Przypadek kliniczny

Cykl „Przypadek kliniczny” koordynowany przez prof. dr. hab. n. med. Michała Myśliwca, Klinika Nefrologii i Transplantologii UM w Białymstoku

Osłabienie i duszność pierwszą manifestacją nieprawidłowości rozwojowej serca u młodego mężczyzny

lek. Andrzej J. Sałacki

prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński

Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Adres do korespondencji: prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński, Katedra i Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny, ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin; e-mail: a.wysokinski@umlub.pl

Opis przypadku

Na SOR zgłosił się 29-letni mężczyzna, pracownik fizyczny, nieuprawiający sportu, nałogowy palacz tytoniu, bez dotychczasowego wywiadu lekarskiego, z powodu duszności, osłabienia, nawracających od trzech dni dolegliwości bólowych w klatce piersiowej o charakterze ucisku oraz dolegliwości bólowych w obrębie jamy brzusznej nasilających się w godzinach wieczornych i wcześnie rano. Duszność nasilała się w pozycji leżącej, dolegliwości bólowe w klatce piersiowej były silniejsze na głębokim wdechu i łagodniejsze w pozycji siedzącej. Wynik badania przedmiotowego – akcja serca miarowa, przyspieszona 100/min, tony serca głośne, dźwięczne, nad polami płucnymi szmer pęcherzykowy obustronnie osłabiony u podstawy, wątroba nieznacznie powiększona, wystawała spod łuku żebrowego, ciśnienie tętnicze 150/110 mmHg, BMI 21,22 kg/m2. W zapisie EKG (ryc.1) tachykardia zatokowa 100/min, lewogram, blok przedniej wiązki lewej odnogi pęczka Hisa (LAH – left anterior hemiblock), cechy przerostu obu przedsionków i obu komór. Z odchyleń od normy w wykonanych badaniach laboratoryjnych stwierdzono: WBC 15 tys./μl, MCV 99 fl, CRP 19 mg/l, kreatynina 1,9 mg/dl, GFR 46 ml/min/1,73 m2, kwas moczowy 10,5 mg/dl, mocznik 145 mg/dl, peptyd natriuretyczny typu B >5000,0 pg/ml, stężenie potasu 6,30 mmol/l, troponina I 0,058 ng/ml (norma <0,04), dimery D 1300 ng/ml, ALT 81 j./l (norma <41), AST 54 j./l (norma <34). Zdjęcie RTG klatki piersiowej w projekcji PA uwidoczniło zacienienie podstawy płuca prawego z zatarciem zarysów przepony. Przemawia to za obecnością płynu w jamie opłucnowej, wnikającego do szczeliny międzypłatowej. W jamie opłucnowej lewej obserwowano odczyn płynowy powodujący zatarcie kąta przeponowo-żebrowego, ponadto powiększenie sylwetki serca w całości, wnękę prawą naczyniową, lewą częściowo przesłoniętą.

1. Jakie przyczyny należy rozważać, poszukując podłoża duszności u prezentowanego chorego?

a. Niewydolność serca

b. Zapalenie płuc

c. Astmę oskrzelową

d. Zatorowość płucną

e. Wszystkie powyższe

Wszystkie wymienione przyczyny w większym lub mniejszym stopniu należy wziąć pod uwagę, rozważając podłoże duszności wraz z towarzyszącymi dolegliwościami bólowymi w klatce piersiowej. Pacjenta przyjęto na oddział intensywnej opieki kardiologiczne...

2. Funkcję skurczową lewej komory serca w badaniu echokardiograficznym przezklatkowym możemy ocenić za pomocą następujących parametrów:

a. Frakcji wyrzutowej (EF – ejection fraction)

b. Szybkości zmiany ciśnienia w lewej komorze (dP/dt)

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

3. Prawidłowe początkowe leczenie niewydolności serca składa się dziś zazwyczaj z czterech substancji, do których zaliczamy:

a. Lek moczopędny, sartan, antagonistę kanału wapniowego, β-adrenolityk

4. Do przyczyn choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy należą:

a. Zakażenie Helicobacter pylori

Podsumowanie

W ciągu ostatnich dwóch dekad liczba rozpoznawanych przypadków kardiomiopatii z niescalenia mięśnia lewej komory wzrosła istotnie, choć prawdziwa częstość jej występowania nie jest [...]
Do góry