Egzamin z medycyny

Egzamin z medycyny

Pytania przygotowała prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska

Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.


1. Pierwiastka, lat 30, w 8 tygodniu ciąży (t.c.) zgłasza się do lekarza położnika na pierwszą wizytę w ciąży. Pacjentka nie choruje przewlekle, w wywiadzie rodzinnym nie stwierdzono ryzyka zachorowania na cukrzycę. Wzrost 165 cm, masa ciała 75 kg (BMI 27 kg/m2). W ramach badań w kierunku cukrzycy ciążowej (GDM – gestational diabetes mellitus) lekarz położnik w pierwszej kolejności powinien zlecić (pacjentka nie jest na czczo):

A. Wykonanie badania stężenia glukozy na czczo w dniu następnym

B. Wykonanie pomiaru przygodnej glikemii za pomocą glukometru

C. Wykonanie doustnego testu tolerancji glukozy (75 g OGTT – oral glucose tolerance test) w możliwie najbliższym terminie

D. Wykonanie testu obciążenia 50 g glukozy (GCT – glucose challenge test) następnego dnia

E. Pomiary glikemii w tak wczesnej ciąży nie mają znaczenia, ponieważ badanie przesiewowe w kierunku cukrzycy ciążowej przeprowadza się w 24-28 t.c.

Komentarz:

Badanie diagnostyczne w kierunku GDM powinno się odbywać w możliwie wczesnej ciąży w warunkach ambulatoryjnych, tj. już podczas I wizyty ciążowej. Rodzaj badania, jakie powinno być wówczas wykonane, zależy od tego, czy pacjentka należy do grupy ryzyka rozwoju tej jednostki chorobowej, czy też nie. Do czynników ryzyka cukrzycy ciążowej należą: ciąża po 35 r.ż.; zespół policystycznych jajników; w wywiadzie porody dzieci o dużej masie ciała (>4000 g); urodzenie noworodka z wadą rozwojową; zgony wewnątrzmaciczne w wywiadzie; nadciśnienie tętnicze; nadwaga lub otyłość; rodzinny wywiad w kierunku cukrzycy typu 2; rozpoznanie GDM w poprzednich ciążach; wielorództwo. W przypadku występowania u pacjentki któregokolwiek z powyższych czynników ryzyka (u powyższej pacjentki jest to nadwaga) testem, jaki powinno się zlecić, jest 75 g OGTT. Test 50 g GCT nie jest obecnie zalecany w Polsce na żadnym z etapów badań w kierunku GDM.

Do góry