Nowości w praktyce

Praktyczne wytyczne postępowania w alergicznym nieżycie nosa

dr n. med. Adam J. Sybilski

Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Oddział Chorób Dziecięcych i Noworodkowych z Centrum Alergologii i Dermatologii, CSK MSW, Warszawa


Opracowano na podstawie: Seidman MD, Gurgel RK, Lin SY, et al. Clinical practice guideline: allergic rhinitis executive summary. Otolaryngol Head Neck Surg 2015;152(2):197-206.

Adres do korespondencji: dr n. med. Adam J. Sybilski, Oddział Chorób Dziecięcych i Noworodkowych, CSK MSW w Warszawie, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa. Tel. 22 508 12 20, e-mail: adam.sybilski@cskmswia.pl

Rekomendacje American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery są adresowane do lekarzy wszystkich specjalności, do których może trafić pacjent z alergicznym nieżytem nosa.

Mimo że zawierają ogólne zasady leczenia i grupy leków, to ich autorzy zwracają uwagę, że nie można ich stosować bezkrytycznie, bez indywidualizowania i dostosowywania do sytuacji oraz potrzeb każdego pacjenta.


Alergiczny nieżyt nosa (ANN) stanowi globalny problem zdrowotny. Ocenia się, że dotyczy około 40% populacji młodych dorosłych, a częstość jego występowania ciągle wzrasta.1 ANN ma ogromny wpływ na jakość życia, życie społeczne, niekorzystnie wpływa na wyniki w szkole i wydajność pracy.2 By działania medyczne uczynić jak najbardziej efektywnymi i zgodnymi z obowiązującą wiedzą medyczną, tworzone są konsensusy, czyli wytyczne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Prace nad nimi w alergicznym nieżycie nosa trwają od ponad 20 lat i mają na celu ich ujednolicenie, przystosowanie do istniejących realiów, a przede wszystkim uaktualnienie zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną. Z historycznego punktu widzenia należy odnotować trzy najstarsze konsensusy powstałe jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku. Były to wytyczne stworzone przez: International Rhinitis Management Working Group w latach 1993-19943, American Academy of Allergy, Asthma and Immunology (AAAAI) w latach 1996-19974 i European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) w roku 19995. Przy ich tworzeniu opierano się jednak głównie na opiniach ekspertów oraz badaniach prowadzonych niezgodnie z zasadami medycyny opartej na faktach (EBM – evidence based on medicine).6 W ostatnim dziesięcioleciu ukazało się wiele wytycznych, jednak wśród nich należy wymienić przede wszystkim: wytyczne Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) aktualizowane w 2010 roku (stworzone w formie pytań i odpowiedzi – ARIA Revision)7, dokument AAAAI opracowany przez specjalnie powołane komitety8 oraz konsensus International Primary Care Respiratory Group (IPCRG)9, stworzony dla lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy ogólnych i niespecjalistów. Wszystkie te dokumenty były oparte na zasadach tworzenia wytycznych postępowania klinicznego przedstawionych przez Shekelle i wsp.6 W 2013 roku zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Bolesława Samolińskiego i pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Alergologicznego stworzył polskie wytyczne leczenia nieżytów nosa, w tym alergicznego nieżytu nosa (Polskie Standardy Leczenia Nieżytów Nosa – PoSLeNN). Jest to przeniesienie istniejących konsensusów w realia polskie. Dokument ten stanowi istotne uzupełnienie i pomoc dla lekarzy w Polsce.10

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Przedstawione zasady postępowania są pierwszym od kilku lat uaktualnieniem stanowiska amerykańskich lekarzy dotyczącym leczenia, diagnozowania i profilaktyki alergicznego nieżytu nosa. Dotychczasowe renomowane [...]
Do góry