Sympozjum: intensywna terapia

Następstwa ciężkiej, zagrażającej życiu choroby i rehabilitacja po jej przebyciu

Brenda O’Neill1, Danny McAuley2

1Lecturer in physiotherapy, Health and Rehabilitation Sciences Research Institute, School of Health Sciences, University of Ulster, Newtownabbey, Irlandia Północna, Wielka Brytania

2 Professor of intensive care medicine, Centre for Infection and Immunity, Queen’s University of Belfast and Regional Intensive Care Unit, Royal Hospitals at Belfast Health and Social Care Trust, Belfast, Irlandia Północna, Wielka Brytania

Sequelae and rehabilitation after critical illness

Clinical Medicine 2011;11(6):609-614

Tłum. dr n. med. Piotr Jędrusik

Adres do korespondencji: Dr B. O’Neill, Health and Rehabilitation Sciences Research Institute, School of Health Sciences, University of Ulster, Newtownabbey, Northern Ireland BT37 0QB, UK . E-mail: b.oneill@ulster.ac.uk

W dziedzinie intensywnej opieki medycznej wyniki leczenia tradycyjnie wyraża się w kategoriach przeżywalności. U pacjentów, którzy przeżyli ciężką, zagrażającą życiu chorobę, przez co najmniej dwa lata po wypisaniu z oddziału intensywnej terapii (OIT) obserwuje się istotne pogorszenie jakości życia związanej ze zdrowiem oraz sprawności fizycznej i funkcjonowania społecznego.1,2 Taka choroba ma również istotny negatywny wpływ na sferę ekonomiczną, społeczną, fizyczną oraz psychiczną osób, które opiekują się pacjentem po wypisaniu go ze szpitala.3 Coraz częściej uznaje się więc, że przeżywalność po przyjęciu na OIT jest niedostateczną miarą wyników leczenia. Optymalnym parametrem oceny jest powrót do aktywności i jakości życia zbliżonych do tych sprzed wystąpienia choroby. W artykule zwrócono uwagę na chorobowość związaną z następstwami ciężkiej, zagrażającej życiu choroby wymagającej leczenia na OIT, a także potrzebę zapewnienia ciągłości rehabilitacji u takich pacjentów.

Przykłady fizykalnych i niefizykalnych następstw ciężkiej, zagrażającej życiu choroby zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Przykłady fizykalnych i niefizykalnych następstw ciężkiej, zagrażającej życiu choroby

Następstwa fizykalne

Następstwa niefizykalne

Ból

Męczliwość/zmęczenie

Zmniejszenie maksymalnego zużycia tlenu i związane z tym pogorszenie zdolności do podejmowania aktywności fizycznej

Zmniejszenie mobilności pacjenta i utrzymująca się niepełnosprawność ruchowa

Ograniczenie możliwości wykonywania codziennych czynności

Polineuropatia i miopatia związana z krytycznie ciężką chorobą

Zanik mięśni z nieużywania

Pozaszkieletowe kostnienie z powodu przedłużonego unieruchomienia

Zanik mięśnia sercowego, zmniejszenie objętości wyrzutowej, wzrost częstości akcji serca, pogorszenie wydolności układu krążenia, zmniejszenie rezerwy sercowej i oddechowej

Osłabione łaknienie

Niedożywienie

Zmiany głosu i smaku

Problemy z przełykaniem

Majaczenie związane z pobytem na oddziale intensywnej terapii

Stres związany z pobytem w nowym miejscu (np. inna rutyna dnia codziennego, nieznajomy personel, ograniczenie nadzoru)

Pogorszenie jakości życia

Depresja

Zaburzenia lękowe

Zmiany nastroju

Drażliwość

Zaburzenia koncentracji

Zespół stresu pourazowego

Dysfunkcje poznawcze

Zaburzenia snu

Nieradzenie sobie ze zmianą stylu życia wymuszoną chorobą i stres z tym związany

Zwiększone koszty opieki zdrowotnej

Opóźniony powrót do pracy

Obciążenie i stres członków rodziny oraz innych osób opiekujących się pacjentem

Rzadko ocenia się te długoterminowe problemy dotyczące pacjentów po przebytej ciężkiej, zagrażającej życiu chorobie, przeprowadzono też mało badań naukowych dotyczących interwencji, które mogłyby poprawiać sprawność fizyczną i jakość życia tych pacjentów lub przyspieszać ich powrót do zdrowia. Zainteresowanie budzi jednak kwestia, czy rehabilitacja mogłaby ograniczać te niekorzystne następstwa choroby, jak stwierdzono w najnowszych zaleceniach National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) dotyczących rehabilitacji po wystąpieniu ciężkiej, zagrażającej życiu choroby.4 Wiele danych potwierdza zasadność wykorzystywania rehabilitacji i programów ćwiczeń fizycznych jako narzędzi wspomagania fizycznej rekonwalescencji u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, przewlekłą niewydolnością serca lub zespołem przewlekłego zmęczenia.5-7 Występują u nich podobne problemy jak u pacjentów, którzy przeżyli ciężką, zagrażającą życiu chorobę: pogorszenie sprawności funkcjonowania, ogólne osłabienie kondycji fizycznej, często też duszność. Wykazano, że programy ćwiczeń fizycznych w tych grupach pacjentów są bezpiecznym i skutecznym sposobem poprawy jakości życia, wydolności fizycznej oraz funkcjonowania psychospołecznego.

Najważniejsze zagadnienia

  • Przeżycie ciężkiej, zagrażającej życiu choroby wiąże się z istotną krótko- i długoterminową chorobowością.
  • W każdym stadium ciężkiej, zagrażającej życiu choroby pacjenci powinni być oceniani i leczeni przez wielodyscyplinarny zespół.
  • Ważne jest przywrócenie poziomu aktywności i jakości życia zbliżonych do tych sprzed wystąpienia ciężkiej, zagrażającej życiu choroby.
  • Potrzebne są dalsze badania naukowe nad metodami identyfikacji zagrożonych pacjentów, a także interwencjami, które mogłyby poprawić wyniki leczenia uzyskiwane u pacjentów po przebyciu ciężkiej, zagrażającej życiu choroby.

Rehabilitacja podczas pobytu pacjenta na OIT

W różnego rodzaju badaniach naukowych, w tym ankietowych, kohortowych oraz randomizowanych badaniach klinicznych, oceniano efekty stosowania różnych strategii rehabilitacji u pacjentów z ciężką, zagrażającą życiu chorobą podczas ich pobytu na OIT:

  • Interwencje oparte na metodach fizycznych i fizjoterapeutycznych obejmują stosowanie różnych manewrów oddechowych w celu poprawy wentylacji i usuwania wydzieliny z dróg oddechowych, ćwiczenia na stole pionizacyjnym, rozciąganie, ćwiczenia bierne i wspomagane, przenoszenie, uruchamianie oraz ćwiczenia naśladujące ruchy wykonywane podczas chodzenia.8,9
  • W grupie 103 pacjentów z niewydolnością oddechową, u których stosowano wczesne uruchomienie jako element rutynowej rehabilitacji oddechowej na OIT, było ono bezpieczne i uzasadnione.10
  • Wykorzystanie tzw. szpitalnego zespołu wczesnego uruchomienia pacjenta (mobility team), składającego się [w warunkach brytyjskich – przyp. red.] z pielęgniarki OIT, asystenta pielęgniarskiego oraz fizjoterapeuty, a także tzw. protokołów uruchomienia pacjenta (mobility protocol) spowodowało skrócenie czasu pobytu na OIT oraz czasu hospitalizacji w grupie poddanej interwencji (n=165) w porównaniu z grupą standardowej opieki (n=165); stwierdzono również, że wprowadzenie wczesnego uruchamiania pacjenta było bezpieczne.11
  • Nadzorowany trening fizyczny w okresie pobytu na OIT zwiększał siłę mięśni i poprawiał stan czynnościowy pacjentów, a także wydłużał czas bez wspomagania oddychania za pomocą respiratora w grupie leczonej (n=20) w porównaniu z grupą kontrolną (n=19).12
  • Zaproponowano wykorzystywanie dzienniczków prowadzonych przez pacjentów jako metody ograniczania niefizykalnych następstw ciężkiej, zagrażającej życiu choroby. W dużym badaniu, obejmującym 352 pacjentów w okresie rekonwalescencji po ciężkiej, zagrażającej życiu chorobie, dzienniczki prowadzone przez pacjentów ułatwiały uzyskanie poprawy w zakresie zdrowia psychicznego i zmniejszały stres pourazowy (PTSD – post-traumatic stress disorder), zwłaszcza u pacjentów z większym jego nasileniem.13
  • Stwierdzono, że wielokierunkowa interwencja rehabilitacyjna, obejmująca przerywaną sedację w połączeniu z fizjoterapią i terapią zajęciową u pacjentów wentylowanych za pomocą respiratora przyczyniała się do wcześniejszego powrotu do stanu samodzielnego funkcjonowania w ocenie dokonywanej w momencie wypisania ze szpitala, a także wiązała się z krótszym trwaniem majaczenia oraz większą liczbą dni bez wentylacji za pomocą respiratora w grupie leczonej (n=49) w porównaniu z grupą kontrolną (n=55).14

Te przykłady rehabilitacji prowadzonych w czasie przebywania pacjenta na OIT podkreślają znaczenie i potencjał interwencji, które mogłyby poprawić wyniki leczenia u pacjentów we wczesnych fazach po wystąpieniu ciężkiej, zagrażającej życiu choroby.

Rehabilitacja po wypisaniu pacjenta z OIT i ze szpitala

W piśmiennictwie nie ma zbyt wielu danych dotyczących rehabilitacji po wypisaniu z OIT, zwłaszcza stosowanej u pacjentów, którzy zostali już wypisani ze szpitala. Nie jest również jasne, jakie elementy powinna ona obejmować. Nie ma dowodów na korzyści z jej zastosowania, którymi mogłyby kierować się przychodnie prowadzące dalszą terapię, i takie postępowanie nie jest rutynową praktyką. Jeżeli tego rodzaju działania są podejmowane, to ich zakres jest różny w poszczególnych ośrodkach i nie zawsze obejmują one ważne elementy rehabilitacji, które byłyby ukierunkowane na fizykalne i niefizykalne następstwa ciężkiej, zagrażającej życiu choroby (tab. 1).15

Badania dotyczące rehabilitacji

W przeprowadzonym niedawno badaniu dotyczącym programów prowadzonych przez pielęgniarki u pacjentów leczonych uprzednio na OIT, rozpoczynanych w momencie wypisania pacjenta z takiego oddziału i kontynuowanych po wypisaniu ze szpitala, nie stwierdzono różnicy w wynikach leczenia w porównaniu ze zwykłą opieką.16 Trudno jest ustalić, czy na wyniki badania nie wpłynęły takie czynniki, jak moment zastosowania i ograniczony zakres interwencji.

W badaniu klinicznym, w którym oceniano rehabilitację po ciężkiej, zagrażającej życiu chorobie, pacjentów przypisywano losowo do grupy ocenianej interwencji lub grupy kontrolnej. U pacjentów z obu grup zastosowano opiekę polegającą na poradnictwie dotyczącym problemów psychologicznych, psychospołecznych i fizycznych oraz ćwiczeń fizycznych do samodzielnego wykonywania. Pacjenci z grupy ocenianej interwencji dodatkowo otrzymali podręcznik szczegółowo opisujący 6-tygodniowy program rehabilitacji.17 Rehabilitacja prowadzona u pacjentów, którzy otrzymali podręcznik, zmniejszyła depresję, ale nie ograniczyła urojeniowych wspomnień z pobytu na OIT. W porównaniu z grupą kontrolną w grupie interwencji nastąpiła również poprawa sprawności fizycznej ocenianej wg kwestionariusza Short-Form Health Survey (SF-36) po ośmiu tygodniach i sześciu miesiącach (p=0,006).

W małym badaniu kohortowym uzyskano zachęcające wyniki wskazujące na zasadność podejmowania przez pacjentów rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym.18 U pacjentów w grupie interwencji stosowano 6-tygodniowy program rehabilitacji, który obejmował edukację oraz trening aerobowy (wytrzymałościowy) wykonywany pod nadzorem podczas zajęć grupowych, a także nienadzorowane ćwiczenia wykonywane w domu. Wyników leczenia nie oceniano w sposób zaślepiony. Stwierdzono istotną poprawę funkcjonowania fizycznego, wyrażającą się lepszymi wynikami 6-minutowego testu chodu (6MWT – six-minute walk test) (mediana poprawy dystansu chodu 58%, p<0,001) oraz stopniowanego wahadłowego testu chodu (ISWT – incremental shuttle walk test) (mediana poprawy dystansu chodu 89%, p<0,001). Za pomocą skali Hospital Anxiety and Depression Score (HADS) wykazano również istotną poprawę pod względem nasilenia lęku (p=0,001) i depresji (p=0,001).

W niedawno ukończonym randomizowanym badaniu klinicznym oceniano wpływ 8-tygodniowego programu domowej rehabilitacji na poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego pacjentów, którzy przeżyli ciężką, zagrażającą życiu chorobę.19 Nie stwierdzono istotnej poprawy sprawności fizycznej (ocenianej za pomocą 6-minutowego testu chodu) oraz jakości życia związanej ze zdrowiem (ocenianej za pomocą kwestionariusza SF-36) w porównaniu ze standardową opieką.

Uwagi dotyczące badań

Ze wszystkich tych badań wyłączano zarówno pacjentów, w stosunku do których zakładano, że zostaną poddani rehabilitacji prowadzonej według specjalnego schematu postępowania w określonych chorobach, na przykład pacjentów z deficytem neurologicznym lub chorobą wieńcową, jak i osoby fizycznie niezdolne do udziału w interwencji rehabilitacyjnej lub te, które nie miały dostępu do niej.16-19 Długość pobytu na OIT pacjentów uczestniczących w badaniu lub liczba dni wentylacji mechanicznej były jednak stosunkowo niewielkie, dlatego nie jest jasne, czy u pacjentów z tej grupy bez rehabilitacji rozwinęłaby się istotna niepełnosprawność i czy grupa ta stanowiła populację pacjentów, którzy mogą odnieść największą korzyść z interwencji rehabilitacyjnych (tab. 2). W przyszłych badaniach trzeba będzie ocenić interwencje rehabilitacyjne u pacjentów, których czas pobytu na OIT oraz czas mechanicznej wentylacji są dłuższe, ponieważ mogą oni być bardziej zagrożeni wystąpieniem długoterminowych następstw ciężkiej, zagrażającej życiu choroby.

Implikacje kliniczne

W wytycznych NICE z 2009 r., dotyczących rehabilitacji po wystąpieniu ciężkiej, zagrażającej życiu choroby, zalecono stopniowe postępowanie rehabilitacyjne, uwzględniające poszczególne stadia choroby, z wykorzystaniem systemu badań przesiewowych i oceny stanu pacjenta w celu ukierunkowania tego rodzaju działań na tych chorych, u których istnieje największe prawdopodobieństwo uzyskania korzyści:4

Do góry