Flesz

Flesz

Alicja Giedroyć

2,2 lekarza na 1000 Polaków

Liczba lekarzy na 1000 mieszkańców w krajach OECD stale wzrasta i wynosi 3,3, podczas gdy w Polsce wskaźnik 2,2 utrzymuje się od wielu lat i pozostaje na niezmienionym poziomie – wynika z najnowszego raportu OECD „Health at Glance 2015”. Ponadto raport pokazuje brak specjalistów niemal w każdej dziedzinie, a przede wszystkim w POZ. Według danych OECD polski lekarz w ciągu roku odbywa ponad 3 tys. konsultacji z pacjentami, zaś średnia europejska to około 2 tys. Dlatego w Polsce mamy rekordowo długie kolejki do specjalistów. Zdaniem Zenona Wasilewskiego, eksperta ds. prawa medycznego BCC, raport OECD „może posłużyć nowemu rządowi za raport otwarcia dla nowego ministra zdrowia i powinien mieć istotny wpływ na realizację zapowiadanych przez rząd zmian w systemie ochrony zdrowia”.

Psychiatria dziecięca bez kasy

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka to ważne, że psychiatria dziecięca trafiła na listę dziedzin priorytetowych, ale nadal aktualnymi problemami pozostają m.in. niewystarczająca liczba placówek lecznictwa środowiskowego, nierównomierna sieć placówek stacjonarnych czy liczba specjalistów, w tym terapeutów wypierających leczenie farmakologiczne. RPD wystąpił w tej sprawie do ministra zdrowia, podkreślając, że fundusze przeznaczone na świadczenia zdrowotne w psychiatrii dla dzieci i młodzieży są niewystarczające. Zdaniem RPD uniemożliwia to realizowanie w stopniu optymalnym istotnych w leczeniu psychiatrycznym działań terapeutycznych i pielęgnacyjnych.

Centra urazowe z błędami

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przestrzega, że utworzeniu centrum urazowego dla dzieci nie powinno towarzyszyć powielenie błędów, jakimi dotknięty jest sposób rozliczania świadczeń zdrowotnych w centrach urazowych dla dorosłych.

Zdaniem samorządu wprowadzone wyżej wycenione JGP do rozliczania świadczeń wykonanych w centrach urazowych dla dorosłych uniemożliwiają dodatkowe rozliczenie pobytu pacjenta na OIOM, jeśli taki pobyt był konieczny. NRL zauważa, że przy pobycie pacjenta na OIOM dłuższym niż jeden-dwa dni rozliczenie wykonanych świadczeń poprzez dedykowaną grupę JGP jest nieopłacalne.

Ustawa refundacyjna znowu w grze

Marszałek Sejmu nadał bieg projektowi ustawy refundacyjnej przygotowanemu przez Porozumienie Zielonogórskie, który w poprzedniej kadencji utknął w podkomisji. Projekt został „odmrożony” przez marszałka wraz z innymi inicjatywami obywatelskimi, którymi Sejm poprzedniej kadencji nie zdążył się zająć. Projekt jednak ma najwyraźniej pecha – zaplanowane na 2 grudnia jego pierwsze czytanie nie odbyło się z powodu awantury o Trybunał Konstytucyjny. W swoim projekcie PZ proponuje m.in. przyjęcie zasady, by refundacja leku zależała wyłącznie od decyzji lekarzy, a wskazania refundacyjne leków uwarunkowane były stanem klinicznym pacjenta i wiedzą lekarską, a nie obwieszczeniem wydawanym przez urzędników resortu.

Bunt mazowiecki

Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego zdecydował, że umowy na 2016 rok na warunkach zaproponowanych przez NFZ nie zostaną podpisane. Według propozycji funduszu wysokość przyszłorocznych kontraktów dla szpitali ma być na takim samym poziomie jak w bieżącym roku. Zdaniem starostów w żaden sposób nie odzwierciedla to potrzeb placówek i oczekiwań pacjentów, a ponadto może prowadzić do ograniczania świadczeń w przyszłym roku. W stanowisku konwentu podkreślono, że utrzymująca się od lat na tym samym poziomie wartość punktu w lecznictwie szpitalnym (52 zł) nie pozwala na stabilne funkcjonowanie, nie wspominając o rozwoju i inwestycjach. Starostowie domagają się przynajmniej zwiększenia wysokości punktowej kontraktów.

Wymogi polityki lekowej

Zdaniem eksperta BCC Zenona Wasilewskiego obowiązująca ustawa refundacyjna ani w kwestii obniżenia współpłacenia pacjentów za zlecaną przez lekarzy farmakoterapię, ani w kwestii rozszerzania dostępności do nowoczesnych, innowacyjnych leków nie spełnia wymogów polityki lekowej. Ekspert uważa, że strategia polityki lekowej musi funkcjonować w ramach ogólnej polityki zdrowotnej państwa i być określona w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020. Chodzi tu nie tylko o refundację, ale jest ona jednym z ważnych elementów polityki lekowej. Według Zenona Wasilewskiego podstawową wadą obecnej ustawy jest przeregulowanie określane mianem nieproporcjonalności.

Senior poza systemem

Eksperci biorący udział w posiedzeniu seminaryjnym Kolegium NIK uznali, że wkrótce z powodu zmian demograficznych i starzenia się społeczeństwa konieczne okazać się może przeorganizowanie opieki zdrowotnej w naszym kraju. Według nich mamy dziś w Polsce dobrze zdefiniowane potrzeby dotyczące tej dziedziny medycyny, ale nie mamy żadnego systemu. Szpitale nie są przygotowane na efektywną pomoc ludziom powyżej 85. r.ż., którzy najczęściej cierpią na kilka chorób, potrzebują kilku specjalistów oraz koordynatora leczenia. Ponadto w Polsce pracuje zaledwie 345 geriatrów.

Więcej na opiekę paliatywną

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podwyższyła wyceny świadczeń w opiece paliatywnej i hospicyjnej. Podwyżki sięgają nawet 60 proc. Koszt świadczenia bazowego oszacowano na 56,19 zł. Koszt jednodniowego pobytu na oddziale w hospicjum stacjonarnym został wyceniony na ponad 405 zł. Zdaniem prezesa agencji Wojciecha J. Matusewicza opieka paliatywna i hospicyjna należały do najbardziej zaniedbanych pod względem finansowania dziedzin, a ponadto rośnie zapotrzebowanie na te świadczenia. Dlatego podwyżki były konieczne.

Darmowe leki budzą wątpliwości

Zdaniem Marka Twardowskiego, wiceprezesa Porozumienia Zielonogórskiego i byłego wiceministra zdrowia, odpowiadającego za politykę lekową, sama idea pomocy starszym, przewlekle chorym i ubogim ludziom w dostępie do leków jest słuszna. Jednak należałoby ją zrealizować tak, by nie stwarzać pola do nadużyć i marnotrawstwa leków. Marek Twardowski uważa, że trzeba wprowadzić kryterium dochodowe wyłączające wyjątkowo uprzywilejowanych emerytów.

Były wiceminister obawia się także, że bezwarunkowość proponowanego przez rząd rozwiązania doprowadzi do gromadzenia medykamentów na zapas. Marek Twardowski proponuje rozwiązania obowiązujące już w wielu krajach, czyli wprowadzenie bariery finansowej.

Do góry