Nowości w praktyce

Postępowanie w polimialgii reumatycznej (nowe rekomendacje EULAR/ACR 2015)

prof. dr hab. n. med. Maria Majdan

Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Maria Majdan, Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8, 20-950 Lublin; e-mail: maria.majdan@gmail.com

Polimialgia reumatyczna (PMR) to jedna z najczęstszych zapalnych chorób reumatycznych u ludzi po 50 r.ż. Dotyczy 2% populacji. U niektórych współwystępuje z olbrzymiokomórkowym zapaleniem tętnic.1,2

Wprowadzenie

W 2012 r. opublikowano opracowane wspólnie przez Europejską Ligę do Walki z Chorobami Reumatycznymi (EULAR – European League Against Rheumatism) oraz Amerykańskie Kolegium Reumatologii (ACR – American College of Rheumatology) kryteria rozpoznawania choroby. Uporządkowano i ujednolicono w ten sposób zasady rozpoznawania PMR.3,4

Niezbędne do rozpoznania według kryteriów ACR/EULAR są: wiek chorego (co najmniej 50 lat), obustronny ból ramion i nieprawidłowa wartość OB i/lub CRP oraz uzyskanie dodatkowo ≥ 4 pkt po podsumowaniu punktacji z kryteriów klinicznych. Po dodatkowym uwzględnieniu kryteriów ultrasonograficznych na diagnozę pozwala łączny wynik ≥ 5 pkt. Łączne uwzględnienie kryteriów klinicznych i ultrasonograficznych daje czułość 66% i specyficzność 81%.3,4

Kryteria kliniczne:

  • sztywność poranna trwająca co najmniej 45 min – 2 pkt
  • ból lub ograniczenie ruchomości bioder – 1 pkt
  • brak czynnika reumatoidalnego (RF – rheumatoid factor) i/lub przeciwciał przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (ACPA – anti-citrullinated proteins/peptides antibodies) – 2 pkt
  • niezajęte inne stawy obwodowe – 1 pkt.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zasady przygotowania rekomendacji

Rekomendacje przygotowano według metodologii GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation).8 Dokonano systematycznego przeglądu piśmiennictwa na temat leczenia PMR z wielu [...]

Ogólne zasady postępowania oraz szczegółowe zalecenia terapeutyczne

W tabeli 1 przedstawiono ogólne zasady postępowania.6,7 W bardzo szczegółowy, a zarazem prosty sposób omówiono badania, jakie należy wykonać i udokumentować przed rozpoczęciem leczenia. Uwzględniono [...]

Komentarz do nowych rekomendacji EULAR/ACR

Po raz pierwszy na podstawie obszernego przeglądu piśmiennictwa uporządkowano zasady leczenia PMR.6,7 W rekomendacjach zwrócono szczególną uwagę na wstępną diagnostykę różnicową. Zaproponowano [...]

Podsumowanie

Polimialgia reumatyczna to istotny problem kliniczny w starzejącej się populacji. Na początku objawy mogą być niecharakterystyczne, a w diagnostyce różnicowej należy uwzględnić wiele innych [...]
Do góry