Egzamin z medycyny

Egzamin z medycyny

Pytania przygotował prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki

Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

1. 83-letniego pacjenta przyjęto do szpitala z powodu zapalenia płuc. W trzeciej dobie hospitalizacji w godzinach nocnych wystąpiło u niego pobudzenie ruchowe. Pacjent był zdezorientowany odnośnie do miejsca i czasu, nie rozpoznawał najbliższych.W pierwszej kolejności należy podejrzewać:

A. Udar niedokrwienny

B. Demencję

C. Delirium

D. Depresję

E. Schizofrenię

Komentarz:

Delirium, określane również jako zespół majaczeniowy, występuje w czasie hospitalizacji u ponad 20% chorych w wieku >70 r.ż. Jest to zespół o różnorodnej etiologii, charakteryzujący się występowaniem zaburzeń świadomości i uwagi, spostrzegania, myślenia, pamięci, aktywności psychoruchowej, emocji i rytmu sen–czuwanie. Szczególnie często obserwuje się go u chorych poddanych zabiegom chirurgicznym oraz przechodzących ostre choroby wymagające pobytu na oddziałach intensywnej terapii (ok. 40-50% pacjentów).

2. 88-letnia pacjentka została przyjęta do szpitala z powodu duszności i kaszlu. Na szpitalnym oddziale ratunkowym stwierdzono u niej zapalenie płuc. Przed zachorowaniem kobieta mieszkała sama i była w pełni samodzielna zarówno w zakresie podstawowych (mycie, jedzenie, ubieranie), jak i złożonych czynności życiowych (korzystanie z telefonu, przygotowywanie posiłków, zakupy, sprzątanie). Należy oczekiwać, że po 7-10-dniowym leczeniu:

A. Pacjentka będzie w pełni sprawna i wróci do domu

B. Pacjentka będzie wymagała leczenia instytucjonalnego, np. w zakładzie opiekuńczo-leczniczym

C. Wystąpi nieznaczne pogorszenie sprawności, które będzie wymagało dodatkowych działań rehabilitacyjnych i opiekuńczych

D. Nie można niczego przewidywać

E. B lub C

Komentarz:

U ok. 50% chorych w wieku podeszłym przyjmowanych do szpitala w wyniku ostrego zachorowania dochodzi do znacznego pogorszenia sprawności samoobsługowej, które uniemożliwia im powrót do samodzielnego życia. Z tego powodu już na początku hospitaliza...

Do góry