W obiektywie nauki

Nabłonek dróg oddechowych pokryty alergenami. Ko­lo­ro­wa­ny ob­raz ska­nin­go­wej mi­kro­sko­pii elek­tro­no­wej przed­sta­wia po­wierzch­nię urzę­sio­ne­go na­błon­ka tcha­wi­cy, na któ­rym znaj­du­ją się pył­ki ro­ślin (po­ma­rań­czo­we) i dro­bin­ki py­łu (brą­zowa­we). Po­więk­sze­nie ok. 3000 ra­zy.

Medium spl m320 172 opt
Do góry