Sympozjum: pulmonologia

Przewlekła obturacyjna choroba płuc: następstwa pozapłucne

Dinesh Shrikrishna, clinical research fellow Nicholas S. Hopkinson, senior lecturer and honorary consultant chest physician

NIHR Respiratory Biomedical Research Unit, Royal Brompton & Harefield NHS Foundation Trust & Imperial College London, Royal Brompton Hospital, Londyn, Wielka Brytania

Chronic obstructive pulmonary disease: consequences beyond the lung

Clinical Medicine 2012;12(1):71-74

Tłum. dr n. hum. Mariusz Górnicz

Adres do korespondencji: Dr NS Hopkinson, NIHR Respiratory Biomedical Research Unit, Royal Brompton and Harefield NHS Foundation Trust and Imperial College London, Royal Brompton Hospital, Fulham Rd, London SW3 6NP, UK. E-mail: n.hopkinson@ic.ac.uk

Wspólne wytyczne American Thoracic Society i European Respiratory Society podają następującą definicję przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP):

jest to zespół chorobowy, któremu można zapobiegać i który można leczyć; w jego przebiegu dochodzi do niecałkowicie odwracalnego ograniczenia przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Ograniczenie to ma zazwyczaj postępujący charakter i jest związane z nieprawidłową odpowiedzią zapalną płuc na szkodliwe pyły lub gazy, przede wszystkim dym tytoniowy. POChP jest chorobą płuc, ale ma także istotne następstwa ogólnoustrojowe.1

POChP jest chorobą osób w podeszłym wieku, która wiąże się z takimi czynnikami, jak: palenie tytoniu, mała aktywność fizyczna, niekorzystne warunki we wczesnym okresie życia i gorsza sytuacja socjoekonomiczna. Czynniki te odpowiadają także za rozwój innych przewlekłych chorób, które często współwystępują z POChP. Część badań potwierdza częstsze występowanie chorób towarzyszących w zaawansowanych stadiach POChP.2 Współwystępowanie innych chorób może być wynikiem podatności na działanie wspólnych czynników ryzyka lub rezultatem „rozsiewu” rozwijającego się w obrębie płuc procesu zapalnego na cały organizm i bezpośredniego oddziaływania na zaburzenia występujące w innych układach, np. miażdżycę tętnic,3 przy czym wymienione mechanizmy nie wykluczają się wzajemnie.

Najważniejsze zagadnienia
● Osłabienie mięśni szkieletowych jest częstym i znaczącym powikłaniem przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), któremu towarzyszy pogorszenie ogólnego stanu zdrowia, wydolności i wskaźników przeżycia.

● Osłabienie mięśni szkieletowych występuje na wczesnym etapie rozwoju choroby i ma związek ze zmniejszeniem aktywności fizycznej, które samo w sobie może być czynnikiem ryzyka rozwoju POChP.

● U pacjentów z POChP często występują choroby układu krążenia, a u pacjentów z rozpoznaną chorobą układu krążenia często stwierdza się POChP.

● U wszystkich pacjentów z POChP należy uwzględnić możliwość występowania osteoporozy.

● Zaburzenia poznawcze mogą utrudnić pacjentom naukę obsługi inhalatorów, zwłaszcza w okresie zaostrzenia POChP.

W artykule opisano ważniejsze pozapłucne elementy obrazu klinicznego POChP wymagające uwzględnienia w postępowaniu terapeutycznym (tab. 1).

Tabela 1.

Patologie pozapłucne, które należy uwzględnić w leczeniu pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc

Powikłanie

Mechanizm

Zalecane postępowanie

Dysfunkcja mięśni szkieletowych

Zmniejszona aktywność fizyczna

Zapalenie

Hipoksja

Czynniki genetyczne

Palenie tytoniu

Rehabilitacja pulmonologiczna

Utrzymanie/poprawa nawyków żywieniowych

Zachęcanie do większej aktywności fizycznej

Zaprzestanie palenia tytoniu

Osteoporoza

Zmniejszona aktywność fizyczna

Zapalenie

Palenie tytoniu

Stosowanie glikokortykosteroidów

Rehabilitacja pulmonologiczna

Utrzymanie/poprawa nawyków żywieniowych

Zachęcanie do większej aktywności fizycznej

Suplementacja witaminy D

Zaprzestanie palenia tytoniu

Diagnostyka i leczenie

Choroby i dysfunkcje układu krążenia

Palenie tytoniu

Dysfunkcja naczyniowa

Aktywacja neurohormonalna

Rozdęcie płuc

Zachęcanie do większej aktywności fizycznej

Zaprzestanie palenia tytoniu

Leczenie hipoksji

Optymalny dobór leków rozszerzających oskrzela

Diagnostyka w kierunku czynników ryzyka i chorób układu krążenia oraz ich leczenie

Zaburzenia poznawcze

Hipoksja

Zapalenie systemowe

Palenie tytoniu

Depresja

Zachęcanie do większej aktywności fizycznej

Zaprzestanie palenia tytoniu

Wyrównanie hipoksji

Leczenie depresji

Celem autorów nie były ontologiczne rozważania na temat różnic między pojęciami „choroba współistniejąca” i „powikłanie choroby podstawowej”.

Mięśnie szkieletowe

Osłabienie mięśni szkieletowych jest częstym powikłaniem POChP, któremu towarzyszy zmniejszenie wydolności fizycznej i obniżenie jakości życia (ryc. 1), a także zwiększenie ryzyka zgonu.4,5

Small 6622

Rycina 1. Wyniki testu oceny przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (CAT – COPD assessment test) porównywano z siłą mięśni czworogłowych uda u 90 osób ze stabilną POChP leczonych ambulatoryjnie (średnia [odchylenie standardowe] FEV1 49% [25%] wartości należnej, wiek 65,7 [7,8] lat, 52% mężczyzn). Siła maksymalnego skurczu izometrycznego mięśnia czworogłowego uda (QMVC – quadriceps maximal voluntary contraction)4 była istotnie niższa u pacjentów w gorszym ogólnym stanie zdrowia (wynik testu CAT >20, n=39: QMVC 23,7 [5,6] kg v. 27,6 [6,9] kg [p=0,005], R 0,25 [p=0,02]).

Wiadomo, że zaawansowanym stadiom wielu chorób przewlekłych towarzyszy wyniszczenie, jednak rzadziej zwraca się uwagę na fakt, że osłabienie mięśni szkieletowych często występuje na wczesnym etapie rozwoju POChP.6 Ma to prawdopodobnie związek z obniżeniem poziomu aktywności fizycznej, które samo w sobie jest czynnikiem ryzyka rozwoju POChP.7,8

W badaniach układu mięśniowego u chorych na POChP najwięcej uwagi poświęcono mięśniom czworogłowym uda należącym do najważniejszych mięśni przenoszących ciężar ciała. Stwierdzono, że zazwyczaj dochodzi w nich do zaniku włókien mięśniowych oraz zastępowania „tlenowych”, odpornych na zmęczenie włókien mięśniowych typu I włóknami glikolitycznymi typu II, co objawia się zmniejszeniem siły mięśniowej i wytrzymałości.9 O znaczeniu mięśni szkieletowych świadczą efekty rehabilitacji pulmonologicznej, która, nie wpływając istotnie na wskaźniki czynnościowe płuc, znacznie poprawia wydolność fizyczną i ogólny stan zdrowia, m.in. poprzez wpływ na układ mięśniowy.5,10 Główną przyczyną osłabienia mięśni w przebiegu POChP jest nieczynność, lecz pewną rolę mogą także odgrywać inne czynniki, takie jak hipoksja, zapalenie systemowe, stosowanie glikokortykosteroidów i genetycznie uwarunkowana podatność.11 Zaostrzenia POChP nasilają oddziaływanie wielu z tych czynników. Dochodzi wtedy w krótkim czasie do znacznej utraty siły mięśniowej, która może nie powrócić do stanu wyjściowego.12 Istnieje zależność między utratą beztłuszczowej masy ciała a częstością zaostrzeń POChP.13 Niedawne doniesienia wskazują, że wdrożenie rehabilitacji pulmonologicznej wkrótce po wystąpieniu zaostrzenia może umożliwić przywrócenie wcześniejszego poziomu wydolności. Wskaźnik NNT (number needed to treat) tej interwencji wynosi zaledwie 4, tj. u jednej na cztery rehabilitowane osoby udaje się zapobiec ponownej hospitalizacji.14-16

U pacjentów z POChP często obserwuje się także obniżone napięcie mięśni wdechowych. Nie jest to zazwyczaj spowodowane nieprawidłowościami w obrębie samych mięśni, lecz spłaszczeniem i skróceniem przepony z powodu nadmiernego rozdęcia płuc, co upośledza mechanikę pracy przepony. Warto zauważyć, że u pacjentów z POChP siła mięśni przepony skorygowana względem objętości płuc jest prawidłowa.17

Choroby układu krążenia

U pacjentów z POChP często dochodzi do incydentów sercowo-naczyniowych, a u osób z rozpoznaną chorobą układu krążenia często stwierdza się POChP. Postulowane mechanizmy łączące obie choroby obejmują dysfunkcję naczyniową,18 aktywację układu neurohormonalnego,19 zapalenie systemowe20,21 i rozdęcie płuc.22 Uogólniony stan zapalny, który z reguły towarzyszy POChP, ma związek z rozwojem miażdżycy. Analiza danych z placówek podstawowej opieki zdrowotnej wykazała, że rozpoznanie POChP wiązało się z 10,1-krotnym wzrostem ryzyka wystąpienia zawału mięśnia sercowego i 3,4-krotnym wzrostem ryzyka udaru mózgu.23 Ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych jest podwyższone w okresach zaostrzeń POChP; w ich przebiegu często stwierdza się zwiększone stężenie troponin, co świadczy o uszkodzeniu mięśnia sercowego i wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością.24

POChP wpływa bezpośrednio na czynność serca. Rozdęciu płuc towarzyszy stopniowe podwyższanie ciśnienia w obrębie klatki piersiowej, zmniejszanie napełniania się jam serca i obniżanie pojemności minutowej serca.25 Prowadzi to do zmniejszenia wysycenia tlenem mieszanej krwi żylnej, co z kolei nasila następstwa niedopasowania wentylacji do perfuzji w uszkodzonym płucu. U niektórych pacjentów zniszczenie sieci naczyń płucnych prowadzi do przerostu prawej komory serca (serce płucne). Należy zauważyć, że retencja płynów u pacjentów z hipoksją i POChP jest również uwarunkowana mechanizmami nerkowymi.

Nie ustalono, czy u pacjentów z POChP odpowiednim postępowaniem jest kompleksowa diagnostyka w poszukiwaniu czynników ryzyka chorób układu krążenia i agresywne ich leczenie, czy też właściwe jest podejście „populacyjne” z zastosowaniem sprawdzonych strategii obniżenia ryzyka sercowo-naczyniowego (np. terapia statynami, inhibitorami ACE lub β-adrenolitykami) bez względu na to, czy u danego pacjenta rozpoznano chorobę układu krążenia.

Do góry