Przypadek kliniczny

Cykl „Przypadek kliniczny” koordynowany jest przez prof. dr. hab. n. med. Michała Myśliwca, Klinika Nefrologii i Transplantologii UM w Białymstoku

Przetaczanie koncentratów krwinek płytkowych

dr n. med. Agnieszka Żebrowska1
dr n. med. Barbara Boczkowska-Radziwon1
dr n. med. Barbara Choromańska1
dr n. med. Eliza Blusiewicz1
lek. Tomasz Wasiluk1
lek. Natalia Leończuk2
prof. dr hab. n. med. Janusz Kłoczko2
prof. dr hab. n. med. Piotr Radziwon1,2

1Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

2Klinika Hematologii z Pododdziałem Chorób Naczyń, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Adres do korespondencji: dr n. med. Agnieszka Żebrowska, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23, 15-001 Białystok, tel. 85 745 63 12; e-mail: azebrowska@rckik.bialystok.pl

Opis przypadku

U 54-letniej chorej z rozpoznaniem ostrej białaczki szpikowej po leczeniu intensywną chemioterapią według schematu DAC (daunorubicyna, cytarabina, kladrybina) konieczne było przeprowadzenie wielokrotnych przetoczeń krwi i jej składników z powodu pancytopenii.

Po przetoczeniu 8 j. napromieniowanego ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych (NUKKCz) oraz 8 j. napromieniowanego ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych otrzymanego metodą automatycznej aferezy (NUKKP-Af) u pacjentki rozwinęła się oporność na przetaczane płytki krwi. Mimo stosowania NUKKP-Af nie uzyskiwano efektu klinicznego (utrzymująca się skaza małopłytkowa na całym ciele) i laboratoryjnego (głęboka małopłytkowość w badaniu morfologii krwi obwodowej, skorygowany wskaźnik wzrostu liczby krwinek płytkowych [CCI – corrected count increment] po 24 godzinach 0 i bezwzględny wskaźnik wzrostu liczby krwinek płytkowych [API – absolute platelet increment] po 24 godzinach 0). Wyniki morfologii krwi, liczbę przetoczonych NUKKP-Af oraz zdjęcie powłok skórnych pacjentki przedstawiono odpowiednio w tabeli 1 oraz na rycinach 1 i 2.

Postępowanie wstępne

W przypadku oporności na przetoczenie płytek krwi przede wszystkim należy ustalić, czy przyczyna nieskutecznych przetoczeń ma podłoże immunizacyjne czy nieimmunizacyjne (tab. 2). Z uwagi na koszty badań immunologicznych optymalnym rozwiązaniem jest wykluczenie w pierwszej kolejności przyczyn nieimmunizacyjnych poprzez wykonanie odpowiednich badań i zlecenie właściwej farmakoterapii.

W opisanym przypadku postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne pozwoliło na wykluczenie kolejnych czynników oporności na przetoczenia koncentratów krwinek płytkowych. Po zastosowaniu antybiotykoterapii uzyskano ustąpienie gorączki i obniżenie parametrów stanu zapalnego. Badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej wykazało powiększenie śledziony. Warto zwrócić uwagę na zmniejszenie wielkości śledziony w porównaniu z badaniem wykonanym przed rozpoczęciem leczenia choroby zasadniczej, co pośrednio świadczy o skuteczności chemioterapii. Badania laboratoryjne pozwoliły na wykluczenie ostrych procesów zakrzepowo-zatorowych, w tym rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC – disseminated intravascular coagulation). Stopniowo zawężano liczbę stosowanych leków, by zmniejszyć ryzyko ich toksycznego działania. Mimo to w dalszym ciągu obserwowano oporność na przetoczenia NUKKP-Af. Dodatkowo z uwagi na bóle głowy wykonano badanie metodą tomografii komputerowej (TK), w którym stwierdzono występowanie przewlekłych i świeżych krwiaków przymózgowych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dalsze postępowanie

U pacjentki zlecono wykonanie badań konsultacyjnych z zakresu immunologii transfuzjologicznej w celu identyfikacji auto- i alloprzeciwciał. Na podstawie ich wyników stwierdzono obecność alloprzeciwciał anty-HLA klasy [...]

Pytania

Oporność na przetoczenia preparatów płytek krwi (liczba płytek krwi u pacjenta nie wzrasta zgodnie z oczekiwaniem po kolejnych 2-3 przetoczeniach i/lub występująca skaza [...]

Podsumowanie

Małopłytkowość oporna na przetoczenia KKP coraz częściej występuje u wielokrotnych biorców krwi i jej składników. Problem ten może dotyczyć pacjentów hospitalizowanych zarówno na [...]

Do góry