Pierwszy dyżur

Krwawienie u chorego przyjmującego leki zmniejszające krzepliwość krwi

dr n. med. Aleksandra Gołos

Klinika Hematologii, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Adres do korespondencji: dr n. med. Aleksandra Gołos, Klinika Hematologii, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa; e-mail: agolos@ihit.waw.pl

Wprowadzenie

Leki przeciwkrzepliwe są często wykorzystywane w medycynie. To podstawa profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Najważniejszymi powikłaniami po ich stosowaniu są krwawienia. Ryzyko ich wystąpienia wzrasta przy skojarzonym leczeniu przeciwzakrzepowym i przeciwpłytkowym. Główne grupy leków przeciwkrzepliwych stanowią: heparyny, antagoniści witaminy K i tzw. doustne leki przeciwzakrzepowe niebędące antagonistami witaminy K (NOAC – non-vitamin K oral anticoagulants), wśród których wyróżniamy: bezpośrednie inhibitory trombiny i inhibitory czynnika Xa. Postępowanie diagnostyczne w przypadku krwawienia u chorych przyjmujących leki przeciwkrzepliwe nie różni się od tego u pacjentów nimi nieleczonych. Niezależnie od rodzaju przyjmowanego leku najważniejsza jest ocena stanu hemodynamicznego i ryzyka zagrożenia życia spowodowanego krwawieniem.

Heparyna niefrakcjonowana (UFH – unfractionated heparin)

Poważne krwawienia, takie jak z przewodu pokarmowego, krwiak zaotrzewnowy czy krwawienie śródczaszkowe występują u 2-3% pacjentów otrzymujących leczniczą dawkę heparyny.1 Ich częstość zwiększa się u osób w podeszłym wieku, z chorobami towarzyszący...

Heparyny drobnocząsteczkowe (LMWH – low-molecular-weight heparin)

W Polsce dostępne są: dalteparyna, enoksaparyna i nadroparyna. Czas eliminacji LMWH z organizmu po wstrzyknięciu podskórnym jest znacznie dłuższy niż UFH (czas półtrwania wynosi 3-6 h). Gdy trzeba odwrócić jej działanie, stosuje się siarczan prota...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Antagoniści witaminy K (VKA – vitamin K antagonists)

Należą do nich warfaryna i acenokumarol (czasy półtrwania odpowiednio: 30 i 8-12 h). Przy leczeniu VKA występują najczęściej krwawienia z przewodu pokarmowego (40%) i układu [...]

Doustne leki przeciwzakrzepowe niebędące antagonistami witaminy K (NOAC)

W tej grupie znajdują się bezpośrednie doustne inhibitory trombiny (dabigatran) oraz bezpośrednie doustne inhibitory czynnika Xa (w Polsce dostępne są rywaroksaban i apiksaban). Ich [...]
Do góry