Egzamin z interny

Egzamin z interny

Pytania i komentarze: dr n. med. Irena Głowińska, dr n. med. Edyta Zbroch
Konsultacja: prof. dr hab. med. Michał Myśliwiec, Klinika Nefrologii i Transplantologii UM w Białymstoku

Do­bre przy­go­to­wa­nie się do eg­za­mi­nu spe­cja­li­za­cyj­ne­go z tak ob­szer­ne­go dzia­łu me­dy­cy­ny, ja­kim są cho­ro­by we­wnętrz­ne, jest za­da­niem trud­nym. Na eg­za­mi­nach zda­rza­ją się py­ta­nia do­ty­czą­ce za­gad­nień, w któ­rych przy­pad­ku ko­niecz­na jest zna­jo­mość naj­now­szych pu­bli­ka­cji, gdyż wie­dza pod­ręcz­ni­ko­wa nie da­je pew­no­ści wy­bo­ru pra­wi­dło­wej od­po­wie­dzi. Waż­ne jest jed­nak nie tyl­ko przy­swa­ja­nie sta­le ak­tu­ali­zo­wa­nej wie­dzy, lecz tak­że umie­jęt­ność roz­wią­zy­wa­nia te­stów. Chcąc po­móc czy­tel­ni­kom w do­brym przy­go­to­wa­niu się do spraw­dzia­nu, co mie­siąc pu­bli­ku­je­my py­ta­nia te­sto­we, któ­rych for­ma jest bar­dzo zbli­żo­na do py­tań eg­za­mi­na­cyj­nych. Przy każ­dym z py­tań za­miesz­cza­my kon­sul­to­wa­ny przez wy­bit­ne­go spe­cja­li­stę opis, któ­ry po­wi­nien po­zwo­lić na zna­le­zie­nie pra­wi­dło­wej od­po­wie­dzi. Za­gad­nie­nia, do któ­rych uło­żo­ne są py­ta­nia, zo­sta­ły na­de­sła­ne przez czy­tel­ni­ków. Pro­po­zy­cje ko­lej­nych te­ma­tów, któ­re zda­niem Pań­stwa war­to za­mie­ścić w re­pe­ty­to­rium, pro­si­my nad­sy­łać na ad­res: re­pe­ty­to­rium@me­di­cal­-tri­bu­ne.pl


1. Przeciwwskazaniami do pobrania płynu stawowego są:

A. Zaburzenia krzepnięcia krwi
B. Zakażenie tkanek okołostawowych

C. Przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego

D. Sepsa i ciężki stan ogólny, których przyczyną nie jest zakażenie stawu

E. Ciąża

Wybierz zestaw prawidłowych odpowiedzi:

1. ACE, 2. ABD, 3. CDE, 4. ABC, 5. BDE

Przeciwwskazaniami do pobrania płynu stawowego są: zaburzenia krzepnięcia krwi, zakażenia tkanek okołostawowych, sepsa i ciężki stan ogólny, których przyczyną nie jest zakażenie stawu. Terapia kwasem acetylosalicylowym i ciąża nie są przeciwwskazaniami do nakłucia jamy stawowej i pobrania płynu.


2. Które z wymienionych badań należy wykonać u 65-letniej pacjentki z 15-letnim wywiadem RZS i zespołem nerczycowym?

A. Oznaczenie przeciwciał przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (anty-CCP)

B. Oznaczenie białek monoklonalnych i wolnych łańcuchów lekkich w surowicy i w moczu

C. Badanie immunohistochemiczne na obecność amyloidu A i łańcuchów lekkich lambda i kappa

D. Oznaczenie czynnika reumatoidalnego

E. Biopsję podskórnej tkanki tłuszczowej powłok brzusznych

Wybierz zestaw prawidłowych odpowiedzi:

1. ABD, 2. ABC, 3. BCE, 4. CDE, 5. BCD

RZS jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych, w której przebiegu występuje amyloidoza wtórna, charakteryzująca się pozakomórkowym gromadzeniem się włókien zbudowanych z fragmentów białka SAA (osoczowego prekursora amyloidu A; serum amyloid A protein), będącego białkiem ostrej fazy. W celu potwierdzenia obecności amyloidu należy wykonać biopsję podskórnej tkanki tłuszczowej powłok brzusznych, a następnie badanie immunohistochemiczne na obecność amyloidu A i łańcuchów lekkich lambda i kappa. Zaleca się oznaczenie białek monoklonalnych i wolnych łańcuchów lekkich w surowicy i w moczu w celu wykluczenia amyloidozy pierwotnej. Przeciwciała anty-CCP i czynnik reumatoidalny (RF) służą jako kryteria kwalifikacyjne RZS i w przedstawionej sytuacji klinicznej nie mają znaczenia.


3. Wskaż prawidłowe stwierdzenia dotyczące twardzinowego przełomu nerkowego:

A. Charakteryzuje się szybko narastającym nadciśnieniem tętniczym

B. W jego przebiegu dochodzi do ostrego uszkodzenia nerek

Do góry