Nowości w praktyce

Modyfikacja stężenia lipidów: wytyczne NICE 2014

dr hab. n. med. Marlena Broncel

Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Opracowano na podstawie: National Institute for Health and Care Excellence. Clinical guideline 181: Lipid modification: cardiovascular risk assessment and the modification of blood lipids for the primary and secondary prevention of cardiovascular disease; guidance.nice.org.uk/cg181.

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Marlena Broncel, Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szpital im. Biegańskiego, ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź. E-mail: marlena.broncel@umed.lodz.pl

Nowe brytyjskie wytyczne National Institute for Health and Care Excellence (NICE) dotyczące postępowania w pierwotnej i wtórnej prewencji zdarzeń sercowo-naczyniowych poprzez modyfikację profilu lipidowego różnią się w znacznym stopniu od obowiązujących w Europie wytycznych European Atherosclerosis Society (EAS) i European Society of Cardiology (ESC).

W 2014 r. zostały opublikowane przez NICE brytyjskie wytyczne dotyczące leczenia modyfikującego stężenie lipidów we krwi w celu redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego.1 Stanowią one uzupełnienie i uaktualnienie obowiązujących do tej pory w Wielkiej Brytanii i Irlandii wytycznych z 2008 r.

Zasadniczo opracowano trzy dokumenty: 1) wytyczne oceny ryzyka sercowo-naczyniowego; 2) wytyczne poświęcone modyfikacjom stylu życia; 3) wytyczne leczenia hipolipemizującego w prewencji pierwotnej i wtórnej.

Wytyczne oceny ryzyka sercowo-naczyniowego

W ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego należy wziąć pod uwagę następujące wskazania:

1. Narzędziem do oceny ryzyka sercowo-naczyniowego zalecanym przez ekspertów jest skala QRISK2 u osób w wieku do 84 r.ż. włącznie.

2. Osoby z 10-letnim ryzykiem wystąpienia choroby sercowo-naczyniowej ≥10% zaliczane są do grupy wysokiego ryzyka.

3. Standardową ocenę ryzyka sercowo-naczyniowego należy przeprowadzić u każdego pacjenta, z wyjątkiem chorych: po przebytym incydencie sercowo-naczyniowym, z cukrzycą typu 1, z przewlekłą chorobą nerek (CKD – chronic kidney disease) ze współczynnikiem przesączania kłębuszkowego (GFR – glomerular filtration rate) <60 ml/min/1,73 m2, a także z rodzinną hipercholesterolemią.

Powyższe grupy chorych zalicza się automatycznie do grupy wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego.

4. Standardowe skale ryzyka sercowo-naczyniowego mogą zaniżać ryzyko w niektórych grupach pacjentów, a mianowicie:

a) u chorych zakażonych HIV

b) u chorych z zaburzeniami poznawczymi

c) u leczonych przewlekle lekami, które mogą powodować zaburzenia lipidowe (neuroleptykami, glikokortykosteroidami, lekami immunosupresyjnymi)

d) u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi, np. toczniem rumieniowatym układowym

e) przyjmujących przewlekle leki hipotensyjne lub hipolipemizujące

f) u chorych, którzy zaprzestali palenia papierosów

g) u chorych z otyłością olbrzymią (BMI ≥40 kg/m2).

5. W ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego należy uwzględnić niski status socjoekonomiczny jako dodatkowy czynnik obciążający.

6. W dokumentacji pacjenta należy rutynować odnotować dane dotyczące rasy, wskaźnika masy ciała (BMI) i wywiadu w kierunku występowania przedwczesnych incydentów sercowo-naczyniowych w rodzinie.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wytyczne poświęcone modyfikacjom stylu życia

Zalecone całkowite spożycie tłuszczów w diecie wynosi <30% przyjmowanych kalorii, tłuszczów nasyconych <7%. Optymalne spożycie cholesterolu powinno wynosić <300 mg/24 h. Jeżeli [...]

Wytyczne dotyczące leczenia hipolipemizującego w prewencji pierwotnej i wtórnej

W prewencji zdarzeń sercowo-naczyniowych należy stosować tylko te leki, których skuteczność (redukcja śmiertelności, chorobowości) i bezpieczeństwo zostały udokumentowane w badaniach klinicznych przeprowadzonych z randomizacją.

Nowości i zmiany w wytycznych

Nowości w przedstawionych powyżej w skróconej formie wytycznych NICE z 2014 r. są następujące:

Komentarz

Obecnie w dziedzinie lipidologii panuje spore zamieszenie dotyczące wytycznych postępowania w prewencji zdarzeń sercowo-naczyniowych. W Europie obowiązują wytyczne European Atherosclerosis Society i European Society of [...]
Do góry