Horyzonty medycyny

Obrazowanie nowotworów

Dow-Mu Koh

Royal College of Physicians

Cancer imaging Horizons in Medicine 2007; 19:229-237

Tłum. LIDEX

Nie ma nic stałego za wyjątkiem zmian.

Heraklit, VI wiek p.n.e.

Wprowadzenie

Historię diagnostyki obrazowej ostatniego wieku cechują gwałtowne zmiany. W 1895 r. Wilhelm Roentgen odkrył promienie X, które po raz pierwszy umożliwiły wizualizację struktur kostnych znajdujących się wewnątrz ciała. Późniejsza synteza rozpuszczalnych w wodzie środków kontrastujących (lata 30. XX wieku) oraz izotopów promieniotwórczych (lata 40. XX wieku) rozszerzyły zakres dostępnych badań obrazowych. W latach 60. XX wieku odkryto ultradźwięki, co umożliwiło badanie tkanek miękkich narządów brzucha oraz miednicy. W 1972 r. Sir Godfrey Hounsfield przeprowadził pierwsze badanie z wykorzystaniem tomografii komputerowej (TK), która zrewolucjonizowała obrazowanie, umożliwiając wykonywania obrazów przekrojów ciała. Dziesięć lat później opracowanie metody obrazowania rezonansu magnetycznego tkanek (MRI – magnetic resonance imaging) umożliwiło obrazowanie ciała bez konieczności stosowania promieniowania jonizującego, poprzez mapowanie różnic w relaksacji magnetycznej (zanikanie wzbudzenia magnetycznego) poszczególnych tkanek. Techniki te tworzą podstawę dzisiejszego obrazowania w chorobach nowotworowych i umożliwiają wykrywanie oraz ocenę stopnia zaawansowania tych chorób, jak również ocenę skutków leczenia.

W ciągu ubiegłego dziesięciolecia dziedzina obrazowania nowotworów stale rozwijała się i rozrastała. Było to skutkiem nowych potrzeb wynikających z coraz lepszego rozumienia molekularnych podstaw chorób nowotworowych oraz wprowadzania nowych metod leczenia do praktyki klinicznej. Postęp technologiczny w zakresie jakości oprogramowania oraz sprzętu umożliwił szybsze uzyskiwanie i przetwarzanie obrazów, a to doprowadziło do rozwoju technik obrazowania czynnościowego. Multidyscyplinarne podejście do leczenia chorób nowotworowych sprawiło, że radiolodzy znaleźli się w centrum planowania terapii nowotworów oraz opieki nad chorym.1

W świetle niedawnych odkryć celem obrazowania chorób nowotworowych jest zoptymalizowanie leczenia oraz poprawa jego efektów poprzez opracowanie dokładnych, nieinwazyjnych metod oceny morfologicznych, patofizjologicznych, metabolicznych oraz molekularnych właściwości guzów nowotworowych.

Nowe odkrycia w dziedzinie obrazowania nowotworów

Liczne ważne odkrycia ostatniego dziesięciolecia zmieniają sposób wykorzystywania technik obrazowania do oceny guzów nowotworowych.

Obrazowanie o wysokiej rozdzielczości przestrzennej

Obrazowanie o wysokiej rozdzielczości przestrzennej jest możliwe dzięki zastosowaniu technologii tomografii komputerowej z użyciem multidetektorów oraz wielokanałowego obrazowania rezonansu magnetycznego. Multidetektory TK umożliwiają wykonywanie ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

WPROWADZENIE

Historię diagnostyki obrazowej ostatniego wieku cechują gwałtowne zmiany. W 1895 r. Wilhelm Roentgen odkrył promienie X, które po raz pierwszy umożliwiły wizualizację struktur [...]

NOWE ODKRYCIA W DZIEDZINIE OBRAZOWANIA NOWOTWORÓW

Liczne ważne odkrycia ostatniego dziesięciolecia zmieniają sposób wykorzystywania technik obrazowania do oceny guzów nowotworowych.

Fuzja obrazów

Fuzja obrazów pozwala na łączenie informacji diagnostycznych uzyskanych jedną techniką obrazowania z informacjami uzyskanymi dzięki innej technice. Metoda ta rozwinęła się dzięki [...]

KLINICZNE ZASTOSOWANIE OBRAZOWANIA NOWOTWORÓW

Dzięki nowym odkryciom możemy stosować techniki obrazowania do wczesnego wykrywania nowotworów, do wykrywania niewielkich zmian oraz do opracowania wytycznych dotyczących planowania [...]

Nowoczesne metody oceny odpowiedzi na leczenie

Komórki guza wydzielają czynniki wzrostu naczyń, a te powodują transkrypcję oraz translację białek stymulujących wzrost komórek śródbłonka. Liczne leki hamują ten mechanizm [...]

Prognozowanie choroby

Pomiary czynnościowe dokonywane dzięki obrazowaniu mogą dostarczyć nowych informacji o znaczeniu prognostycznym. Na przykład DWI umożliwia określenie ilościowego parametru – współczynnika dyfuzji [...]

PROBLEMY I WYZWANIA

Pomimo znaczącego postępu, jaki dokonał się w dziedzinie obrazowania w chorobach nowotworowych, nadal istnieją problemy wymagające rozwiązania. Techniki obrazowania stają się coraz bardziej [...]

WNIOSKI

Obrazowanie stanowi centralny punkt w leczeniu pacjentów z chorobą nowotworową. Postęp, jaki się ostatnio dokonał w zakresie obrazowania chorób nowotworowych, ma istotny wpływ na [...]

Do góry