Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Pytania przygotował dr n. med. Krzysztof Wróblewski

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny, Łódź

Adres do korespondencji: dr n. med. Krzysztof Wróblewski; e-mail: krzysztof.wroblewski@umed.lodz.pl

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

1. 55-letni pacjent z nadciśnieniową przewlekłą chorobą nerek (PChN) w stadium G4 (eGFR 28 ml/min/1,73 m2) zgłosił się na wizytę kontrolną do poradni nefrologicznej z powodu narastającego od kilku miesięcy osłabienia oraz łatwej męczliwości przy wykonywaniu podstawowych czynności życiowych. W badaniu przedmiotowym z odchyleń stwierdzono czynność serca ok. 100/min ze słyszalnym szmerem skurczowym nad zastawką mitralną (głośność 2/6 w skali Levine’a). Badania dodatkowe wykazały następujące wartości wybranych parametrów: Hgb 9,0 g/dl, TIBC 175 ug/dl, Fe 65 ug/dl, ferrytyna 250 ng/ml, CRP 3,5 mg/l (N 0-5 mg/l). Jakie działania należy podjąć?

a. Zalecić wyłącznie przyjmowanie doustnego preparatu żelaza w celu uzyskania docelowego stężenia Hgb 10-12 g/dl

b. Zalecić wyłącznie podaż podskórną preparatu stymulującego erytropoezę w celu uzyskania docelowego stężenia Hgb 10-12 g/dl

c. Zalecić wyłącznie podaż podskórną preparatu stymulującego erytropoezę w celu uzyskania docelowego stężenia Hgb 13-14 g/dl

d. Zalecić przyjmowanie doustnego preparatu żelaza oraz zlecić podaż podskórną preparatu stymulującego erytropoezę w celu uzyskania docelowego stężenia Hgb 13-14 g/dl

e. Zalecić jednorazową podaż dożylną preparatu żelaza w dawce 100 mg, a następnie rozpocząć podaż podskórną preparatu stymulującego erytropoezę w celu uzyskania docelowego stężenia Hgb 12-13 g/dl

Komentarz:

To typowy przypadek objawowej niedokrwistości nerkopochodnej wtórnej do PChN w stadium G4. Pacjent niekorzystający z programu przewlekłego leczenia nerkozastępczego z objawową lub bezobjawową niedokrwistością powinien być skierowany do poradni nef...

2. 48-letni pacjent z przewlekłą cukrzycową chorobą nerek w stadium G3a (eGFR 48 ml/min/1,73 m2, stężenie kreatyniny 145 umol/l, stężenie potasu 5,27 mmo/l) zgłosił się do lekarza POZ z powodu utrzymujących się od kilku tygodni wartości ciśnien...

Do góry