Egzamin z medycyny

Egzamin z medycyny

Pytania przygotowała lek. Aniela Głowacz

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

1. Lekarz internista został poproszony o skonsultowanie 63-letniego pacjenta po zabiegu przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (TURP – transurethral resection of the prostate) w znieczuleniu podpajęczynówkowym; zabieg trwał 150 min. Pacjent wcześniej miał nadciśnienie tętnicze i rozpoznano u niego chorobę niedokrwienną serca. Powodem konsultacji były: pobudzenie, splątanie i zaburzenia świadomości. W badaniu przedmiotowym RR wynosiło 180/100 mmHg, HR 55/min, nie stwierdzono deficytów neurologicznych. W badaniach dodatkowych Hb miała wartość 11,8 mg/dl, PLT 240 tys., leukocyty 4 tys., Na 118 mg/dl, K 4,4 mg/dl. Prawidłowym postępowaniem w tym przypadku jest:

A. Wezwanie psychiatry

B. Podanie diazepamu

C. Podanie 3% chlorku sodu

D. Unieruchomienie pacjenta

E. Podanie haloperydolu

KOMENTARZ:

W okresie pooperacyjnym konieczne jest wykluczenie powikłań po zabiegu, dopiero wówczas można podejrzewać tło psychogenne.

Podanie leku uspokajającego, np. diazepamu, bez wykluczenia tła organicznego może doprowadzić do kolejnych powikłań i zafałszować ich objawy.

Przezcewkowa resekcja prostaty polega na usunięciu tkanki gruczołu krokowego elektroresektorem. Podczas zabiegu do pęcherza moczowego podawany jest płyn płuczący w celu rozciągnięcia ścian pęcherza oraz uwidocznienia operowanego miejsca (pomaga usuwać krew i zresekowaną tkankę). Nie może być to roztwór elektrolitowy ze względu na przewodnictwo elektryczne.

Płyn płuczący jest absorbowany do układu naczyniowego przez otwarte zatoki żylne gruczołu krokowego, wskutek czego rośnie ciśnienie wewnątrznaczyniowe i maleje ciśnienie onkotyczne osocza. Następnie płyn przemieszcza się z naczyń do przestrzeni śr...

Nadmiar płynu wewnątrznaczyniowego powoduje przeciążenie układu krążenia, a przechodzenie płynów do przestrzeni śródmiąższowej wywołuje objawy zatrucia wodnego oraz hipoosmolarności i hiponatremii.

Do góry