Zgodnie z uznaną metodologią badań jakościowych zaniechaliśmy zbierania danych po przeprowadzeniu 24 rozmów, gdy stwierdzono, że nowe wywiady dostarczały potwierdzenia wykrytych wcześniej aspektów, a nie zawierały nowych motywów, czyli po stwierdzeniu tzw. „nasycenia tematycznego”.13 Wielkość próby w naszym badaniu odpowiada temu parametrowi w innych badaniach jakościowych.14-17

Wyniki

Dobór próby i analiza parametrów demograficznych

Na naszą prośbę o podanie nazwisk pracowników stanowiących najlepsze wzorce doskonałości klinicznej nie odpowiedzieli dziekani dwóch wydziałów lekarskich. Z 40 nazwisk przesłanych z 8 pozostałych wydziałów do badania wybrano losowo 24 (3 z każdej uczelni). Dwie osoby w tej grupie nie chciały poświęcić czasu na udział w badaniu. W obu przypadkach na rozmowę zgodził się kolejny poproszony o nią lekarz.

Z 26 lekarzy, do których zwrócono się z prośbą o rozmowę, wywiad przeprowadzono zatem z 24 (92%). Większość respondentów (83%) było zatrudnionych na stanowisku docenta lub profesora; jedną trzecią (33%) stanowiły kobiety. Uczestnicy badania reprezentowali szeroki wachlarz specjalizacji szczegółowych w zakresie medycyny wewnętrznej (tab. 2).

Tabela 2. Cechy 24 lekarzy uznanych za wzory doskonałości klinicznej reprezentujących wysoko cenione wydziały lekarskie z 8 uczelni wyższycha

Kobiety

8 (33)

Staż pracy akademickiej (lata)

24 (4-39)

Zajmowane stanowisko

 • Profesor

15 (62)

 • Docent

5 (21)

 • Adiunkt

4 (17)

Specjalizacja lub specjalizacja szczegółowa

 • Medycyna wewnętrzna

6 (25)

 • Kardiologia

5 (21)

 • Gastroenterologia

2 (8)

 • Hematologia

2 (8)

 • Choroby zakaźne

2 (8)

 • Reumatologia

2 (8)

 • Nefrologia

2 (8)

 • Onkologia

1 (4)

 • Endokrynologia

1 (4)

 • Pulmonologia

1 (4)

Czas przeznaczany na pracę różnego rodzaju (%)

 • Opieka medyczna

48 (15-90)

 • Działalność naukowa

11 (0-45)

 • Dydaktyka

19 (5-50)

 • Obowiązki administracyjne

21 (0-50)

Ile czasu uczestnicy chcieliby przeznaczać na praktykę kliniczną

Więcej

0 (0)

Mniej

5 (21)

Dokładnie tyle czasu, ile poświęcają teraz

19 (79)

a Dla zmiennych ciągłych podano wartości średnie, a w nawiasie zakresy; dla zmiennych kategorialnych podano wartości bezwzględne, a w nawiasie % całej próby.

Zgodnie z aktualnym planem zajęć badani lekarze poświęcali opiece medycznej średnio 48% czasu pracy. Większość uczestników badania (19 osób, 79%) stwierdziło, że ich zdaniem poświęcali na opiekę medyczną „dokładnie tyle czasu, ile trzeba”. Pozostałych 5 osób (21%) wyraziło chęć skrócenia tego czasu.

Analiza jakościowa

Komentarze i relacje uczestników badania zaklasyfikowano do 7 obszarów tematycznych opisujących doskonałość kliniczną na uczelniach medycznych bądź związanych z tym pojęciem. Wyodrębnione obszary przedstawiono w tabeli 3, podając, ile razy każdy z nich został wymieniony i przez jaki odsetek uczestników.

Tabela 3. Główne obszary tematyczne odnoszące się do istoty doskonałości klinicznej (na podstawie rozmów
z 24 lekarzami uznanymi za wzory doskonałości klinicznej reprezentującymi 8 uczelni wyższych)a

Obszar tematyczny

Ile razy wymieniono ten obszar we wszystkich wywiadach

Ilu (%) respondentów wymieniło dany obszar tematyczny

Umiejętności komunikacyjne i interpersonalne

47

22 (92)

Profesjonalizm i humanizm

46

21 (88)

Biegłość diagnostyczna

46

14 (58)

Umiejętne radzenie sobie z systemem opieki zdrowotnej

21

8 (33)

Wiedza

16

10 (42)

Naukowe podejście do praktyki klinicznej

10

7 (29)

Zamiłowanie do medycyny klinicznej

6

5 (21)

a Podczas rozmów nie zadawano pytań o konkretne obszary tematyczne. Podane liczby odnoszą się do spontanicznych, niestymulowanych wypowiedzi w każdej podkategorii.

Dodatkowy, ósmy obszar („wysoka reputacja z powodu doskonałości klinicznej”) dotyczył sposobu nagradzania lekarzy wykazujących się doskonałością kliniczną.

Umiejętności komunikacyjne i interpersonalne

Uczestnicy badania mówili o podstawowym znaczeniu umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych dla doskonałości klinicznej. Konkretne aspekty tych umiejętności, które w opinii uczestników odróżniały lekarzy reprezentujących doskonałość kliniczną od innych, to m.in. zdolność do nawiązywania głębokich relacji z pacjentami, reagowanie na potrzeby innych i życzliwość, upraszczanie pojęć w celu ułatwienia rozumienia, umiejętność sprawnego działania w zespole, elastyczność, umiejętność łagodzenia stresu oraz pomocy pacjentom w odzyskiwaniu poczucia panowania nad sytuacją.

Jeden z badanych, zatrudniony na stanowisku adiunkta (tytuł assistant profesor odpowiada polskiemu tytułowi adiunkta i takie nazewnictwo przyjęto w dalszej części artykułu), który praktyce klinicznej poświęca 25% czasu pracy, podkreślał znaczenie nawiązywania niepowierzchownych kontaktów z pacjentami: „Doskonałość kliniczna wymaga tworzenia więzi z pacjentami. Konieczne są umiejętności komunikacji i profesjonalizm, gdyż służą one budowie zaufania między pacjentem a lekarzem”.

Umiejętność komunikacji podkreślała także onkolog zajmująca stanowisko docenta, poświęcająca na praktykę kliniczną 30% czasu pracy:

„Uważam, że komunikacja jest tu najważniejsza. Trzeba umieć słuchać, ale także komunikować się z ludźmi o różnych poziomach wykształcenia. Trzeba umieć nawiązywać kontakt, a także radzić sobie w stresujących sytuacjach tak, by łagodzić stres w konstruktywny sposób”.

Profesjonalizm i humanizm

Wielu uczestników badania poruszało tematykę związaną z profesjonalizmem i humanizmem. Respondenci twierdzili, że pojęcie doskonałości klinicznej obejmuje poświęcanie odpowiednio dużo uwagi i czasu innym, skromność oraz wielką troskliwość i oddanie. Kolejne wymieniane cechy o podstawowym znaczeniu dla doskonałości klinicznej to uczciwość, powstrzymywanie się od osądzania innych, okazywanie prawdziwej troski, równe traktowanie wszystkich pacjentów i ciągłe dążenie do doskonałości.

O oddaniu pacjentom i wykonywanemu zawodowi mówił profesor, specjalista w dziedzinie hematologii z 16-letnim stażem pracy akademickiej: „Mogę uwielbiać kogoś [współpracownika], kto jest oddany, zawsze znajduje czas na opiekę nad pacjentem i odpowiadanie na pytania; kogoś, kto daje z siebie więcej”.

Do góry