Profesjonalizm lekarski

Altruizm to za mało Część 3: Standardy europejskie i światowe

dr n. med. Janusz Janczukowicz

Centrum Edukacji Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji: dr n. med. Janusz Janczukowicz, Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, budynek A4/431, 92-213 Łódź. E-mail: janusz.janczukowicz@umed.lodz.pl

W trzeciej części cyklu „Altruizm to za mało” przedstawimy wybrane problemy poruszane w zagranicznych regulacjach dotyczących profesjonalizmu, zwrócimy szczególną uwagę na zaufanie jako krytyczny komponent relacji lekarz-pacjent oraz omówimy problematykę błędu medycznego, profesjonalizmu ukierunkowanego na pacjenta i nauczania postaw profesjonalnych.

CELE ARTYKUŁU

Po przeczytaniu artykułu Czytelnik powinien umieć:

• omówić znaczenie zaufania pacjenta do lekarza i wyjaśnić wynikający z tego obowiązek reagowania na zagrożenia dla bezpieczeństwa pacjenta

• wyjaśnić ideę profesjonalizmu ukierunkowanego na pacjenta i omówić jego elementy składowe

• przeanalizować problematykę partnerstwa pomiędzy lekarzem a pacjentem i ustalenia granic pomiędzy partnerstwem zalecanym a niedopuszczalnym

• przedstawić zasady współudziału pacjenta w podejmowaniu dotyczących go decyzji terapeutycznych


W drugiej części artykułu „Altruizm to za mało” omówiliśmy szczegółowo najistotniejsze zagrożenia dla profesjonalizmu medycznego i przejawy rozwijających się pod ich wpływem postaw nieprofesjonalnych. Zwróciliśmy też uwagę na przykłady dylematów profesjonalnych i naruszeń profesjonalizmu, które są w naszym lokalnym kontekście rzadko zauważane i często są postrzegane jako akceptowalne, co może wpływać na obniżoną ocenę polskich lekarzy pracujących w innych krajach. Analiza podstawowych dokumentów dotyczących profesjonalizmu medycznego obowiązujących w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie wykazuje oczywiście istnienie wielu różnic w podejściu do wielu problemów oraz w szczegółowości formułowania zaleceń. Wyraźnie przy tym zaznacza się najwyższa szczegółowość dokumentów brytyjskich i ich rygorystyczne podejście do egzekwowania przepisów.1 Wybrane ze względu na swoje znaczenie problemy poruszane we wspomnianych dokumentach omówimy poniżej.

Zaufanie jako krytyczny komponent relacji pacjent-lekarz

O zaufaniu pacjenta do lekarza, będącym krytycznym komponentem relacji lekarz-pacjent, wspominaliśmy już wcześniej, zwracając przy tym uwagę na problem reagowania na nieprofesjonalne, podważające zaufanie pacjenta i zagrażające jego bezpieczeństwu zachowania członków zespołów diagnostyczno-terapeutycznych. Definicja zaproponowana w 2005 r. przez Royal College of Physicians określa profesjonalizm jako „zespół wartości, zachowań i wzajemnych relacji, które stanowią podstawę zaufania, jakim społeczeństwo obdarza lekarzy”.2 Rola zaufania i właściwej komunikacji z pacjentem podkreślana jest szczególnie w kodeksach dotyczących lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz psychiatrów.1

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Profesjonalizm a błąd medyczny

Według nowych zaleceń organizacji zajmujących się edukacją medyczną zarówno studentów, jak i lekarzy medycyny należy uczyć nie tylko tego, jak unikać popełniania [...]

Profesjonalizm ukierunkowany na pacjenta

Pojęcie profesjonalizmu ukierunkowanego na pacjenta (patient-centred professionalism) zawarte w większości kodeksów profesjonalnych dotyczy przede wszystkim działań mających na celu poprawę pojmowania przez [...]

Szacunek dla pacjenta i granice, których nie należy przekraczać

Oczywiście nie należy się dziwić, że lekarze zwracają uwagę na problemy z rozumieniem partnerstwa pomiędzy lekarzem a pacjentem i ustaleniem granic pomiędzy partnerstwem zalecanym [...]

Nauczanie profesjonalizmu

Niewątpliwie istnieje w Polsce pilna potrzeba włączenia do przed- i podyplomowych programów nauczania na kierunkach medycznych zajęć poruszających w sposób eksplicytny problematykę profesjonalizmu. Nie [...]

Podsumowanie

Z pełną świadomością we wszystkich częściach cyklu „Altruizm to za mało” podkreślaliśmy znaczenie kontraktu społecznego i profesjonalizmu obywatelskiego (civic professionalism). Cały szereg kluczowych [...]
Do góry