Prawo dla lekarza

Tajemnica lekarska

dr n. praw. Radosław Tymiński

Radca prawny

www.prawalekarza.pl

Adres do korespondencji: prawa.lekarza@gmail.com

Tajemnicę lekarską po śmierci pacjenta może uchylić osoba bliska pacjentowi.

W dniu 5 sierpnia 2016 r. weszła w życie niewielka zmiana ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (dalej: u.z.l.).1 Ma ona ogromne znaczenie dla wszystkich lekarzy, ponieważ modyfikuje zasady dotyczące tajemnicy zawodowej po śmierci pacjenta.

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami lekarz był związany tajemnicą zawodową po śmierci pacjenta, ponieważ jedyny regulujący to zagadnienie przepis – art. 40 ust. 3 u.z.l. – brzmiał tak: „Lekarz, z zastrzeżeniem sytuacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5, jest związany tajemnicą również po śmierci pacjenta”. Obecnie zagadnienie to regulują dwa przepisy:

  • art. 40 ust. 3: „Lekarz, z zastrzeżeniem sytuacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5, jest związany tajemnicą również po śmierci pacjenta, chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi osoba bliska w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Osoba bliska wyrażająca zgodę na ujawnienie tajemnicy może określić zakres jej ujawnienia, o którym mowa w ust. 2a”.
  • art. 40 ust. 3a: „Zwolnienia z tajemnicy lekarskiej, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje się, jeśli ujawnieniu tajemnicy sprzeciwi się inna osoba bliska w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”.
Do góry