Konsultacje – inni specjaliści do internisty

Pytania internisty do onkologa

dr n. med. Mariola Kosowicz

dr n. med. Marta Kulpa

Poradnia Psychoonkologii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa

Adres do korespondencji: dr n. med. Mariola Kosowicz, Poradnia Psychoonkologii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

Rozmowa z pacjentem, u którego rozpoznano nieuleczalną chorobę nowotworową, jest trudnym przeżyciem dla chorego, ale także dla samego lekarza. Niemniej nie wolno zatajać przed chorym żadnych informacji o stanie jego zdrowia, możliwościach terapeutycznych i rokowaniu, a w rozmowie należy kierować się empatią i zrozumieniem odczuwanych przez pacjenta emocji.

1. Jak poinformować chorego o wyczerpaniu się dalszych możliwości terapii onkologicznej (chemio- i radioterapii)?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia pacjentowi przysługuje prawo do uzyskania informacji o stanie swojego zdrowia. Ustawa o zawodzie lekarza (art. 31, ust. 1) oraz ustawa o zakładach opieki zdrowotnej (art. 19, ust. 1 pkt 2) zawierają zapis, według którego lekarz ma obowiązek informować pacjenta lub jego ustawowego przedstawiciela o stanie zdrowia chorego, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach zastosowania albo zaniechania tych metod, wynikach leczenia, a także o rokowaniu. Prawo do informacji należy do podstawowych praw człowieka. Z badań wynika, że 95% pacjentów oczekuje uczciwej rozmowy na temat rokowania. Nie ma jednak jednego słusznego paradygmatu, jak rozmawiać z człowiekiem, który otrzymuje informację o wyczerpaniu możliwości leczenia przyczynowego. Przekazanie tej wyjątkowo trudnej wiadomości wymaga jednak zachowania kilku podstawowych zasad:

  • Przed przekazaniem trudnej informacji należy podsumować aktualną sytuację pacjenta i przygotować go na to, że usłyszy niepomyślną wiadomość, np. Pani Mario, jak pani wie, od ponad 6 miesięcy staramy się zatrzymać rozwój pani choroby i obecnie jesteśmy w sytuacji, kiedy okazuje się, że podjęty przez nas wszystkich, a szczególnie przez panią, wysiłek nie przyniósł oczekiwanego rezultatu. Bardzo mi przykro, ale choroba postępuje. Z tego też względu chciałbym z panią na ten temat porozmawiać. Otóż chciałbym, żeby pani wiedziała, że w obecnej sytuacji dalsze leczenie (chemioterapią, radioterapią) byłoby bezzasadne i przyniosłoby dużo niepotrzebnych powikłań. Dlatego…
  • Ilość przekazywanej informacji powinna być dostosowana do potrzeb pacjenta, dlatego należy go zapytać: Czy chciałaby pani, abyśmy omówili ten problem dokładniej? Czy nie mówię za szybko?
  • Przekazując informacje, należy zwracać uwagę na niewerbalne reakcje pacjenta i w razie potrzeby przerwać wypowiedź i odnieść się do jego stanu: Zdaję sobie sprawę, że nasza rozmowa może być dla pani bardzo trudna, i widzę, jak bardzo jest pani zdenerwowana. Czy chciałaby pani o coś zapytać?
  • Zrozumienie diagnozy i dalszego postępowania wymaga przejrzystych struktur poznawczych, dlatego warto pamiętać o doborze takich słów, które będą dostosowane do możliwości emocjonalnych i psychicznych pacjenta.
  • Dążenie chorego do uzyskania informacji o stanie swojego zdrowia powinno być zrównoważone przez stopień niepewności, jaki istnieje w każdej konkretnej sytuacji. Drogą do zachowania takiej równowagi jest sztuka prowadzenia dialogu. Pacjent powinien stanowić podmiot rozmowy, a więc należy pozwolić mu na zadawanie pytań, przedstawienie swojego punktu widzenia i ewentualnych wątpliwości.
  • Lekarz, który chce pomóc pacjentowi poradzić sobie z myślą o perspektywie zbliżającego się końca życia, powinien poznać sposób myślenia pacjenta, jego rodziny na ten temat i dopiero wówczas odnieść się do prezentowanej przez nich wiedzy.
  • Informację należy przekazywać w taki sposób, aby nie przerywać więzi emocjonalnej, np.: W tej sytuacji jesteśmy zmuszeni przerwać leczenie, ale nie zostawimy pani bez opieki.
  • Wielu pacjentów, słysząc o leczeniu objawowym, ma nadzieję, że przyniesie ono wyleczenie choroby. Z tego też względu, używając tego określenia, należy dokładnie wytłumaczyć pacjentowi, na czym ono polega.
  • Ważne, aby podczas rozmowy pozwolić choremu na ekspresję emocji, pamiętając, że wszystkie one, nawet te najtrudniejsze, odzwierciedlają stan psychiczny pacjenta i nie podlegają wartościowaniu.
  • Nie należy zostawić pacjenta bez nakreślenia planu dalszego postępowania.

2. Jak poinformować chorego o możliwości dalszej opieki na oddziale paliatywnym lub w hospicjum?

Rozmowa na temat przejścia z leczenia przyczynowego do leczenia objawowego i opieki paliatywnej to dla większości lekarzy i pacjentów trudne przeżycie. Wielu pacjentów nie jest gotowych na taką informację. Nierzadko unikają rozmowy na temat stanu swojego zdrowia lub słuchają wybiórczo tego, co mówi lekarz i żyją w złudnym przekonaniu, że nie jest jeszcze tak źle. Z tego powodu należy upewnić się, co pacjent wie o stanie swojego zdrowia, ile chce wiedzieć i dopiero wówczas skonfrontować go z rzeczywistą wiedzą na temat stanu jego zdrowia.

W dalszym ciągu wielu pacjentów kojarzy opiekę paliatywną z natychmiastowym umieraniem, z samotnością i cierpieniem. Warto zatem wyjaśnić pacjentowi, dlaczego wymaga on takiej formy pomocy, np.: Pani stan zdrowia bardzo się pogarsza. Jeżeli uwzglę...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

2. Jak poinformować chorego o możliwości dalszej opieki na oddziale paliatywnym lub w hospicjum?

Rozmowa na temat przejścia z leczenia przyczynowego do leczenia objawowego i opieki paliatywnej to dla większości lekarzy i pacjentów trudne przeżycie. Wielu pacjentów nie [...]

3. Jakich argumentów używać, a jakich unikać w rozmowie z chorym z nieuleczalną chorobą nowotworową, aby nie stracił całej nadziei?

Nadzieja jest oczekiwaniem, że coś dobrego może się zdarzyć w przyszłości. Dzięki nadziei człowiek może angażować się w rzeczywistość i osiągać określone cele. Jednym [...]

4. Jak poinformować chorego o wypisie z oddziału onkologii, gdy ten nie jest w stanie samodzielnie egzystować w domu?

Pacjent, który po opuszczeniu szpitala nie może samodzielnie egzystować w domu i nie ma wparcia w rodzinie, powinien zostać poinformowany, jakie istnieją możliwości rozwiązania [...]

5. Czy informować chorego o możliwościach terapii nieuleczalnej choroby nowotworowej, które i tak będą dla niego niedostępne z powodu konieczności wyjazdu za granicę lub znacznej ceny?

Podstawowym prawem pacjenta w opiece paliatywnej jest prawo do autonomii oraz prawo do prawdy, które powinno odnosić się nie tylko do wiedzy [...]

6. Jak reagować w momentach załamania się chorego z nieuleczalną chorobą nowotworową, na przykład gdy zaczyna płakać?

W relacji terapeutycznej lekarza z pacjentem cierpiącym na chorobę o trudnym rokowaniu często pojawia się dużo emocji, również tych trudnych, jak smutek, lęk czy [...]

7. Czy lekarz powinien zatajać informacje o nieuleczalnej chorobie nowotworowej? U których pacjentów warto zataić informacje o nieuleczalnej chorobie nowotworowej? Jakie informacje warto zataić u tych pacjentów?

Lekarz nie powinien zatajać informacji o chorobie nowotworowej z niepomyślnym rokowaniem z wielu powodów:

8. Jak rozmawiać z lekarzem, który jest zarazem pacjentem z nieuleczalną chorobą nowotworową?

W literaturze przedmiotu nie ma odrębnych zasad czy reguł przeprowadzania rozmowy lekarza z pacjentem, który wykonuje zawód lekarza. Lekarz stający się pacjentem zwykle [...]

9. Jakie są najczęstsze błędy w informowaniu rodziny o stanie zdrowia chorego z nieuleczalną chorobą nowotworową?

Zwykle pierwszym błędem w zakresie informowania rodziny chorego o stanie jego zdrowia jest pominięcie otrzymania zgody od pacjenta na przekazywanie takich wiadomości osobom [...]

10. Kiedy i w jakim zakresie lekarz powinien korzystać ze wsparcia psychologa lub psychiatry w opiece nad chorym z nieuleczalną chorobą nowotworową?

Opieka psychologiczna na oddziałach onkologicznych oraz w hospicjach stanowi integralną część pracy zespołu opieki medycznej. Dlatego działania podejmowane wewnątrz zespołu powinny się [...]
Do góry