Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Pytania przygotowała lek. Magdalena Wąsik

Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Adres do korespondencji: lek. Magdalena Wąsik, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny; e-mail: wasik.magdalena@interia.pl

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.


1. 27-letnia ciężarna (ciąża pierwsza, 25 t.c.) od około 10 lat leczona z powodu astmy zgłosiła się do lekarza rodzinnego z powodu narastającej od kilku dni duszności – początkowo wysiłkowej, a od 2 dni spoczynkowej. Pacjentka wiąże początek objawów z infekcją górnych dróg oddechowych. Pozostaje pod opieką poradni pulmonologicznej. Przyjmuje budezonid w dawce 200 μg 2 razy dziennie i salmeterol w dawce 50 μg 2 razy dziennie oraz salbutamol doraźnie, co dotychczas zapewniało dobrą kontrolę astmy. Przy przyjęciu chora była w stanie średnim, z dusznością spoczynkową, mówiła przerywanymi zdaniami. Wysycenie hemoglobiny tlenem mierzone pulsoksymetrem – SaO2 93%. W badaniu fizykalnym stwierdzono cechy nieżytu nosa, zaczerwienione gardło; w osłuchiwaniu klatki piersiowej cichy szmer pęcherzykowy obustronnie i liczne, głośne świsty nad polami obu płuc. Jakie postępowanie jest najwłaściwsze w tym przypadku?

a. Należy zalecić podwojenie dawki glikokortykosteroidu wziewnego oraz kontrolę ambulatoryjną za 2 dni w celu ewentualnej modyfikacji leczenia

b. Należy zalecić podwojenie dawki glikokortykosteroidu wziewnego i zastosować glikokortykosteroidy doustnie przez 7 dni

c. Należy zalecić podwojenie dawki glikokortykosteroidu wziewnego, zastosować glikokortykosteroidy doustnie przez 7 dni oraz dołączyć preparat teofiliny

d. Należy skierować chorą do szpitala

Komentarz

Ciąża może modyfikować przebieg astmy. Uważa się, że u ok. 1/3 ciężarnych astma ma taki sam przebieg jak przed ciążą, u 1/3 jej przebieg się pogarsza, a u 1/3 zmniejsza swoje nasilenie. Do zaostrzenia choroby, które stanowi poważne zagrożenie dla ...

2. 74-letni mężczyzna od około 15 lat chory na nadciśnienie tętnicze, z wywiadem czynnego nikotynizmu 40 paczkolat, od 5 lat pozostający pod opieką poradni pulmonologicznej i leczony z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP, katego...

Do góry