Program edukacyjny: dermatologia

Zmiany skórne u chorej na cukrzycę

lek. Iwona Kuczborska
lek. Aleksandra Murawska-Jasak
dr n. med. Joanna Maj

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM we Wrocławiu

Medycyna po Dyplomie 2009; 18/2:84-86

Program edukacyjny akredytowany przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne i koordynowany przez prof. dr. hab. med. Eugeniusza Barana

Opis przy­pad­ku

18-let­nią ko­bie­tę przy­ję­to do Kli­ni­ki Der­ma­to­lo­gii AM we Wro­cła­wiu w ce­lu dia­gno­sty­ki i le­cze­nia zmian skór­nych, któ­re roz­wi­ja­ły się od oko­ło 4 mie­się­cy. Żół­to­fio­le­to­we i czer­wo­no­fio­le­to­we wy­kwi­ty z cha­rak­te­ry­stycz­nym prze­świe­ca­niem na­czyń w czę­ści środ­ko­wej zlo­ka­li­zo­wa­ne by­ły na pod­udziach oraz grzbie­tach stóp (ryc. 1 i 2). Pa­cjent­ka nie zgła­sza­ła żad­nych to­wa­rzy­szą­cych im do­le­gli­wo­ści. W 8 r.ż. roz­po­zna­no u niej cu­krzy­cę ty­pu 1 i cho­ra roz­po­czę­ła te­ra­pię in­su­li­ną – ostat­nio sto­so­wa­ła Hu­ma­log (roz­twór in­su­li­ny li­spro) i Le­ve­mir (roz­twór in­su­li­ny de­te­mir). Pod­czas ho­spi­ta­li­za­cji kil­ka­krot­ne po­mia­ry gli­ke­mii wy­ka­zy­wa­ły zwyż­ki glu­ko­zy (>200 mg/dl). Po­za tym w in­nych ba­da­niach la­bo­ra­to­ryj­nych nie stwier­dzo­no istot­nych od­chy­leń od nor­my. Na pod­sta­wie ty­po­we­go ob­ra­zu kli­nicz­ne­go i wy­wia­du okre­ślo­no cha­rak­ter zmian skór­nych i za­sto­so­wa­no le­cze­nie pen­tok­sy­fi­li­ną o prze­dłu­żo­nym dzia­ła­niu 1 × 400 mg/24h oraz ta­kro­li­mu­sem miej­sco­wo w po­łą­cze­niu z me­zo­te­ra­pią.

Pa­cjent­kę wy­pi­sa­no do do­mu z za­le­ce­niem kon­ty­nu­acji te­ra­pii w try­bie am­bu­la­to­ryj­nym oraz zgło­sze­nia się na kon­sul­ta­cję en­do­kry­no­lo­gicz­ną (ewen­tu­al­na mo­dy­fi­ka­cja le­cze­nia cu­krzy­cy).

Py­ta­nia (mo­że być kil­ka pra­wi­dło­wych od­po­wie­dzi):

  • Small 2596
  • Small 2595

Rycina 1. Cha­rak­te­ry­stycz­ne dla cho­ro­by zmia­ny skór­ne zlo­ka­li­zo­wa­ne na (a) pod­udziu i (b) grzbie­to­wej po­wierzch­ni sto­py

1. Naj­bar­dziej praw­do­po­dob­nym roz­po­zna­niem w opi­sy­wa­nym przy­pad­ku jest:

a) Ob­umie­ra­nie tłusz­czo­we

b) Sar­ko­ido­za

c) Twar­dzi­na ogra­ni­czo­na

d Łusz­czy­ca zwy­kła


2. Etio­pa­to­ge­ne­za opi­sy­wa­nej jed­nost­ki cho­ro­bo­wej to:

a) Za­ka­że­nie prąt­kiem gruź­li­cy

b) Zmia­ny na­czy­nio­we do­ty­czą­ce głów­nie drob­nych tęt­ni­czek, po­wsta­ją­ce w wy­ni­ku od­kła­da­nia się gli­ko­pep­ty­dów w ich ścia­nach

c) Od­kła­da­nie się prze­ciw­ciał prze­ciw­ją­dro­wych w na­skór­ku

d) Za­ka­że­nie wi­ru­so­we


3. Naj­częst­szą lo­ka­li­za­cją zmian jest:

a) Twarz

b) Tu­łów

c) Wy­prost­ne po­wierzch­nie pod­udzi i grzbie­ty stóp

Do góry