Nowości w praktyce

Rozważania po badaniu ACTIVE-A
Czy kwas acetylosalicylowy z klopidogrelem może być alternatywą dla warfaryny w prewencji udaru mózgu u chorych z migotaniem przedsionków?

dr n. med. Sławomir Katarzyński

OPIS BADANIA

Celem badania było porównanie skuteczności i bezpieczeństwa terapii kwasem acetylosalicylowym w skojarzeniu z klopidogrelem z leczeniem kwasem acetylosalicylowym plus placebo u chorych z migotaniem przedsionków, którzy z powodu zbyt wysokiego ryzyka krwawienia nie mogli stosować doustnych antykoagulantów. Jednocześnie pacjenci ci byli obciążeni wysokim ryzykiem udaru mózgu (kryterium włączenia: co najmniej jeden czynnik ryzyka poza obecnością migotania).

Zgodnie z zasadami randomizacji chorych przydzielono do jednej z dwóch grup. W pierwszej zastosowano leczenie kwasem acetylosalicylowym w dawce 75-100 mg/24h w skojarzeniu z klopidogrelem w dawce 75 mg/24h (n=3772), w drugiej natomiast podawano kwas acetylosalicylowy w dawce 75-100 mg/24h plus placebo (n=3782). U 64% badanych migotanie przedsionków miało charakter utrwalony, 85% chorowało na nadciśnienie tętnicze, 13% przebyło wcześniej udar mózgu, 14% zawał serca, a cechy niewydolności serca stwierdzono u 33% chorych.

Podwójna terapia antyagregacyjna była dobrze tolerowana przez stosujących ją pacjentów. W porównaniu z leczeniem samym kwasem acetylosalicylowym terapia skojarzona zaowocowała redukcją częstości zdarzeń klinicznych składających się na pierwszorzędowy złożony parametr oceny końcowej (6,8% w porównaniu z 7,6% rocznie, ryzyko względne [RR] 0,89, 95% CI, 0,81-0,98, p=0,01). Obejmował on wystąpienie udaru mózgu, zawału serca, incydentu zatorowości obwodowej lub zgonu z przyczyn naczyniowych. Częstość udarów mózgu okazała się istotnie niższa w grupie terapii skojarzonej (2,4% względem 3,3%/rok, RR 0,72, 95% CI, 0,62-0,83, p<0,001), jednak stwierdzono też wyższe ryzyko poważnych krwawień (2,0% względem 1,3%/rok, RR 1,57, 95% CI, 1,29-1,92, p<0,001).

Badanie ACTIVE wykazało zatem, że podwójna terapia antyagregacyjna kwasem acetylosalicylowym i klopidogrelem zmniejsza o 28% ryzyko względne udaru mózgu w podgrupie chorych z migotaniem przedsionków, którzy ze względu na zbyt duże ryzyko powikłań krwotocznych nie mogą stosować rutynowego leczenia doustnym antykoagulantem. Niestety, w przypadku połączenia dwóch leków antyagregacyjnych obserwuje się także wzrost częstości poważnych krwawień (o 43%), co istotnie ogranicza możliwości stosowania takiej terapii.

nowości w praktyce

Do góry