Nowości w praktyce

Amerykańskie wytyczne dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego

dr n. med. Agnieszka Olszanecka

I Klinika Kardiologii, Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Opracowano na podstawie: 2014 Evidence-Based Guidelines for the Management of High Blood Pressure in Adults Report from the Panel Members Appointed to the Eight Joint National Committee (JNC8).

Adres do korespondencji: dr n. med. Agnieszka Olszanecka, I Klinika Kardiologii, Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków. E-mail: olszanecka@uj.edu.pl

Nadciśnienie tętnicze ze względu na rozpowszechnienie i powikłania stanowi jeden z najpoważniejszych problemów współczesnej medycyny. Odpowiednie rozpoznawanie i skuteczne leczenie nadciśnienia może w istotnym stopniu redukować śmiertelność sercowo-naczyniową, zmniejszać zachorowalność na udar mózgu, zawał mięśnia sercowego ze wszystkimi ich konsekwencjami.

Postęp w zakresie wykrywalności nadciśnienia oraz poprawa skuteczności leczenia przeciwnadciśnieniowego są priorytetami systemów opieki zdrowotnej.

Wytyczne komitetu ekspertów Eight Joint National Committee stanowią zbiór rekomendacji dla lekarzy praktyków zajmujących się nadciśnieniem, są one uporządkowane restrykcyjnie według siły zaleceń w oparciu o dowody naukowe z badań klinicznych. Intencją autorów było przygotowanie dokumentu rzetelnie przedstawiającego cele terapii oraz podstawowe i uniwersalne zasady leczenia w poszczególnych grupach pacjentów.

Rekomendacje te nie zastępują jednak oceny klinicznej uwzględniającej indywidualną charakterystykę pacjenta, która pozostaje podstawą podejmowania decyzji w konkretnym przypadku.

Zasadnicze pytania, na które zespół ekspertów miał znaleźć odpowiedzi oparte na dowodach z badań klinicznych, to:

1. Czy rozpoczynanie leczenia przeciwnadciśnieniowego od zdefiniowanego poziomu ciśnienia u dorosłych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym przynosi korzyści zdrowotne?

2. Czy dążenie do określonych celów leczenia zdefiniowanych jako docelowe ciśnienie tętnicze przynosi korzyści zdrowotne?

3. Czy poszczególne leki lub klasy leków przeciwnadciśnieniowych różnią się pod względem korzyści w określonych grupach pacjentów?

Analiza tych zagadnień pozwoliła na sformułowanie dziewięciu praktycznych zaleceń, które stanowią odpowiedź na pytania i mają być wskazówką do postępowania w codziennej praktyce lekarskiej.

Zalecenie 1

W ogólnej populacji pacjentów powyżej 60 r.ż. należy rozpoczynać leczenie nadciśnienia tętniczego przy wartościach ciśnienia skurczowego ≥150 mmHg lub rozkurczowego ≥90 mmHg.

Celem leczenia jest uzyskanie obniżenia ciśnienia skurczowego do wartości <150 mmHg i rozkurczowego <90 mmHg.
Zalecenie wysokiej siły – stopień A

Jeżeli zastosowane leczenie przeciwnadciśnieniowe u pacjentów powyżej 60 r.ż. prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego <140 mmHg i jest ono dobrze tolerowane, nie skutkuje wystąpieniem działań niepożądanych lub obniżeniem jakości życia, nie jest konieczne modyfikowanie tej terapii.
Zalecenie oparte na opinii ekspertów – stopień E

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zalecenie 2

W ogólnej populacji pacjentów poniżej 60 r.ż. należy włączyć leczenie przeciwnadciśnieniowe przy wartościach ciśnienia rozkurczowego ≥90 mmHg, dążąc do celu, jakim jest [...]

Zalecenie 3

W ogólnej populacji pacjentów poniżej 60 r.ż. należy włączyć leczenie przeciwnadciśnieniowe przy wartościach ciśnienia skurczowego ≥140 mmHg, dążąc do celu, jakim jest [...]

Zalecenie 4

W populacji osób powyżej 18 r.ż. z przewlekłą chorobą nerek należy rozpoczynać leczenie przeciwnadciśnieniowe przy wartościach ciśnienia skurczowego ≥140 mmHg lub rozkurczowego ≥90 [...]

Zalecenie 5

W populacji osób powyżej 18 r.ż. z cukrzycą należy rozpoczynać leczenie przeciwnadciśnieniowe przy wartościach skurczowego ciśnienia ≥140 mmHg lub rozkurczowego ≥90 mmHg, dążąc [...]

Zalecenie 6

W ogólnej populacji pacjentów (z wyjątkiem rasy czarnej), włączając pacjentów z cukrzycą, początkowa strategia leczenia powinna być oparta na diuretyku tiazydowym lub antagoniście wapnia, [...]

Zalecenie 7

W ogólnej populacji pacjentów rasy czarnej, włączając pacjentów z cukrzycą, początkowa strategia leczenia powinna być oparta na diuretyku tiazydowym lub antagoniście wapnia.

Zalecenie 8

W populacji pacjentów powyżej 18 r.ż. z przewlekłą chorobą nerek i nadciśnieniem tętniczym terapia wstępna (lub skojarzona) powinna zawierać inhibitor konwertazy angiotensyny lub antagonistę [...]

Zalecenie 9

Zasadniczym celem leczenia nadciśnienia jest uzyskanie i utrzymanie docelowej redukcji ciśnienia. Jeśli po miesiącu leczenia nie uzyskano adekwatnej kontroli ciśnienia, należy zwiększyć [...]

Komentarz

Rok 2013 był szczególnie obfity w publikacje zaleceń postępowania w nadciśnieniu tętniczym wydawanych przez różne towarzystwa naukowe. W Europie w czerwcu 2013 r. ukazało się [...]
Do góry