Egzamin z medycyny

Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Pytania przygotował prof. dr hab. n. med. Wojciech Pluskiewicz

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Zakład Chorób Metabolicznych Kości SUM, Zabrze

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Wojciech Pluskiewicz, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Zakład Chorób Metabolicznych Kości SUM, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze; e-mail: osteolesna@poczta.onet.pl

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

1. Pacjentka, lat 64, zgłosiła się do lekarza z powodu silnych bólów w okolicy kręgosłupa piersiowego, które wystąpiły nagle przed kilkoma dniami. Zgłaszała, że dzień przed ich pojawieniem się brała udział w przeprowadzce i nosiła ciężkie przedmioty. Nigdy wcześniej nie miała takich dolegliwości. W wywiadzie bez obciążeń, menopauza w wieku 49 lat, bez złamań. Nie bierze żadnych leków. W minionym roku nie miała upadków.

Rozważając kroki diagnostyczne, w pierwszej kolejności należy zlecić:

a. densytometrię kości udowej

b. densytometrię kręgosłupa lędźwiowego

c. densytometrię kręgosłupa piersiowego

d. RTG odcinka piersiowego kręgosłupa

e. stężenie wapnia i fosforanów w surowicy

Komentarz:

Zgłaszane objawy sugerują złamanie kręgu. Każde złamanie, które nie jest wynikiem poważnego urazu, np. w wyniku wypadku komunikacyjnego, jest wskazaniem do podjęcia terapii w kierunku osteoporozy. Wśród proponowanych badań tylko odpowiedź d umożliwia potwierdzenie złamania kręgów. Alternatywną metodą może być także morfometria kręgosłupa wykonywana za pomocą aparatów densytometrycznych z odpowiednim oprogramowaniem. Oczywiście wynik badania radiologicznego powinien być uzupełniony także innymi wymienionymi badaniami, a niski wskaźnik gęstości kości jest przesłanką do wdrożenia terapii, także gdy nie wykryto złamań kręgów. Złamania kręgowe tylko w 50% przypadków dają objawy bólowe, a pozostała połowa jest niema klinicznie. Stąd inne cechy, np. zwiększenie kifozy odcinka piersiowego kręgosłupa czy zmniejszenie wzrostu, powinny skłonić do podjęcia kroków diagnostycznych zmierzających do wykrycia ewentualnego złamania.

2. Pacjentka, lat 41, od 6 miesięcy nie miesiączkuje po operacji usunięcia przydatków z powodu mnogich torbieli o łagodnym charakterze. Nie zgłasza chorób w wywiadzie, nie bierze żadnych leków. Wywiad rodzinny bez obciążeń.

Do góry