Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Pytania przygotowała dr hab. n. med. Anna Piekarska, prof. UM

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Anna Piekarska, prof. UM, Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Kniaziewicza 1/5, Pawilon F, 91-347 Łódź.

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

1.40-letni mężczyzna został przywieziony na SOR z powodu żółtaczki trwającej od doby, zaburzeń świadomości i cech skazy krwotocznej. W badaniu przedmiotowym stwierdzono brak wodobrzusza, obrzęków i powiększenia śledziony. Ponadto w wywiadzie odnotowano długotrwały ból zęba, z powodu którego pacjent zażywał ostatnio paracetamol. Dwa miesiące temu wykonał tatuaż. Najbardziej prawdopodobne jest rozpoznanie:

a. Alkoholowej marskości wątroby

b. Marskości wątroby w okresie niewydolności

c. Ostrej niewydolności wątroby w przebiegu zatrucia paracetamolem lub WZW

d. Przewlekłego zapalenia wątroby

e. Raka wątrobowokomórkowego

Komentarz

Szybko narastająca żółtaczka, skaza krwotoczna i encefalopatia wątrobowa to objawy ostrej niewydolności wątroby. Jej przyczyną w tym przypadku może być zatrucie paracetamolem lub piorunująca postać WZW B lub C nabytego w trakcie wykonywania tatuażu.

Wymienione objawy przeczą przewlekłej chorobie wątroby wymienionej w punktach A, B i E. W tych przypadkach pojawiłyby się cechy nadciśnienia wrotnego (wodobrzusze). Przewlekłe zapalenie wątroby bez dodatkowej ostrej patologii wątroby nie jest objawem niewydolności wątroby.


2. Do poradni POZ zgłosił się 16-letni chłopiec. W czasie lekcji wychowania fizycznego na sali gimnastycznej skaleczył się w rękę. Chłopiec był szczepiony wg kalendarza szczepień. Postępowanie powinno obejmować:

1. zaopatrzenie rany

2. szczepienie Td

3. podanie końskiej surowicy przeciwtężcowej 3000 j.m.

4. podanie ludzkiej swoistej immunoglobuliny 250 j.m.

5. szczepienie Td i kolejne dawki wg schematu 0, 1, 6 miesięcy

a. 1

b. 1 + 2

c. 1 + 2 + 3

d. 1 + 2 + 3 + 4

e. 1 + 2 + 3 + 4 + 5

Komentarz

Prawidłowo szczepiony szesnastolatek jest w okresie immunizacji w stosunku do toksyny tężca. Nie wymaga dawki przypominającej anatoksyny, a tym bardziej antytoksyny. Jednocześnie miejsce zdarzenia wyklucza zakażenie tężcem. W każdym przypadku nale...

Do góry