Słowo wstępne

Słowo wstępne

Wal­de­mar Ba­na­siak

Re­dak­tor Na­czel­ny

Small banasiak waldemar fmt

Wal­de­mar Ba­na­siak

Sza­now­ni Pań­stwo,

W lu­to­wym nu­me­rze „Me­dy­cy­ny po Dy­plo­mie” do­mi­nu­ją pro­ble­my pul­mo­no­lo­gicz­ne i dia­be­to­lo­gicz­ne. Prof. Piotr Ku­na z dr Iza­be­lą Ku­pryś­-Li­piń­ską opa­trzy­li ko­men­ta­rzem zak­tu­ali­zo­wa­ne wy­tycz­ne GOLD do­ty­czą­ce dia­gno­sty­ki, le­cze­nia i pre­wen­cji prze­wle­kłej ob­tu­ra­cyj­nej cho­ro­by płuc (PO­ChP), któ­ra na ca­łym świe­cie jest istot­nym pro­ble­mem zdro­wot­nym, spo­łecz­nym i eko­no­micz­nym. Przy­swo­je­nie no­wych wy­tycz­nych GOLD z pew­no­ścią po­zy­tyw­nie wpły­nie na za­cho­wa­nia dia­gno­stycz­no­-te­ra­peu­tycz­ne le­ka­rzy oraz na po­pra­wę ja­ko­ści ży­cia i re­duk­cję umie­ral­no­ści cho­rych na PO­ChP. Zna­cze­nie za­ka­że­nia w pa­to­ge­ne­zie i we wpły­wie na hi­sto­rię na­tu­ral­ną PO­ChP mi­mo wie­lu lat do­świad­czeń na­dal nie jest jed­no­znacz­ne. Se­thi i Mur­phy pod­su­mo­wa­li wie­dzę na ten te­mat i na­kre­śli­li ocze­ki­wa­nia le­ka­rzy oraz kie­run­ki dal­szych ba­dań. Ko­lej­ny ar­ty­kuł po­świę­co­no przy­dat­no­ści kli­nicz­nej skal pro­gno­stycz­nych PSI i CURB­-65 w oce­nie cięż­ko­ści za­pa­le­nia płuc. Dzię­ki ich wy­ko­rzy­sta­niu już w trak­cie pierw­sze­go kon­tak­tu z cho­rym, u któ­re­go roz­po­zna­je­my za­pa­le­nie płuc, moż­na zde­cy­do­wać, czy go ho­spi­ta­li­zo­wać, czy le­czyć am­bu­la­to­ryj­nie. Nie­zwy­kle in­te­re­su­ją­cy jest ar­ty­kuł po­świę­co­ny po­zasz­pi­tal­nym za­ka­że­niom szcze­pa­mi gron­kow­ca zło­ci­ste­go opor­ny­mi na me­ty­cy­li­nę z uwa­gi na wy­jąt­ko­wo zróż­ni­co­wa­ny prze­bieg kli­nicz­ny, du­żą zja­dli­wość, a tak­że z po­wo­du na­ra­sta­ją­cej licz­by tych za­ka­żeń i zmien­ną wraż­li­wość na an­ty­bio­ty­ko­te­ra­pię. In­for­ma­cje za­war­te w ar­ty­ku­le Abra­ha­mia­na i Sny­de­ra za­pew­ne za­in­te­re­su­ją wie­lu czy­tel­ni­ków.

W związ­ku z pre­zen­ta­cją roz­bież­nych wy­ni­ków trzech ba­dań AC­CORD, AD­VAN­CE i VADT oce­nia­ją­cych, czy in­ten­syw­ne le­cze­nie cu­krzy­cy jest sku­tecz­niej­sze w po­rów­na­niu ze stan­dar­do­wym po­stę­po­wa­niem, ame­ry­kań­skie to­wa­rzy­stwo dia­be­to­lo­gicz­ne i dwa to­wa­rzy­stwa kar­dio­lo­gicz­ne opu­bli­ko­wa­ły wspól­ne sta­no­wi­sko bę­dą­ce zbio­rem prak­tycz­nych za­sad po­stę­po­wa­nia w tej gru­pie cho­rych. Wy­tycz­ne te zo­sta­ły opa­trzo­ne ko­men­ta­rzem prof. Da­riu­sza Mo­czul­skie­go, któ­re moż­na pod­su­mo­wać, że ce­le le­cze­nia u cho­rych na cu­krzy­cę uzy­sku­je­my po­przez in­dy­wi­du­ali­za­cję po­stę­po­wa­nia te­ra­peu­tycz­ne­go, a nie sku­pia­nie uwa­gi tyl­ko na osią­ga­niu okre­ślo­ne­go po­zio­mu gli­ke­mii. W kon­tek­ście te­go do­ku­men­tu cie­ka­wie ja­wi się ar­ty­kuł Lo­uisa Mon­nie­ra o zna­cze­niu kli­nicz­nym i naj­sku­tecz­niej­szych me­to­dach wy­rów­na­nia hi­per­gli­ke­mii po­po­sił­ko­wej, któ­ra na­le­ży do pod­sta­wo­wych, obok gli­ke­mii na czczo i po­zio­mu he­mo­glo­bi­ny gli­ko­wa­nej, pa­ra­me­trów kon­tro­li cu­krzy­cy. Pro­ble­mu dia­be­to­lo­gicz­ne­go do­ty­czy też opis przy­pad­ku mło­dej ko­bie­ty ze zmia­na­mi skór­ny­mi w prze­bie­gu cu­krzy­cy ty­pu 1 z pre­zen­ta­cją to­ku po­stę­po­wa­nia dia­gno­stycz­ne­go i za­sto­so­wa­ne­go le­cze­nia opra­co­wa­ny przez ze­spół prof. Eu­ge­niu­sza Ba­ra­na.

Czę­stość wy­ko­ny­wa­nych prze­zskór­nych za­bie­gów re­wa­sku­la­ry­za­cyj­nych (PCI) u cho­rych z cho­ro­bą wień­co­wą na ca­łym świe­cie na­ra­sta. Tak jak nie ma wąt­pli­wo­ści, że za­bie­gi PCI są opty­mal­nym po­stę­po­wa­niem u cho­rych z ostrym ze­spo­łem wień­co­wym z unie­sie­niem od­cin­ka ST i bez unie­sie­nia ST, bę­dą­cych w gru­pie wy­so­kie­go ry­zy­ka, tak ist­nie­je wie­le roz­bież­nych opi­nii od­no­śnie ko­rzy­ści w ca­łej gru­pie cho­rych ze sta­bil­ną cho­ro­bą wień­co­wą. Wspól­nie z prof. Pio­trem Po­ni­kow­skim przed­sta­wi­li­śmy na­sze spoj­rze­nie na za­sa­dy kwa­li­fi­ka­cji do za­bie­gów PCI pa­cjen­tów ze sta­bil­ną cho­ro­bą wień­co­wą. Część kar­dio­lo­gicz­ną uzu­peł­nia ar­ty­kuł Abru­ty­na i wsp. na te­mat za­cho­waw­cze­go le­cze­nia in­fek­cyj­ne­go za­pa­le­nia wsier­dzia, któ­re­go czę­stość z uwa­gi na ro­sną­cą licz­bę róż­no­rod­nych im­plan­ta­cji urzą­dzeń w ser­cu wzra­sta i przy­spa­rza wie­le pro­ble­mów w kon­tek­ście wcze­sne­go roz­po­zna­nia, iden­ty­fi­ka­cji mi­kro­or­ga­ni­zmu i sku­tecz­ne­go le­cze­nia.

W ra­mach edu­ka­cji z za­kre­su ga­stro­en­te­ro­lo­gii ko­niecz­nie na­le­ży prze­czy­tać ar­ty­kuł na te­mat le­cze­nia prze­wle­kłe­go za­pa­le­nia trzust­ki. Tak­że ar­ty­kuł Gur­nel­la do­ty­czą­cy in­ter­pre­ta­cji nie­ty­po­wych wy­ni­ków ba­dań czyn­no­ści tar­czy­cy upo­rząd­ku­je na­szą wie­dzę w tym za­kre­sie.

Po­le­cam Pań­stwu nie­zwy­kle prak­tycz­ny ar­ty­kuł prof. An­to­nie­go Pru­siń­skie­go na te­mat jed­ne­go z częst­szych ob­ja­wów w cho­ro­bach neu­ro­lo­gicz­nych i la­ryn­go­lo­gicz­nych, ja­kim są za­wro­ty gło­wy.

Oczy­wi­ście jak zwy­kle pu­bli­ku­je­my 10 py­tań z eg­za­mi­nu z in­ter­ny opa­trzo­nych ko­men­ta­rza­mi eks­per­tów.

Ży­czę Pań­stwu przy­jem­nej lek­tu­ry.

Medium podpis opt
Do góry