Egzamin z medycyny

Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Pytania przygotowała dr n. med. Olga Kruszelnicka

Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Adres do korespondencji: dr n. med. Olga Kruszelnicka, Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

1. Mężczyzna, lat 19, trenujący intensywnie – profesjonalnie piłkę nożną, został przyjęty do szpitala z powodu silnego bólu w klatce piersiowej. W zapisie EKG akcja serca wynosiła około 50/min, poza tym zapis EKG był bez zmian. Natomiast podczas nocnego monitorowania EKG obserwowano kilkukrotne pauzy około 4-sekundowe i jedną 7-sekundową. Powyższe pauzy występowały w czasie snu i w związku z tym chory nie zgłaszał dolegliwości. Wywiad w kierunku utrat przytomności był ujemny. Wartości troponiny T (hsTnT) i kinazy keratynowej (CK – creatine kinase) były w kilkukrotnych pomiarach lekko zawyżone (troponina hsTnT: 0,022, 0,018 ng/ml, przy normie do 0,014 ng/ml, CK: 228, 2 10, przy normie do 170 j./l). Wartości frakcji sercowej kinazy kreatynowej (CK-MB) w kilkukrotnych pomiarach były prawidłowe. Badaniem tomografii komputerowej wykluczono anomalię tętnic wieńcowych oraz zatorowość płucną, jak również obecność tętniaka aorty. Jakie powinno być dalsze postępowanie z chorym?

a. Wszczepienie układu stymulującego

b. Wykonanie testu pochylniowego (tilt test) w celu sprawdzenia występowania odruchów wazowagalnych jako podłoża pauz oraz bradykardii i wszczepienie układu stymulującego przy kardiodepresyjnym lub mieszanym typie omdlenia

c. Podanie leków przyśpieszających akcję serca (np. pochodnych atropiny i metyloksantyn) i następcze sprawdzenie skuteczności ich działania poprzez wykonanie 24-godzinnego monitorowania EKG metodą Holtera

d. Wykonanie testu pochylniowego, jak również badania na bezdech nocny, niemniej niezależnie od wykonania powyższych badań wszczepienie układu stymulującego

e. Wykonanie testu pochylniowego, jak również badania na bezdech nocny, ze wstrzymaniem się od wszczepiania układu stymulującego, jeśli po lekach przyśpieszających akcję serca (pochodne atropiny i metyloksantyn) nastąpi poprawa, udokumentowana 24-...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

KOMENTARZ:

Przypadek jest kontrowersyjny. Niewątpliwie mamy do czynienia z niewydolnością węzła zatokowo-przedsionkowego. Według standardów należy choremu wszczepić układ stymulujący, do czego wskazaniem (klasy [...]

KOMENTARZ:

U chorego najprawdopodobniej występuje niewydolność serca na tle kardiomiopatii poalkoholowej. Podwyższona wartość INR wskazuje na znaczne uszkodzenie wątroby. Należy się liczyć z występowaniem [...]

KOMENTARZ:

Starsze osoby bardzo często piją za mało płynów. Jeśli do tego dołączy się zakażenie wirusowe, w którym może dochodzić do przejściowej dysfunkcji [...]

KOMENTARZ:

Ryzyko raka płuca u tego chorego, ze względu na to, że jest palaczem tytoniu, jest wielokrotnie większe niż w populacji osób niepalących (80-85% [...]

KOMENTARZ:

Metodą z wyboru leczenia tego typu częstoskurczu jest ablacja RF drogi dodatkowej, a nie leczenie farmakologiczne. Chory sam potrafi przerwać napad częstoskurczu, jednak [...]

KOMENTARZ:

Nawodnienie dożylne chorej jest wskazane przed zabiegiem i po nim. Zaleca się również stosowanie odpowiedniego rodzaju i ilości środka kontrastowego u chorych z nefropatią oraz [...]

KOMENTARZ:

Zakładamy, że ciocię możemy konsultować telefonicznie, ponieważ ją znamy. Najlepszym lekiem antyarytmicznym jest potas, który może być podawany doustnie bez potrzeby [...]

KOMENTARZ:

Dolegliwości opisywane przez chorego jako zadyszka mogą być odpowiednikiem stenokardii, zwłaszcza przy współistniejącej cukrzycy. Alternatywną przyczyną objawów może być progresja przekształcenia [...]
Do góry