Egzamin z medycyny

Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Pytania przygotowały: lek. Marta Sołtysiak, prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka

Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka, Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych SPSK-1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.


1. Do lekarza zgłosiła się 29-letnia kobieta w 17 tygodniu ciąży, zaniepokojona wysokimi wartościami ciśnienia tętniczego (149/95 mmHg) zmierzonego w trakcie rutynowej, kontrolnej wizyty ginekologicznej. W dalszym postępowaniu należy:

a. Zalecić bezwzględne rozpoczęcie leczenia farmakologicznego z zastosowaniem metylodopy

b. Zaplanować 24-godzinny ambulatoryjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą Holtera (ABPM – ambulatory blood pressure monitoring) w celu potwierdzenia nadciśnienia tętniczego, a dopiero potem podjąć decyzję o sposobie leczenia

c. Zalecić suplementację wapniem w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia stanu przedrzucawkowego

d. Wdrożyć postępowanie niefarmakologiczne obejmujące zwiększenie aktywności fizycznej, redukcję masy ciała, ograniczenie spożycia soli w diecie

e. Skierować chorą do szpitala w celu szczegółowej diagnostyki nadciśnienia tętniczego

KOMENTARZ:

Zastosowanie farmakoterapii w pierwszej połowie ciąży, gdy obserwuje się fizjologiczny spadek ciśnienia tętniczego, niesie ze sobą ryzyko wystąpienia groźnej dla płodu hipotonii. Dlatego zarówno standardy Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT), jak i European Society of Hypertension/European Society of Cardiology (ESH/ESC) zalecają w pierwszym kroku potwierdzenie nadciśnienia tętniczego u ciężarnej poprzez ABPM, a dopiero na podstawie oceny tego badania podjęcie właściwej decyzji terapeutycznej.

Aktualne wytyczne PTNT zalecają, by u ciężarnych z I stopniem nadciśnienia tętniczego uprzednio rozpoznanym zalecić postępowanie niefarmakologiczne, obejmujące ograniczenie aktywności fizycznej, częsty odpoczynek, bezwzględny zakaz spożywania alko...

2. Zespół pogotowia ratunkowego kieruje na izbę przyjęć 41-letnią ciężarną w 32 tygodniu ciąży bliźniaczej z powodu zwyżek wartości ciśnienia tętniczego do 165/115 mmHg. Jest to druga ciąża kobiety, w poprzedniej (11 lat temu) również występowa...

Do góry