Kardiologia

Statyny w prewencji wtórnej zawału mięśnia sercowego – którą wybrać?

lek. Marcin Wełnicki

III Klinika Chorób Wewnętrznych I Kardiologii, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji: lek. Marcin Wełnicki, III Klinika Chorób Wewnętrznych I Kardiologii, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, e-mail: welnicki.marcin@gmail.com

Mimo ogromnego dostępu do nowoczesnych metod leczenia ostrych zespołów wieńcowych, skuteczna prewencja wtórna pozostaje wciąż wyzwaniem. Jednym z jej elementów jest wybór statyny, która umożliwi szybkie i bezpieczne uzyskanie docelowego stężenia LDL (low density lipoprotein).

CELE ARTYKUŁU

Po przeczytaniu artykułu Czytelnik powinien umieć:

  • omówić korzyści i wady najczęściej stosowanych statyn w prewencji wtórnej zawału mięśnia sercowego
  • wybrać najbardziej optymalną statynę w prewencji wtórnej zawału mięśnia sercowego
  • rozpoznać sytuacje wymagające odstawienia, zmniejszenia dawki lub zmiany statyny w prewencji wtórnej zawału mięśnia sercowego

Wprowadzenie

Dyslipidemia to jeden z najczęstszych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, przede wszystkim choroby niedokrwiennej serca. Miażdżyca tętnic wieńcowych odpowiada za blisko 90% przypadków choroby niedokrwiennej.1,2 Skuteczne leczenie dyslipidemii pozostaje kluczowym aspektem pierwotnej i wtórnej prewencji zawałów mięśnia sercowego. Według danych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Polsce rocznie stwierdza się blisko 150 tys. ostrych zespołów wieńcowych (OZW).

Wskazania do stosowania statyn według aktualnych wytycznych

Rozpoznana choroba wieńcowa czy miażdżyca w dowolnym innym łożysku naczyniowym (tętnic obwodowych, aorty, tętnic szyjnych czy łożyska mózgowego) stanowi wskazanie do stosowania statyn, niezależnie od wyjściowego stężenia LDL.1-3 Choroba wieńcowa jest swego rodzaju kontinuum, a ostre zespoły wieńcowe można traktować jako jej zaostrzenia. Pacjent po zawale mięśnia sercowego to zatem osoba ze stabilną chorobą niedokrwienną serca. W związku z powyższym wytyczne postępowania w tej konkretnej sytuacji klinicznej, czy też w tym okresie choroby wieńcowej, dotyczą również pacjentów po zawale. W aktualnych rekomendacjach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego opisujących zasady postępowania u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową wyraźnie zalecono, aby w omawianym przypadku statyny stosować niezależnie od stężenia LDL.1 Zalecenie to należy rozumieć dwukierunkowo. Sam fakt rozpoznania choroby niedokrwiennej serca stanowi wskazanie do wdrożenia leczenia statyną, ale jednocześnie uzyskanie docelowego stężenia LDL w żadnym wypadku nie jest wskazaniem do zaprzestania leczenia. Zgodnie z wytycznymi celem biochemicznym jest stężenie LDL <70 mg/dl (1,8 mmol/l). Alternatywnie, jeśli cel bezwzględny jest nieosiągalny, zaleca się redukcję wyjściowego stężenia LDL o przynajmniej 50%.1 W zaleceniach dotyczących stabilnej choroby niedokrwiennej serca nie wymieniono z nazwy żadnego konkretnego preparatu, pojawia się jednak sugestia, aby przed planową angioplastyką rozważyć dużą dawkę silnej statyny.1 Sam cel terapeutyczny – LDL <70 mg/dl lub przynajmniej 50% redukcja wyjściowego stężenia – wskazuje na konieczność sięgania po najsilniejsze preparaty spośród inhibitorów reduktazy HMG-CoA.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wskazania do stosowania statyn według aktualnych wytycznych

Rozpoznana choroba wieńcowa czy miażdżyca w dowolnym innym łożysku naczyniowym (tętnic obwodowych, aorty, tętnic szyjnych czy łożyska mózgowego) stanowi wskazanie do stosowania [...]

Skuteczność leczenia dyslipidemii i najczęściej stosowane statyny

Skuteczność leczenia dyslipidemii w Polsce w ostatnich latach uległa poprawie. Zgodnie z wynikami badania 3ST-POL (przeprowadzonego w latach 2007-2008), w którym poddano ocenie skuteczność leczenia ambulatoryjnego, [...]

Wybór statyny

W świadomości wielu lekarzy funkcjonuje przeświadczenie, że spośród trzech najczęściej stosowanych obecnie statyn tylko symwastatyna może być wykorzystywana w prewencji wtórnej zawałów mięśnia [...]

Podsumowanie

Wybór statyny w ramach prewencji wtórnej u pacjenta po zawale mięśnia sercowego sprowadza się w zasadzie do wyboru jednej z trzech cząsteczek – symwastatyny, atorwastatyny [...]
Do góry