Wcześniejsze badania sugerują istnienie przyczynowej zależności między stosowaniem PPI a ryzykiem złamań

W dwóch badaniach kliniczno-kontrolnych stwierdzono istnienie związku pomiędzy stosowaniem PPI a ryzykiem złamań.3,4 W jednym z nich nie wykazano jednak zależności od dawki ani czasu trwania terapii.4 Żadne z badań nie było zaprojektowane w celu określenia mechanizmu mogącego tłumaczyć potencjalny związek między ryzykiem występowania złamań a leczeniem PPI.

W badaniu dobranej retrospektywnie kohorty wykazano, że wzrost całkowitego ryzyka złamań występuje w grupie pacjentów leczonych PPI przez ≥7 lat, zaś zwiększone ryzyko złamań szyjki kości udowej dotyczy pacjentów leczonych ≥5 lat. Nie stwierdzono natomiast istotnego statystycznie wzrostu ryzyka złamań w przypadku terapii krótkotrwałej.5 Wyniki tego badania wskazują, że ryzyko złamań osteoporotycznych wzrasta wraz z czasem trwania leczenia PPI, jednak w sposób niezależny od dawki.

Nowsze wyniki badań są mniej niepokojące

Wyniki retrospektywnego badania przekrojowego opublikowanego w 2010 r. są bardziej optymistyczne. Na podstawie statystycznej analizy jednozmiennowej autorzy stwierdzili bowiem, że stosowanie PPI wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem rozwoju osteoporozy – w obrębie kręgosłupa lędźwiowego dla każdej dawki PPI, w obrębie szyjki kości udowej zaś u pacjentów, którzy otrzymali więcej niż 1500 standardowych dawek PPI w przeciągu ostatnich 5 lat.7 Wnioski, że zwiększenie intensywności leczenia PPI – zarówno pod względem dłuższego czasu terapii, jak i stosowania wyższych dawek – nie powoduje wzrostu ryzyka osteoporozy, pozostają w sprzeczności z wynikami otrzymanymi we wcześniej opublikowanych badaniach.5 Obserwacje te mogą mieć związek z faktem, że autorzy monitorowali zmiany w gęstości mineralnej tkanki kostnej w skali rocznej oraz byli w stanie zidentyfikować istotne modyfikacje w zakresie innych przyjmowanych przez uczestników badania leków o potencjalnym wpływie na utratę lub wzrost tkanki kostnej. Pozwoliło to na zweryfikowanie wyników ich badania i stwierdzenie braku rzeczywistej korelacji między utratą tkanki kostnej a stosowaniem leków z grupy PPI.

W zagnieżdżonym badaniu kliniczno-kontrolnym wykazano, że stosowanie PPI nie powoduje wzrostu ryzyka złamań szyjki kości udowej w grupie pacjentów bez współistniejących dodatkowych silnych czynników ryzyka (takich jak uzależnienie od alkoholu, choroba neurologiczna, upadki, podeszły wiek).8

Badacze sugerują, że rozbieżność między ich obserwacjami a wynikami wcześniejszego zagnieżdżonego badania kliniczno-kontrolnego może wynikać z faktu, że wzrost ryzyka złamań szyjki kości udowej stwierdzony w starszym badaniu występował w grupie pacjentów otrzymujących PPI i posiadających współistniejące czynniki ryzyka złamań.3

Zalecenia odnośnie praktyki klinicznej

W grupie pacjentów ze współistniejącymi czynnikami ryzyka złamań – np. nadużywanie alkoholu, palenie tytoniu, cukrzyca, choroby neurologiczne i choroby nerek – należy uwzględnić istnienie wyższego ryzyka wystąpienia złamań zależnych od stosowania PPI.

Inhibitory pompy protonowej hamują produkcję kwasu solnego w żołądku, co wpływa na wchłanianie wapnia w jelitach, jednak dane dotyczące roli kwasu solnego w absorpcji wapnia są niejednoznaczne.

W programie Women’s Health Initiative stwierdzono, że stosowanie inhibitorów pompy protonowej wiąże się z umiarkowanym wzrostem ryzyka złamań kręgosłupa, kości przedramienia, nadgarstka oraz złamań ogółem u kobiet w wieku pomenopauzalnym.

Wyniki ostatnich badań przeprowadzonych w ramach programu Women’s Health Initiative (WHI) sugerują, że stosowanie PPI w grupie kobiet w wieku pomenopauzalnym nie wiąże się z częstszym występowaniem złamań szyjki kości udowej. Zaobserwowano jednak umiarkowany związek między leczeniem PPI a złamaniami kręgosłupa, kości przedramienia oraz nadgarstka, a także ze złamaniami ogółem.13 W powyższym szeroko zakrojonym badaniu kohortowym w porównaniu z wcześniejszymi próbami klinicznymi obserwowano dużą liczbę złamań oraz określono czynniki zakłócające, w tym podaż wapnia, których uprzednio nie uwzględniano. Po raz pierwszy w badaniu tym oceniono również zależność między gęstością tkanki kostnej (BMD – bone mineral density) oraz względnym ryzykiem złamań a dawką inhibitora pompy protonowej. Nie postawiono co prawda jednoznacznych wniosków, jednak autorzy nie znaleźli dowodów na istnienie zależności występowania złamań od dawki leku.

Racjonalne stosowanie inhibitorów pompy protonowej

Konsensus opracowany przez FDA oraz autorzy dwóch metaanaliz zalecają stosowanie PPI tylko w uzasadnionych wskazaniach – tj. w GERD, w chorobie wrzodowej, dyspepsji oraz w leczeniu infekcji Helicobacter pylori – w odpowiednich niezawyżonych dawkach oraz przez odpowiedni okres, nie dłuższy niż konieczny dla osiągnięcia pożądanego efektu terapii.2,14,15 Kiedy to możliwe, należy redukować dawkę do najniższej skutecznej lub zamienić inhibitor pompy protonowej na antagonistę receptora histaminowego 2. Stosowanie leków z obu tych grup jest równie korzystne pod względem efektywności kosztów w leczeniu objawów pochodzących z górnego odcinka przewodu pokarmowego u większości pacjentow.2 Co istotne, pacjentom w starszym wieku, wymagającym długotrwałego leczenia PPI w wysokich dawkach, należy zalecać zwiększenie podaży wapnia w codziennej diecie lub pod postacią suplementów. Osobom z grupy ryzyka rozwoju osteoporozy należy zalecać wykonanie badania densytometrycznego metodą DXA. Pacjentom z objawami ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego należy polecać unikanie potraw wpływających na ich zaostrzenie (tabela 2).16

Tabela 2. Choroba refluksowa przełyku a dieta: pokarmy i napoje wpływające na nasilenie objawów GERD16

Alkohol

Napoje zawierające kofeinę

Owoce cytrusowe

Czekolada

Pokarmy smażone i tłuste

Czosnek i cebula

Pokarmy o smaku miętowym

Pokarmy pikantne

Pokarmy na bazie pomidorów (np. chili, pizza, sos do spaghetti, salsa)

Przypadek 1: Damian

Wyjaśniasz pacjentowi możliwy związek pomiędzy długotrwałym stosowaniem PPI a ryzykiem złamań oraz podkreślasz konieczność wprowadzenia modyfikacji dietetycznych i zmiany stylu życia, szczególnie pod kątem zaprzestania palenia tytoniu. Podczas wizyty kontrolnej po kilku miesiącach pacjent relacjonuje, że przestał palić, zredukował spożycie alkoholu oraz rzadziej spożywa posiłki typu fast food. W rezultacie nie wymaga on już przewlekłego stosowania PPI. Przyjmuje omeprazol jedynie w przypadku występowania objawów GERD – zwykle w sytuacji, gdy pozwoli sobie na smażone lub tłuste potrawy.

Przypadek 2: Estella

Estella cierpi z powodu ciężkiej postaci GERD oraz nadżerkowego zapalenia przełyku. Pacjentka ta prawdopodobnie będzie wymagała leczenia PPI przez całe życie w celu odpowiedniej kontroli objawów choroby. Po dokładnej rozmowie na temat ryzyka i korzyści związanych z leczeniem PPI wyraża zgodę na wykonanie badania DXA w kierunku oceny osteoporozy. W badaniu wykazano cechy osteopenii w obrębie kręgosłupa lędźwiowego i szyjki kości udowej, jednak nie stwierdzono wykładników osteoporozy. Zalecasz pacjentce zwiększenie podaży wapnia oraz powtórzenie badania densytometrycznego za dwa lata.

Oświadczenie

Autor nie zgłosił konfliktu interesów w związku z niniejszym artykułem.

Do góry