany w systemie kształcenia. Skrócenie procesu kształcenia podyplomowego umożliwi szybsze wejście lekarzy i lekarzy dentystów do systemu opieki zdrowotnej, a w konsekwencji zwiększy dostęp pacjenta do świadczeń zdrowotnych. Cele te zostaną osiągnięte poprzez wspomnianą likwidację stażu podyplomowego oraz zmiany w zakresie przeprowadzanych dotąd LEP i LDEP, a także wprowadzenie nowego systemu odbywania specjalizacji.

Staż podyplomowy zostanie po raz ostatni zorganizowany dla zawodu lekarza 1 października 2017 roku, a dla zawodu lekarza dentysty 1 października 2016 roku.

Nie można zgodzić się z twierdzeniem, że likwidacja stażu podyplomowego wpłynie niekorzystnie na poziom kształcenia młodych lekarzy. Wprowadzana zmiana pozwoli na większe upraktycznienie procesu nauczania. Likwidacja stażu podyplomowego spowodowała konieczność dokonania zmian w programach kształcenia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym, w szczególności poprzez wprowadzenie przedmiotów klinicznych w formie praktyk zawodowych, czyli poniekąd włączenie stażu podyplomowego w tok studiów medycznych. Szczególny nacisk położony został na praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty już na etapie studiów.

Ponadto nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wprowadza modułowy system specjalizacji z jednoczesną zmianą dotychczasowego podziału specjalizacji na podstawowe i szczegółowe. Szkolenie specjalizacyjne w określonej dziedzinie medycyny stało się szkoleniem modułowym. Składa się ono z modułu podstawowego, odpowiadającego podstawowemu zakresowi wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z danej dziedziny medycyny albo wspólnego dla pokrewnych dziedzin medycyny, a także z modułu specjalistycznego, odpowiadającego profilowi specjalizacji, w którym lekarz może kontynuować szkolenie specjalizacyjne po ukończeniu określonego modułu podstawowego. Drugą możliwością jest odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w ramach modułu jednolitego, właściwego dla danej specjalizacji.

Takie zmiany w systemie kształcenia przyszłych lekarzy i lekarzy dentystów służą przede wszystkim wyeliminowaniu problemów dotyczących kadry lekarskiej – jej deficytu i zagrożenia tzw. luką pokoleniową, przede wszystkim wśród lekarzy specjalistów.

Small 11303

Do góry