Sympozjum: kardiologia

Wysypka wskazująca na zapalenie naczyń: nie tak szybko z wnioskami

Arun Natarajan, specialty training year 7 cardiology Dipesh Hindocha, foundation year 2 Narinder Kular, specialty training year 2 Sarah Fergey, chief echocardiographer John R. Davies, consultant cardiologist

Department of Cardiology, Essex Cardiothoracic Centre, Basildon, Wielka Brytania

Vasculitic rash: do not jump to conclusions

Clinical Medicine 2012;12(2):179-180

Tłum. dr n. med. Piotr Jędrusik

Adres do korespondencji: Dr A Natarajan, Essex Cardiothoracic Centre, Level B, Roding Ward, Basildon and Thurrock University Hospitals NHS Foundation Trust, Basildon, Essex SS16 5NL, UK. E-mail: arunnatarajann@gmail.com

Mężczyzna, lat 57, trafił do szpitala z powodu wysypki na kończynach dolnych o charakterze wskazującym na zapalenie naczyń, utraty masy ciała oraz stwierdzenia obecności krwi i białka w moczu. Początkowo podejrzewano plamicę Schönleina-Henocha, ale ostatecznie rozpoznano bakteryjne zapalenie wsierdzia.

OPIS PRZYPADKU

57-letni mężczyzna, uprzednio zdrowy, trafił do szpitala z powodu utrzymujących się od dwóch miesięcy męczliwości, utraty masy ciała oraz nasilonej wysypki na kończynach dolnych. W ciągu ostatnich dwóch tygodni wystąpiły u niego dwa epizody luźnych stolców. W początkowej ocenie klinicznej ujawniono niewielki wzrost temperatury ciała, granicznie zwiększone stężenie wskaźników zapalenia, niedokrwistość normocytarną oraz dodatni wynik badania moczu testem paskowym na obecność białka i krwi. Wysypka występowała na obu kończynach dolnych, miała postać gęsto rozmieszczonych zmian i sprawiała wrażenie spowodowanej zapaleniem naczyń (ryc. 1).

Small natarajan ryc 1 opt

Rycina 1. Leukoklastyczne zapalenie naczyń

W dokumentacji sporządzonej przy przyjęciu chorego do szpitala odnotowano szmer rozkurczowy, ale poza tym w badaniu układu krążenia i oddechowego nie stwierdzono nieprawidłowości. Elektrokardiogram i zdjęcie RTG klatki piersiowej były prawidłowe. Biorąc pod uwagę wysypkę i zmiany w moczu, podczas obchodu lekarskiego po przyjęciu pacjenta do szpitala ustalono robocze rozpoznanie plamicy Schönleina-Henocha. Szmer nad sercem nie był wtedy przedmiotem dalszej oceny. W ciągu następnych kilku dni stwierdzono prawidłowe stężenia autoprzeciwciał, immunoglobulin i składników dopełniacza. Biopsja zmiany skórnej wykazała leukoklastyczne zapalenie naczyń. Jednocześnie w posiewach krwi uzyskano wzrost Enterococcus faecalis i zwrócono uwagę na szmer rozkurczowy, który odnotowano jako wyraźny. Wśród rozpoznań rozważanych przez zespół leczący chorego pojawiło się zapalenia wsierdzia.

Echokardiografia przezprzełykowa wykazała dużą wegetację na zastawce aortalnej (ryc. 2, strzałka) oraz ciężką niedomykalność aortalną. Rozpoczęto dożylne leczenie dużymi dawkami amoksycyliny i gentamycyny.

Small 13930

Rycina 2. Echokardiografia przezprzełykowa wykazała dużą wegetację na niewieńcowym płatku zastawki aortalnej (strzałka)

Nie spowodowało to poprawy i w ciągu kilku dni u pacjenta rozwinął się obrzęk płuc wskazujący na niewydolność serca. Pacjent został przeniesiony do regionalnego specjalistycznego ośrodka leczenia chorób serca i klatki piersiowej, gdzie w trybie pilnym wykonano operację wymiany zastawki. Po sześciu tygodniach od operacji pacjent był w dobrym stanie ogólnym. Do tego czasu wysypka niemal całkowicie ustąpiła.

Omówienie

Podostre bakteryjne zapalenie wsierdzia może ujawnić się w podstępny sposób, dając z pozoru nieswoiste objawy. Zasadnicze znaczenie ma ocena kliniczna, która może wykazać niewielki wzrost temperatury ciała, szmer nad sercem, niedokrwistość i objawy przewlekłej niewydolności serca. Mogą również występować różne immunologiczne i zatorowe przejawy choroby, które jednak są relatywnie rzadkie. Zgłaszane w wywiadzie chudnięcie i męczliwość utrzymujące się od dwóch miesięcy oraz niedokrwistość wskazywały na podostre zapalenie wsierdzia, jednak zostały prawdopodobnie przesłonięte przez obecność wysypki o charakterze wskazującym na zapalenie naczyń. Założenie, że wysypka jest rzadkim początkowym objawem zapalenia wsierdzia,1 było w tym wypadku mylące. Rozkład wysypki u naszego pacjenta był podobny do obserwowanego w klasycznej plamicy Schönleina-Henocha, ale wysypka rumieniowa w przebiegu plamicy Schönleina-Henocha jest typowo wyczuwalna palpacyjnie (tj. zmiany są uniesione nad powierzchnię skóry).2 Co więcej, leukoklastyczne zapalenie naczyń obserwowane w plamicy Schönleina-Henocha wiąże się typowo z odkładaniem się immunoglobulin klasy IgA, które można wykryć za pomocą immunofluorescencji.2

Występowanie krwiomoczu i białkomoczu dodatkowo utrudniło rozpoznanie. Są to wprawdzie objawy klasycznie stwierdzane w plamicy Schönleina-Henocha,2 jednak w przebiegu zapalenia wsierdzia również nierzadko dochodzi do zajęcia nerek. Nerkowe przejawy zapalenia wsierdzia mogą być różne, od mikroskopowego krwinkomoczu (który jest częsty) do zapalenia kłębuszków nerkowych i ostrego uszkodzenia nerek.3

Wyzwaniem diagnostycznym był również podostry przebieg choroby. W momencie przyjęcia do szpitala stan hemodynamiczny pacjenta był jeszcze prawidłowy, prawdopodobnie z powodu stopniowo postępującej erozji zastawki aortalnej. Niekiedy, tak jak u tego pacjenta, do niedającego się naprawić uszkodzenia zastawki dochodzi, zanim pacjent trafi do szpitala i otrzyma leczenie.

Klinicyści, powinniście się więc mieć na baczności! Po pierwsze, wysypka o charakterze wskazującym na zapalenie naczyń niekoniecznie musi oznaczać chorobę pierwotnie zależną od mechanizmów immunologicznych. Po drugie, białkomocz, a szczególnie krwiomocz należą do uznanych przejawów zapalenia wsierdzia. Na koniec należy zauważyć, że szmer rozkurczowy nad sercem, zwłaszcza u uprzednio zdrowej osoby, ma niemal zawsze charakter patologiczny i wymaga niezwłocznej diagnostyki.

Do góry