Prawo

Ważne wyroki

Opracowała Żaneta Semprich

2015 rok obfitował w sądowe wyroki rozstrzygające istotne wątpliwości związane z funkcjonowaniem ochrony zdrowia. Wybraliśmy te znamienne i najciekawsze.

9 stycznia – skuteczność poręczenia

SN stwierdził, że umowa poręczenia za długi zakładu opieki zdrowotnej może być uznana za czynność prawną mającą na celu zmianę wierzyciela. Do jej skuteczności niezbędna jest zatem zgoda organu założycielskiego zadłużonego zakładu. Nieważne jest zatem poręczenie udzielone za zobowiązania szpitala bez takiej zgody.

Sygn. akt V CSK 111/14

20 stycznia – kontroler NIK musi wiedzieć

Upoważnionym przedstawicielom NIK trzeba zapewnić dostęp do danych o stanie zdrowia pacjenta. Stanowią one bowiem istotny element materiału dowodowego w trakcie kontroli jednostek realizujących świadczenia opieki zdrowotnej. Są potrzebne do oceny ochrony praw pacjentów oraz efektywności jednostek świadczących opiekę zdrowotną.

Inspektorom NIK nie udostępnia się natomiast danych o kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, jak również ujawniających poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne.

Orzekł tak Trybunał Konstytucyjny w wyroku.

Sygn. akt 39/12

27 stycznia – śmierć dziecka nieprzyjętego do szpitala

Na państwach, stronach Konwencji Europejskiej Praw Człowieka i Podstawowych Wolności spoczywa obowiązek takiego zorganizowania swych systemów opieki zdrowotnej, aby życie i zdrowie pacjentów było chronione, a nie narażane na niebezpieczeństwo – stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu po rozpatrzeniu skargi Asiye Genç, obywatelki Turcji, której dziecko zmarło w karetce, gdy w dwóch szpitalach, do których wysłał je inny szpital, odmówiono hospitalizacji. Turcja musi zapłacić pani Genç 65 tys. euro jako zadośćuczynienie za krzywdę moralną.

Trybunał niezależnie od ewentualnej winy lekarzy negatywnie ocenił reakcję władz państwa w związku z zarzutami dotyczącymi działania ochrony zdrowia. Nikt nie starał się zweryfikować procedur obowiązujących przy przyjmowaniu do szpitala w tego rodzaju przypadkach, metod koordynacji służb ani ustalić przyczyn niesprawności podstawowego wyposażenia szpitali potrzebnego w takiej sytuacji.

Sprawa nr 24109/07

29 stycznia – prawo przedstawiciela osoby ubezwłasnowolnionej

Bezskuteczna jest odmowa wydania hasła dostępowego do programu Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Tak orzekł WSA w Białymstoku. Wyjaśnił, że odmowa NFZ w niedopuszczalny sposób różnicuje sytuację prawną podmiotów, których pozycja prawna jest taka sama. Zgodnie z art. 175 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie stosuje się przepisy o opiece nad małoletnimi, których opiekunom NFZ dostępu nie odmawia.

Sprawa II SA/Bk 1066/14

13 lutego – co jawne, co tajne

WSA w Warszawie zobowiązał prezesa NRL do pozytywnego rozpatrzenia wniosku A.F. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej godzinowego wymiaru etatu osób zajmujących stanowiska w organach NIL oraz wniosków NIL o zwolnienie od pracy wymienionych osób na czas wykonywania czynności członka organu izby lekarskiej.

Odmiennie jednak ocenił żądanie dotyczące udostępnienia umów nawiązujących stosunek pracy z tymi osobami. Wyjaśnił, że są to dokumenty prywatne, sporządzone w oparciu o przepisy prawa pracy, które nakładają na pracodawcę określone wymogi ochrony dokumentacji pracowniczej.

Sygn. akt I SAB/Wa 859/14

Do góry