Nowości w praktyce

Astma a miażdżyca

lek. Damian Tworek

OPIS BADANIA

Camargo i wsp. są autorami intrygującego doniesienia na temat śmiertelności kobiet chorujących na astmę oskrzelową w zależności od tego, czy stosowały glikokortykosteroid wziewny, czy też nie przyjmowały leku tej grupy. Wyniki tego badania są częścią rozpoczętego w 1976 r. w USA Nurses’ Health Study. Wzięło w nim udział ponad 120 tysięcy pielęgniarek z 11 stanów, które wypełniły dostarczone im pocztą kwestionariusze dotyczące stanu ich zdrowia. Formularze te wciąż są wysyłane do kobiet biorących udział w badaniu w 2-letnich odstępach czasu.

W 1998 r. badacze uzupełnili podstawowy kwestionariusz o pytania na temat objawów ze strony dolnych dróg oddechowych i stosowanego z tego powodu leczenia. Wysłano je do tych uczestniczek, które 2 lata wcześniej zgłosiły rozpoznanie u nich astmy oskrzelowej. Do analizy włączono dane od 2671 kobiet z przewlekłą astmą oskrzelową, zdefiniowaną jako choroba rozpoznana przez lekarza, zgłaszana w kolejnych kwestionariuszach w latach 1988-1996, wymagająca stosowania przynajmniej jednego z leków kontrolujących chorobę (steroid wziewny lub systemowy, teofilina, lek antyleukotrienowy, kromony), bez współistnienia innych chorób układu oddechowego, m.in. przewlekłej obturacyjnej choroby płuc lub sarkoidozy. Dodatkowe zmienne włączone do modelu statystycznego obejmowały wiek, ciężkość astmy (łagodna, umiarkowana lub ciężka), status palacza, choroby serca i nowotworowe, udar mózgu w wywiadzie oraz stosowanie kwasu acetylosalicylowego i statyn. Dane dotyczące śmiertelności zbierano przez 5 lat, do 2003 r., na podstawie informacji uzyskanych od najbliższych krewnych, współpracowników, z urzędów pocztowych lub z National Death Index. Przyczynę śmierci ustalano, analizując akty zgonu i dokumentację medyczną zmarłych osób.

Spośród 2671 kobiet z przewlekłą astmą oskrzelową 54% stosowało wziewny glikokortykosteroid. Grupy kobiet leczonych steroidami wziewnymi lub ich nieprzyjmujące były podobne pod względem danych demograficznych i innych uwzględnionych w analizie zmiennych. W trakcie 5-letniej obserwacji zmarło 87 kobiet (3,3%): 31 z powodu chorób nowotworowych, 22 wskutek chorób sercowo-naczyniowych, 34 z powodu innych przyczyn. W grupie kobiet stosujących lub niestosujących steroidy wziewne zmarło odpowiednio 36 (2,5%) i 51 (4,2%) kobiet. Na podstawie analizy wieloczynnikowej wśród kobiet stosujących wziewne steroidy stwierdzono zmniejszone ryzyko całkowitej śmiertelności (OR=0,58; 95% CI, 0,36-0,92) i ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych (OR=0,35; 95% CI, 0,13-0,93). Terapia lekami tej grupy nie wiązała się ze zmniejszonym ryzykiem śmierci wskutek choroby nowotworowej lub z innych przyczyn.

Do góry