W obiektywie nauki

Ko­lo­ro­wa­ny ob­raz mi­kro­sko­pii świetl­nej przed­sta­wia­ją­cy prze­krój przez ko­smek je­li­to­wy. Je­go po­wierzch­nię po­kry­wa­ją ko­mór­ki na­błon­ka jed­no­war­stwo­we­go wal­co­wa­te­go (ja­sno­brą­zo­we), po­mię­dzy któ­ry­mi znaj­du­ją się wy­dzie­la­ją­ce śluz ko­mór­ki kub­ko­we (nie­bie­skie). Pod war­stwą na­błon­ka uwi­docz­nio­no, od­po­wia­da­ją­ce za wchła­nia­nie stra­wio­nych sub­stan­cji po­kar­mo­wych, en­te­ro­cy­ty (czer­wo­ne). Pod ni­mi znaj­du­je się wzmac­nia­ją­ca struk­tu­rę ko­sm­ka tkan­ka łącz­na, w któ­rej prze­bie­ga­ją na­czy­nia krwio­no­śne.

Medium p5200266 spl fmt
Do góry