W obiektywie nauki

Aktywny makrofag

Ko­lo­ro­wa­ny ob­raz ska­nin­go­wej mi­kro­sko­pii elek­tro­no­wej przed­sta­wia wę­dru­ją­cą ko­mór­kę żer­ną (ma­kro­fa­ga). Ak­ty­wo­wa­ny ma­kro­fag uży­wa wy­pu­stek cy­to­pla­zmy jak koń­czyn do prze­miesz­cza­nia się i ota­cza­nia ciał ob­cych, któ­re na­stęp­nie fa­go­cy­tu­je. Po ich stra­wie­niu pre­zen­tu­je an­ty­ge­ny po­wierzch­nio­we in­tru­za lim­fo­cy­tom T hel­per, co w kon­se­kwen­cji do­pro­wa­dza do pro­duk­cji swo­istych prze­ciw­ciał.

Medium spl p276 022 opt
Do góry