Śmiertelność

Mimo ogromnego postępu w dziedzinie antybiotykoterapii śmiertelność z powodu zapalenia płuc nie zmieniła się istotnie w ostatnich dekadach. W cytowanym już badaniu niemieckim, które objęło ponad 388 tys. pacjentów, śmiertelność bez uwzględnienia wieku wynosiła 14,4%.5 Zestawienie wyników dla innych krajów europejskich wskazuje, że w Finlandii ryzyko zgonu u osób ≥75. r.ż. chorujących na zapalenie płuc jest 6-krotnie wyższe niż u młodszych osób, w Portugalii do zgonu dochodzi u 25% chorych ≥75. r.ż. (dla porównania w grupie chorych <50. r.ż. odsetek ten wynosi 4,5%), a w Wielkiej Brytanii umiera prawie połowa chorych ≥85. r.ż. (ponad 8-krotnie więcej niż w grupie ≤65. r.ż.).4

Wykazano ponadto, że zwiększone ryzyko zgonu utrzymuje się przez kilka lat po przebyciu zapalenia płuc, a w ciągu roku po hospitalizacji z powodu zapalenia płuc umiera więcej pacjentów niż w trakcie ostrej fazy choroby.7,8 Przypuszcza się, że może to być spowodowane przestrojeniem immunologicznym organizmu w wyniku przebytego zakażenia.

Podział zapaleń płuc

Podział zapaleń płuc na pozaszpitalne zapalenie płuc (CAP – community-acquired pneumonia) i szpitalne zapalenie płuc (HAP – hospital-acquired pneumonia) nie jest wystarczający w odniesieniu do pacjentów w podeszłym wieku. U osób przebywających w ośrodkach opieki długoterminowej rozpoznaje się zapalenie płuc związane z pobytem w domu opieki (NHAP – nursing home-acquired pneumonia). U osób starszych ze schorzeniami lub stanami sprzyjającymi zaburzeniom połykania występuje częściej zachłystowe zapalenie płuc (aspiration pneumonia). Narażone są na nie szczególnie osoby przebywające w domach opieki, a dodatkowym czynnikiem ryzyka jest kolonizacja jamy ustnej patogennymi bakteriami w wyniku niedostatecznej higieny.9 Autorzy amerykańskich wytycznych podkreślają odrębność zapaleń płuc występujących u osób korzystających przewlekle ze świadczeń medycznych (HCAP – healthcare-associated pneumonia),10 podczas gdy wytyczne europejskie nie wyodrębniają wyraźnie tej grupy chorych.11,12 Podział zapaleń płuc przedstawiono schematycznie na rycinie 1.

Small 3061

Rycina 1. Podział zapaleń płuc

Etiologia zapaleń płuc

Działania zmierzające do wykrycia czynnika etiologicznego zapalenia płuc podejmuje się prawie wyłącznie u pacjentów hospitalizowanych, przy czym udaje się to w około 50% przypadków.13 Do najczęstszych patogenów należy Streptococcus pneumoniae (ok. 70% zdiagnozowanych przypadków). Inne czynniki etiologiczne obejmują: Haemophilus influenzae, inne pałeczki Gram(-), tzw. patogeny atypowe, w tym Legionella spp., Mycoplasma pneumoniaeChlamydophila pneumoniae, a także Staphylococcus spp., Moraxella catarrhalis, Coxiella burnetii oraz wirusy.4 Zakażenia mieszane o etiologii wirusowo-bakteryjnej mogą być przyczyną kilkunastu procent zapaleń płuc i charakteryzują się cięższym przebiegiem.14

Objawy zapalenia płuc u pacjentów w podeszłym wieku

Typowa triada objawów, która zwykle towarzyszy zapaleniu płuc, czyli gorączka, kaszel i duszność, występuje u mniej niż 1/3 chorych w podeszłym wieku.8 W tej grupie częściej obserwuje się objawy niecharakterystyczne: szybko postępujące osłabienie, gwałtowne pogorszenie stanu ogólnego i zaburzenia świadomości. Wśród przyczyn zaburzeń świadomości wymienia się niedotlenienie mózgu związane z gorszą wentylacją płuc oraz towarzyszące chorobie zaburzenia homeostazy, w tym równowagi wodno-elektrolitowej.15 U chorego w podeszłym wieku zawsze trzeba ocenić stan psychiczny. Dla zaburzeń świadomości charakterystyczne są: nagły początek, zmienny i falujący przebieg, zaburzenia uwagi i myślenia oraz zaburzenia przytomności i aktywności. Majaczenie może mieć postać hiperaktywną z urojeniami i pobudzeniem ruchowym, postać hipoaktywną, charakteryzującą się sennością i zmniejszeniem aktywności, lub postać mieszaną, z występującymi naprzemiennie okresami wzmożonej i zmniejszonej aktywności.16 Duże wyzwanie dla klinicysty stanowi różnicowanie ostrych zaburzeń świadomości z przewlekłymi zaburzeniami funkcji poznawczych w przebiegu zespołu otępiennego. Nieocenioną wartość mają informacje o przebiegu zaburzeń uzyskane od członka rodziny lub opiekuna chorego.

Warto pamiętać, że zmiany osłuchowe stwierdzane nad płucami mają ograniczoną wartość diagnostyczną i mogą być związane z różnorodnymi zmianami w obrębie dróg oddechowych, miąższu płuc i opłucnej. Natomiast pojawienie się objawów osłuchowych u pacjenta, u którego uprzednio ich nie stwierdzano, może stanowić ważną wskazówkę diagnostyczną i sugerować zapalenie płuc. Z praktycznego punktu widzenia, jeśli u pacjenta stwierdza się przewlekłe zmiany osłuchowe, np. pod postacią trzeszczeń w przebiegu zmian włóknistych w opłucnej, warto ten fakt zaznaczyć w dokumentacji medycznej, aby uniknąć pomyłkowego rozpoznania zapalenia płuc przez innego lekarza.

Czułym objawem występującym w przebiegu zapalenia płuc jest przyspieszone oddychanie. Tachypnoe przekraczające 25 oddechów na minutę jest zawsze objawem alarmowym wymagającym pilnego wyjaśnienia. Pomiar częstości oddychania jest niestety zbyt często pomijany w badaniu przedmiotowym. Warto zwrócić uwagę, że u osób w podeszłym wieku interpretacja tego parametru życiowego może być utrudniona, gdyż częstość oddechów nieco zwiększa się w procesie fizjologicznego starzenia (z 12-14/min u osób dorosłych do 16-20/min w wieku podeszłym). Częstość oddychania jest większa u osób ze znacznym zniekształceniem klatki piersiowej z powodu kifozy lub kifoskoliozy w przebiegu osteoporozy i zmian zwyrodnieniowych; ponadto otyłość i wiele chorób somatycznych może powodować przyspieszenie oddychania. Porównanie objawów zapalenia płuc u osób dorosłych i w podeszłym wieku przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1.

Porównanie objawów zapalenia płuc u osób dorosłych i w podeszłym wieku

Objaw

Pacjenci
dorośli

Pacjenci
w podeszłym wieku

Komentarz

Kaszel

Często występuje

Może nie występować

Prawidłowy odruch kaszlowy wymaga uruchomienia mechanizmu natężonego wydechu i odpowiedniej siły mięśni oddechowych

Duszność

Często występuje

Może nie występować

Odczuwanie duszności jest zmniejszone w podeszłym wieku

Stany
gorączkowe

Często występują

Mogą nie występować

U osób w podeszłym wieku zapalenie płuc ma często przebieg bezgorączkowy; mogą występować stany podgorączkowe, często niezauważone przez pacjenta i jego opiekunów

Ból
opłucnowy

Może
występować

Może występować

Ból opłucnowy występuje w przypadku zajęcia opłucnej procesem zapalnym; objaw może być trudny do opisania, szczególnie przez osoby z zaburzeniami funkcji poznawczych lub zaburzeniami świadomości w przebiegu zapalenia płuc

Osłabienie

Może
występować

Często występuje

Osłabienie u osób starszych może być tak znaczne, że powoduje nagłe pogorszenie sprawności fizycznej i codziennego funkcjonowania, np. pacjent doznaje upadku, z dnia na dzień staje się leżący, niesamodzielny, występuje nietrzymanie moczu

Tachypnoe

Często występuje

Często występuje

Przyspieszone oddychanie jest jednym z charakterystycznych objawów zaburzeń w zakresie układu oddechowego, ocena częstości oddychania powinna być zawsze uwzględniana w badaniu przedmiotowym; warto pamiętać, że w procesie fizjologicznego starzenia się częstość oddychania w spoczynku może się zwiększać do około 20/min

Tachykardia

Często występuje

Może nie występować

Przyczyną niewystępowania tachykardii u osób w podeszłym wieku może być osłabienie funkcji układu autonomicznego oraz leczenie β-adrenolitykami

Zmiany
osłuchowe

Często
stwierdzane

Mogą być trudne
do stwierdzenia

U osób w podeszłym wieku stwierdzenie zmian osłuchowych nad płucami może być utrudnione z powodu: niedostatecznej współpracy pacjenta w badaniu, oddychania mniejszą objętością oddechową, nieumiejętności dokonania głębokiego wdechu na prośbę badającego

U osób w podeszłym wieku często stwierdza się utrwalone zmiany osłuchowe (np. zrosty opłucnowe po przebytej gruźlicy lub zapaleniu płuc), które mogą być powodem pomyłek diagnostycznych i fałszywie dodatniego rozpoznania zapalenia płuc

Zaburzenia świadomości

Nie występują

Często występują

Współistnienie zaburzeń somatycznych i psychicznych jest charakterystyczne dla przebiegu chorób u osób w podeszłym wieku i uwarunkowane wieloczynnikowo; wynika ze zmniejszonej rezerwy OUN, trudności w utrzymaniu homeostazy w odpowiedzi na ostrą chorobę, tendencji do występowania zaburzeń świadomości u osób z chorobą otępienną, współistnienia innych czynników ryzyka zaburzeń świadomości, np. odwodnienia

OUN – ośrodkowy układ nerwowy

Powikłania zapalenia płuc

Do najczęstszych powikłań zapalenia płuc należą sepsa i gromadzenie się płynu w opłucnej. Zapalenie płuc może pośrednio przyczynić się do zaostrzenia przebiegu chorób przewlekłych, zaburzenia homeostazy organizmu oraz pogorszenia sprawności funkcjonalnej prowadzącego do upadków, unieruchomienia i powstania samonapędzającej się spirali powikłań, z których każde może zagrażać życiu pacjenta.

Obecność bakterii we krwi (bakteriemia) nie jest równoznaczna z rozwojem sepsy, której towarzyszą objawy uszkodzenia organów wewnętrznych. Gdy w przebiegu zakażenia S. pneumoniae dojdzie do bakteriemii lub sepsy, rozpoznaje się inwazyjną chorobę pneumokokową. Ciężka sepsa występuje u około 1/4 chorych hospitalizowanych z rozpoznaniem zapalenia płuc i wiąże się ze znaczną śmiertelnością.8

Gromadzenie się płynu w opłucnej może towarzyszyć zakażeniom bakteryjnym o różnej etiologii i nazywane bywa wysiękiem parapneumonicznym. W części przypadków może dojść do rozwoju ropniaka opłucnej, co powoduje konieczność leczenia drenażem opłucnej. W USA zaobserwowano w ostatniej dekadzie dwukrotne zwiększenie częstości występowania ropniaka opłucnej, szczególnie o etiologii gronkowcowej.17

Do góry