Farmakoterapia

Cykl „Farmakoterapia” koordynowany przez prof. dr. hab. n. med. Marka Droździka, Kierownika Katedry Farmakologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Leki w nadciśnieniu – jak łączyć?

prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka

Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka, Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych PAM SPSK-1, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin. Tel. (91) 425 35 50, faks (91) 425 35 52

U większości chorych na nadciśnienie tętnicze stosowanie tylko jednego leku nie pozwala na osiągnięcie celów terapeutycznych, dlatego konieczne jest włączenie leczenia skojarzonego. Takie postępowanie nie tylko umożliwia dobrą kontrolę ciśnienia tętniczego i zapewnia lepszą ochronę narządową, lecz także jest korzystniejsze z ekonomicznego punktu widzenia.

CELE ARTYKUŁU


Po przeczytaniu artykułu Czytelnik powinien umieć:

• zlecić drugi i trzeci lek w terapii nadciśnienia tętniczego przy braku skuteczności dotychczasowego postępowania

• zmodyfikować leczenie nadciśnienia tętniczego przy przeciwwskazaniu do stosowania dotychczasowego leku z powodu jego działań niepożądanych

Zasady farmakoterapii

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) wybór leków hipotensyjnych powinien uwzględniać: wpływ leku na czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, subkliniczne uszkodzenia narządowe, powikłania sercowo-naczyniowe i choroby współistniejące, a także wiek, preferencje chorego, możliwość interakcji lekowych i działań niepożądanych oraz koszt leków i możliwości finansowe pacjenta.1

Leki I rzutu

W niepowikłanym nadciśnieniu tętniczym terapię hipotensyjną można rozpocząć od preparatów z pięciu głównych grup leków hipotensyjnych, tzw. leków I rzutu, w przypadku których udowodniono korzystny wpływ na redukcję śmiertelności sercowo-naczyniowej i ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych. Są to: diuretyki tiazydowe, β-adrenolityki, antagoniści wapnia, inhibitory ACE oraz sartany.1,2

Leki moczopędne

Diuretyki tiazydowe należą do podstawowych leków zarówno w monoterapii, jak i leczeniu skojarzonym nadciśnienia tętniczego, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku, po przebytym udarze mózgu, przy współistniejącej cukrzycy, u chorych z upośledzoną czynnością wydalniczą nerek lub ze współwystępującą niewydolnością serca.1-3 Należy podkreślić, że pełny efekt hipotensyjny diuretyków tiazydowych występuje dopiero po kilkunastu dniach leczenia. W ostatnich latach pojawiły się przesłanki, że preferowanymi lekami wśród diuretyków tiazydowych powinny być preparaty tiazydopodobne (chlorotalidon, indapamid) ze względu na ich korzystniejszy profil metaboliczny oraz skuteczność w zakresie prewencji ryzyka sercowo-naczyniowego wykazaną w dużych badaniach klinicznych.4-7

β-adrenolityki

Stosowanie β-adrenolityków zaleca się w nadciśnieniu tętniczym współistniejącym z niewydolnością serca, chorobą wieńcową, zwłaszcza po przebytym zawale mięśnia sercowego, zaburzeniami rytmu i u chorych z objawami krążenia hiperkinetycznego i tachy...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zasady leczenia skojarzonego

U większości chorych z nadciśnieniem tętniczym mało prawdopodobne jest, aby monoterapia pozwoliła na osiągnięcie celów terapeutycznych. Wyniki badań klinicznych potwierdzają, że u ok. 2/3 [...]

Jakie połączenia są najlepsze

W wytycznych PTNT z 2011 r.1 zasady łączenia leków hipotensyjnych w terapii skojarzonej uległy pewnym modyfikacjom. Autorzy uznali za rekomendowane tylko te połączenia leków, [...]

Jakich połączeń nie należy stosować

Nie zaleca się łączenia β-adrenolityku z diuretykiem tiazydowym, ponieważ istnieją dane wskazujące na to, że leki te wywierają niekorzystne działania metaboliczne, które [...]

Kiedy trzeci lek

U ok. 20% pacjentów, aby osiągnąć dobrą kontrolę ciśnienia tętniczego, należy zastosować ≥3 leki. W niepowikłanym nadciśnieniu tętniczym podstawową terapią trójlekową jest połączenie [...]

Stałe połączenia leków hipotensyjnych

W leczeniu skojarzonym w celu zwiększenia skuteczności terapii warto wykorzystywać preparaty złożone, stanowiące stałe połączenie dwóch leków, co pozwala na uproszczenie schematu postępowania [...]

W jakich grupach pacjentów jakie kombinacje

Niektóre kombinacje mogą okazać się szczególnie przydatne w leczeniu nadciśnienia tętniczego i chorób współistniejących. Na przykład w terapii pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i powikłaniami sercowymi (choroba [...]
Do góry