Sympozjum: medycyna upałów

Rola słońca w rozwoju nowotworów skóry

dr hab. n. med. Hanna Wolska

prof. nadzw. AM w Warszawie, Klinika Dermatologiczna Akademii Medycznej w Warszawie

Medycyna po Dyplomie 2007;16/7:19-23

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Hanna Wolska, Klinika Dermatologiczna, ul. Koszykowa 82a, 02-008 Warszawa, tel. (22) 502 13 10.

Wstęp

Nowotwory skóry są najczęstszymi nowotworami u człowieka. Wśród nich największy odsetek stanowią tzw. nowotwory nieczerniakowe, tj. raki podstawnokomórkowe (BCC – basal cell carcinoma) i kolczystokomórkowe (SCC – squamous cell carcinoma), które są jednocześnie jednymi z najłagodniejszych. Rzadko (zwłaszcza BCC) dają przerzuty i cechują się dużym odsetkiem radykalnych wyleczeń. Niemniej mogą one również powodować zejście śmiertelne, przy czym częściej raki kolczystokomórkowe, a z podstawnokomórkowych te zlokalizowane w obrębie głowy. O wiele rzadszy czerniak (MM – melanoma malignom) jest z kolei jednym z najgroźniejszych nowotworów i charakteryzuje się nadal, pomimo postępów w diagnostyce i terapii, dużą śmiertelnością. Podstawowym czynnikiem egzogennym odpowiedzialnym za rozwój czerniaka i nieczerniakowych nowotworów skóry jest promieniowanie słoneczne, a konkretnie ultrafioletowe (UV).

Rola poszczególnych zakresów promieniowania w kancerogenezie posłonecznej

Zasadniczą rolę w patogenezie nowotworów skóry odgrywają promienie UV o długości fali >295 nm. W ich obrębie wyróżnia się orientacyjnie dwa zakresy: fale krótkie, tzw. rumieniotwórcze (UVB – 290-320 nm) i długie (UVA – 320-400 nm). Charakterystykę obu zakresów UV przedstawiono w sąsiednim artykule, tu uwzględnione zostaną tylko te aspekty ich działania, które mogą odgrywać rolę w kancerogenezie posłonecznej.

Padające na skórę promienie UV absorbowane są przez wiele chromoforów, z których za najistotniejszy w procesie kancerogenezy uważany jest DNA. Promieniowanie UVB, o wiele silniej absorbowane przez DNA niż UVA, powoduje powstawanie w nim specyficznych cyklobutanowych dimerów pirymidynowych. Zjawisko to jest w znacznej mierze odwracalne, dzięki działaniu systemów naprawczych, z których najważniejszym wydaje się naprawa przez wycięcie nukleotydu (NER – nucleotide excision repair). Świadczy o tym przykład najcięższej z fotodermatoz – xeroderma pigmentosum – w której obserwuje się niewydolność różnych enzymów działających w systemie NER i wybitną skłonność do rozwoju nowotworów skóry.1 W ostatnich latach wykazano, że nawet przezskórna aplikacja liposomalnego preparatu zawierającego endonukleazę – jeden z podstawowych enzymów działających w systemie NER – może istotnie przyczynić się nie tylko do zmniejszenia ilości nienaprawionych dimerów tymidynowych u zwierząt doświadczalnych i u ludzi z xeroderma pigmentosum, ale również wpłynąć na zahamowanie rozwoju zmian przednowotworowych i nowotworów nabłonkowych.2,3

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Czerniak (MM – melanoma malignum)

Istotną rolę słońca w rozwoju czerniaka potwierdzono stosunkowo niedawno, głównie dzięki badaniom australijskim i izraelskim przeprowadzonym wśród osób o jasnej karnacji, które zamieszkały w rejonach [...]

Nieczerniakowe nowotwory skóry (NMSC – non melanoma skin cancers)

Rola słońca w rozwoju nieczerniakowych nowotworów skóry znana jest od dawna. Wiedza na ten temat opiera się na obserwacjach klinicznych i badaniach epidemiologicznych. Raki te rozwijają [...]

Metody prewencji nowotworów zależnych od słońca

Podstawowe metody zapobiegania nowotworom skóry to ograniczenie ekspozycji na słońce, minimalizowanie efektów działania UV i chemoprewencja (tab. 2).

Podsumowanie

Dziś przyjmuje się, że obserwowana na świecie zwiększona zapadalność na czerniaka i nieczerniakowe nowotwory skóry spowodowana jest zarówno czynnikami endogennymi (genetyczne – typ skóry), jak [...]

Do góry