Hepatologia

Nowe możliwości leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C

dr hab. n. med. Michał Kukla

prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb

Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice. E-mail: mhartleb@sum.edu.pl

Według zaleceń European Association for the Study of Liver (EASL) wciąż istotną rolę odgrywają terapie peginterferonem α i rybawiryną. Natomiast w zaleceniach American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) widoczna jest preferencja do pomijania tego leku.

CELE ARTYKUŁU

Po przeczytaniu artykułu Czytelnik powinien umieć:

• wyliczyć wskazania i przeciwwskazania do farmakologicznego leczenia HCV

• przedstawić strategię dotychczasowego leczenia HCV

• wymienić nowe leki w leczeniu HCV

• omówić skuteczność stosowania nowych leków w leczeniu HCV oraz dylematy związane z wysoką ceną nowych leków

Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C) jest poważnym problemem nie tylko medycznym, ale i społecznym. Na świecie około 1,5% populacji jest zakażone wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV – hepatitis C virus). Przewlekłe WZW C może prowadzić do rozwoju marskości wątroby i raka wątrobowokomórkowego, a także do wielu zaburzeń metabolicznych.1,2 Przeszkodą w opracowaniu wysoce skutecznej terapii przeciwko HCV były trudności w hodowli wirusa in vitro i dostępu do zwierzęcych modeli przewlekłego zakażenia tym wirusem. Dotychczas stosowana metoda leczenia przewlekłego WZW C opiera się na kombinacji interferonu α z rybawiryną. Skłonność do oporności genotypu 1 HCV (który jest najczęściej występującym genotypem) na terapię kombinowaną interferonem α i rybawiryną oraz rosnąca liczba zakażeń u młodych ludzi wymusiły poszukiwania efektywniejszych terapii HCV.3

Budowa i cykl replikacyjny HCV

HCV jest wirusem z rodziny Flaviviridae, którego materiał genetyczny znajduje się w jednoniciowym RNA. Wirion jest zbudowany z białek strukturalnych oraz niestrukturalnych. Do białek strukturalnych zaliczają się białko rdzeniowe C oraz białka otoczkowe E1 i E2, natomiast do białek niestrukturalnych – NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5a i NS5b. Białko rdzeniowe C jest niezbędne do tworzenia wirionów potomnych na drodze wiązania materiału genetycznego. Białka otoczkowe E1 i E2, specyficzne dla danego genotypu, łączą się z błoną siateczki endoplazmatycznej i odgrywają zasadniczą rolę we wnikaniu wirusa do wnętrza komórki. Białka niestrukturalne są związane z procesem namnażania HCV w zakażonych komórkach.4

Replikacja HCV zaczyna się w chwili połączenia się wirionu ze specyficznym receptorem. Najlepiej poznanym białkiem wchodzącym w skład kompleksu receptorowego jest białko powierzchniowe tetraspanina (CD81). W wiązanie glikoproteiny E2 wirusa zaanga...

Cykl replikacyjny wirusa HCV składa się z sześciu etapów, z których każdy może być potencjalnym celem leków przeciwwirusowych:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Budowa i cykl replikacyjny HCV

HCV jest wirusem z rodziny Flaviviridae, którego materiał genetyczny znajduje się w jednoniciowym RNA. Wirion jest zbudowany z białek strukturalnych oraz niestrukturalnych. Do białek [...]

Cele i strategia leczenia infekcji HCV. Charakterystyka nowych leków przeciwwirusowych

Głównym celem leczenia przewlekłego WZW C jest eradykacja wirusa. Trwałą odpowiedź wirusologiczną (SVR – sustained virological response) definiuje się jako niewykrywalną [...]

Badania oceniające skuteczność terapii wielolekowych

W ciągu ostatnich kilku miesięcy ukazała się seria artykułów opisujących kilka nowych schematów leczenia. W wielu badaniach z zastosowaniem sofosbuwiru wykazano wysoki odsetek SVR [...]

Opcje terapeutyczne w przewlekłym WZW C w zależności od genotypu HCV

Obecnie istnieje 6 opcji leczenia infekcji genotypem 1 HCV, obejmujących także schematy bez peginterferonu α (tab. 1). Terapia peginterferonem α, rybawiryną [...]

Podsumowanie

Niedawno ogłoszono wyniki badań, które zapowiadają rewolucję w leczeniu przewlekłego WZW C. Mimo dużego postępu w terapii zakażeń HCV innowacyjne leki nie są [...]
Do góry