Small 10672

Rycina 9. Uproszczony algorytm oceny nieprawidłowego funkcjonowania stymulatora

Jeżeli podejrzewa się nieprawidłowe funkcjonowanie stymulatora, podstawowe znaczenie dla ustalenia rozpoznania mają badanie przedmiotowe, EKG, zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej i kontrola stymulatora (ryc. 6-9). Nieprawidłowe funkcjonowanie stymulatora można ogólnie podzielić na zaburzenia czuwania i zaburzenia stymulacji. Należy również wziąć pod uwagę artefakty rejestracji, odpowiedź na przyłożenie magnesu i niedokładne zaprogramowanie.

Small 7390

Tabela 9. Rozwiązywanie częstych problemów związanych z interferencją elektromagnetyczną u pacjentów ze stymulatorami

Do zaburzeń czuwania należą niedostateczna i nadmierna czułość stymulatora. Niedostateczna czułość może być spowodowana zmianami związanymi z samą elektrodą (przemieszczenie, złamanie) lub ze zmianami na granicy między elektrodą a mięśniem sercowym (zmiana sekwencji aktywacji, jak w przypadku nowego bloku odnogi pęczka Hisa lub przedwczesnych pobudzeń komorowych, zaburzenia elektrolitowe, wpływ nowych leków, „dojrzewanie” elektrody i włóknienie tkanki dookoła niej, zawał w okolicy końcówki elektrody itd.). Nadmierna czułość to reagowanie na niewłaściwe sygnały. Mogą to być elementy składowe prawidłowego EKG, takie jak załamki P, R lub T, a także artefakty stymulacji. Mogą to też być potencjały czynnościowe z mięśni szkieletowych (np. przepony). Gdy stymulator znajdzie się w silnym polu elektrycznym (np. generowanym przez spawarkę łukową), może nastąpić interferencja elektromagnetyczna. Sposoby rozwiązywania związanych z nią częstych problemów podsumowano w tabeli 9. Do innych przyczyn nadmiernej czułości należy nieprawidłowe funkcjonowanie elektrody lub generatora impulsów (złamanie elektrody, obluzowanie śrub mocujących, awaria któregoś z komponentów układu).

Brak skutecznej stymulacji może wynikać z problemów związanych z elektrodą (przemieszczenie, złamanie) lub generatorem impulsów (zużycie baterii, obluzowanie śrub mocujących) bądź też zmian na granicy między elektrodą a otaczającą tkanką (włóknienie, zaburzenia elektrolitowe, wpływ leków, zawał w okolicy końcówki elektrody itd.). Stymulacja w nieoczekiwanym odstępie lub z nieoczekiwaną częstością jest najczęściej wynikiem działania bodźca w postaci zdarzenia zarejestrowanego przez stymulator lub efektem specjalnego algorytmu, takiego jak wygładzanie częstości rytmu, stymulacja narzuconym szybkim rytmem, stymulacja w odpowiedzi na znaczny spadek częstości rytmu własnego lub histereza. Należy również wziąć pod uwagę możliwość częstoskurczu stymulatorowego. Jest on często inicjowany przez przedwczesne pobudzenie komorowe przewiedzione wstecznie do przedsionków przez łącze przedsionkowo-komorowe. Ten wsteczny sygnał zostaje następnie zarejestrowany przez stymulator w kanale przedsionkowym i rozpoczyna stymulację komory. Wystymulowane pobudzenie komorowe zostaje przewiedzione wstecznie do przedsionków i w ten sposób zostaje zamknięty obwód częstoskurczu stymulatorowego. Większość stymulatorów jest wyposażona w algorytmy służące do rozpoznawania i przerywania częstoskurczu stymulatorowego. Za inne rzadkie, ale niebezpieczne przyczyny dużej częstości stymulacji odpowiedzialne są awarie komponentów układu stymulatora (np. szybka stymulacja spowodowana awarią układów elektronicznych generatora, częstoskurcz inicjowany przez czujnik aktywności w stymulatorach z adaptowaną częstością stymulacji).

Rozwiązywanie problemów: podstawowe zasady

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mogą znaleźć się w sytuacji, w której nie ma możliwości uzyskania natychmiastowej pomocy odpowiedniego specjalisty w celu rozwiązania problemu dotyczącego stymulatora. Ogólny sposób rozwiązywania takich problemów przedstawiono w następnych akapitach i na rycinie 9.

W przypadku podejrzenia nieprawidłowego funkcjonowania stymulatora należy zarejestrować EKG, najlepiej z 12 odprowadzeń. Następnym krokiem jest ustalenie obecności impulsów generowanych przez stymulator lub stwierdzenie ich braku. Cyfrowe systemy rejestracji mogą filtrować artefakty stymulacji („iglice” stymulatora), ale może ich też w ogóle nie być w zapisie. W takich przypadkach może być pomocna analiza morfologii zespołów QRS i osi elektrycznej serca.

Obecność impulsów stymulatora w EKG

Jeżeli występują artefakty stymulacji, trzeba ustalić, czy następuje skuteczna stymulacja. Jej brak wskazuje zwykle na niedokładne zaprogramowanie stymulatora, mechaniczną awarię układu bądź też wpływ czynników metabolicznych lub leków. W przypadku skutecznej stymulacji z właściwą częstością zaburzenia samej stymulacji są mało prawdopodobne. Jeżeli stymulacja jest skuteczna, ale następuje z nieprawidłowo małą częstością, należy rozważyć nadmierną czułość stymulatora lub mechaniczną awarię układu stymulującego. Częstość stymulacji może być również zbyt szybka z powodu nieprawidłowego śledzenia aktywności własnej serca, niedostatecznej czułości urządzenia, odpowiedzi na sygnały rejestrowane przez czujnik aktywności lub awarii mechanicznej (np. awarii układów elektronicznych generatora będącej przyczyną nieprawidłowo szybkiej stymulacji).

Brak impulsów stymulatora w EKG

Jeżeli występuje własny rytm serca z częstością, która prawidłowo hamuje stymulator, do urządzenia można przyłożyć magnes, co pozwala ustalić, czy następuje odpowiednia stymulacja z zaprogramowaną częstością (tzw. asynchroniczna – w przypadku stymulatora komorowego w trybie stymulacji asynchronicznej – VOO) i czy jest ona skuteczna. Jeżeli częstość rytmu własnego jest wolna lub wcale go nie ma, odpowiedź na przyłożenie magnesu umożliwia różnicowanie między nadmierną czułością stymulatora a mechaniczną awarią układu stymulującego (ryc. 9). Ostateczną ocenę stymulatora powinien przeprowadzić odpowiedni specjalista za pomocą właściwego programatora. Reakcja implantowanych kardiowerterów-defibrylatorów na przyłożenie magnesu jest zupełnie inna, a dalsze omówienie tej kwestii wykracza poza zakres tematyki niniejszego przeglądu.

Postępowanie w okresie okołooperacyjnym

Omówienia wymaga również postępowanie u pacjentów ze stymulatorami w okresie okołooperacyjnym. Często spotykane interakcje wiążą się z interferencją elektromagnetyczną lub interferencją z czujnikami aktywności służącymi do modulacji częstości stymulacji. Jeżeli nie podejmie się szczególnych kroków, interferencja elektromagnetyczna podczas stosowania elektrokoagulacji może spowodować czasowe lub rzadko trwałe zaburzenia funkcjonowania stymulatora. Interferencja elektromagnetyczna spowodowana elektrokoagulacją może być nieprawidłowo wyczuwana w kanale komorowym i prowadzić do zahamowania stymulacji. Możliwe jest również jej wyczuwanie w kanale przedsionkowym, co wpływa na zwiększoną częstość stymulacji komorowej (jeżeli stymulator jest zaprogramowany na tryb śledzenia).

W okresie okołooperacyjnym lekarz powinien zastosować następujące środki ostrożności: 1) przed operacją uzyskać informacje na temat sposobu zaprogramowania stymulatora; 2) zidentyfikować pacjentów zależnych od stymulatora i ściśle ich monitorować, niekiedy za pomocą metod inwazyjnych (w celu zablokowania czuwania do stymulatora można przyłożyć magnes lub też przed operacją stymulator można przeprogramować w tryb stymulacji asynchronicznej [VOO]); 3) zapewnić możliwość czasowej stymulacji na wypadek sytuacji awaryjnej; 4) podczas elektrokoagulacji stosować krótkotrwałe impulsy o małej energii (najlepiej w konfiguracji dwubiegunowej); 5) unikać stosowania elektrokoagulacji w pobliżu samego stymulatora i umieszczać elektrody uziemiające z dala od tego urządzenia; 6) na czas operacji wyłączyć funkcję modulacji częstości stymulacji oraz 7) skontrolować i ewentualnie przeprogramować stymulator po operacji.

Wnioski

Stymulacja serca jest ważną metodą stosowaną w leczeniu różnych chorób serca. Lekarz praktyk powinien znać obecne wskazania do stymulacji, ograniczenia tej metody oraz podstawowe funkcje stymulatorów. Dalszy postęp technologiczny i wyniki obecnie trwających prób klinicznych przyczynią się do lepszego zrozumienia patofizjologii serca i wpłyną na rozszerzenie wskazań do wszczepienia stymulatora opartych na dowodach z badań naukowych.

Do góry